Nyhet

Konferens om resiliens i Nairobi

Vårt ramavtal med Sida 2017-2021 innehåller en möjlighet för våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner att söka pengar ur en särskild pott för insatser som bidrar till resiliens.

Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga. Resiliens är också förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, till möjligheter av förnyelse och innovativt tänkande.

Syftet med vår satsningen på resiliens är att stödja och aktivt arbeta med utveckling av förståelse, förhållningssätt och metoder att arbeta med frågan. På det sättet vill vi höja värdet och kvaliteten på medlems- och samarbetsorganisationernas arbete. Satsningen är tänkt att förbättra både utvecklingssamarbetet och det humanitära arbetet.

Vi har under 2017 beviljat Sida-medel till x antal insatser inom ramen för denna satsning.

I februari 2018 anordnar vi en gemensam konferens i Nairobi, där både svenska och internationella organisationer som tagit del av satsningen kan mötas för att lära tillsammans, dela erfarenheter och stärka det gemensamma påverkansarbetet kring frågor om resiliens.

För mer info kontakta Lennart Nolvall.