Nyhet

Förberedelser inför ny verksamhetsstrategi

Om ett par veckor beslutas vår nya strategi för 2022-2026. Förberedelserna för att börja genomföra den är redan i full gång med fokus på hållbara arbetssätt och finansiering.

I oktober 2020 mötte Charlotta Norrby företrädare för medlemsorganisationerna för samtal om den nya verksamhetsstrategin.

På Svenska missionsrådets årsmöte den 19 maj fattas beslut om en ny verksamhetsstrategi utifrån rollerna som mötesplats för mission, vidareförmedlare och påverkansaktör. Förberedelserna för att 2022 börja genomföra strategin är redan i full gång med fokus på hållbara arbetssätt och finansiering.

Den 19 maj samlas Svenska missionsrådets medlemsorganisationer till årsmöte. Årsmötet kommer bland annat att ta beslut om Svenska missionsrådets nya strategi för verksamhetsperioden 2022-2026. Under året som gått har ett förslag till ny strategi tagits fram av kansliet i nära samråd med medlemsorganisationerna och styrelsen.

Tre strategiska roller i ny verksamhetsstrategi

I förslaget beskrivs verksamheten utifrån tre olika roller: som mötesplats för mission i ett helhetsperspektiv; som vidareförmedlare för internationellt utvecklingssamarbete och humanitära insatser; och som påverkansaktör för strategiska frågor av gemensamt intresse. Det huvudsakliga syftet med rollerna är att stärka och underlätta för Svenska missionsrådets medlemsorganisationer att genomföra sina respektive uppdrag.

– Rollen som påverkansaktör handlar också om att utveckla och använda kansliets tematiska spetskompetens inom framför allt religionsfrihet, religiös läskunnighet och resiliens för att öka förståelsen för de mervärden som finns bland våra medlemsorganisationer och deras partner, säger Charlotta Norrby, Svenska missionsrådets generalsekreterare.

Behov av breddad finansiering

Charlotta Norrby, generalsekreterare

Samtidigt planerar Sidas enhet för stöd till civilsamhället att minska det anslag som Svenska missionsrådet vidareförmedlar till ett 20-tal av sina medlemsorganisationer. Det sker trots att Svenska missionsrådet ses som en god och pålitlig partner, och beror på att Sidas eget anslag inte ökar. Dessutom pågår, som tidigare meddelats, en utfasning fram till 2023 av Sidas humanitära stöd till Svenska missionsrådet.

– Att Sida står för nästan hela vår finansiering gör oss sårbara. Vi behöver bredda vår finansiering och undersöker nu olika möjligheter för att öka våra resurser. Men vi har också samtal om nödvändiga neddragningar i den planerade verksamheten med såväl medlemsorganisationer som kansliet, säger Charlotta Norrby.

Genomlysning för att skapa hållbarhet

– Den verksamhetsstrategi som vi föreslår till årsmötet har en flexibilitet för olika ambitionsnivåer beroende på resurser. Därför tror jag att den går att genomföra trots de här neddragningarna, säger Charlotta Norrby. Men vi måste göra det med hållbarhet i fokus – sett både till personal och resurser.

Med hjälp av en extern konsult görs därför en genomlysning av kansliets organisering för att matcha arbetssätt till den verksamhet som årsmötet väntas besluta om. Ett viktigt underlag är den enkät som gjordes med medlemsorganisationerna förra året. Då ställdes frågor om deras behov och förväntningar inför arbetet med den nya strategin. Konsulten kommer att följa upp enkäten genom att intervjua ett urval av medlemsorganisationerna. I juni väntas konsulten lämna sina rekommendationer till ledningsgruppen för vidare beslut i styrelsen.

– Förväntningarna på kansliet är höga både från Sida och från medlemsorganisationerna. Därför behöver vi ett hållbart kansli som med rätt kompetens, resurser och arbetssätt driver verksamheten framåt, säger Charlotta Norrby.