Krönika

Ledarskap som förenar tro och arbete

Föreställ dig hoppet som en vacker blomma. Väl rotad i trons djupa mylla står den motståndskraftigt kvar som ett tecken i tiden. Hoppet som bär oss och vilket vi är kallade att leda genom får sin näring genom tilliten till den Gud är och hans löften.

Föreställ dig hoppet som en vacker blomma. Väl rotad i trons djupa mylla står den motståndskraftigt kvar som ett tecken i tiden. Hopp – inte baserat på en känsla eller positivt tänkande. Inte heller beroende av livets skiftande omständigheter i en ständigt föränderlig värld. Nej, hoppet som bär oss och vilket vi är kallade att leda genom får sin näring genom tilliten till den Gud är och hans löften. Till tron på Jesus som säger: ”- I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen” (Joh. 16:33)

Den här bilden med efterföljande ord är ett litet guldkorn ur den serie över fem tillfällen som erbjudits SMR:s medlemmar under senaste halvåret. Nätverket ”Space for grace”, under ledning av Rick James och Elaine Vitikainen, har återkommande samlat en grupp från medlemsorganisationerna för andlig vägledning, samtal och reflektion med målet att mer förena tro med arbetet vi står mitt uppe i. Att samla oss med syftet att låta tron och Anden genomsyra vårt ledarskap och de organisationer vi betjänar till Guds större ära.

Vägledning och verktyg inom fem områden

Vi har fått vägledning och verktyg för att leda inom fem områden:

  • Leda i kriser – vikten av integritet, lyssnande och närvaro.
  • Leda med hopp – hopp är ett karaktärsdrag som behöver odlas.
  • Leda på distans/virtuellt – skapa en rytm för livet som ger liv, energi och hopp.
  • Leda genom globalt lyssnande – det är möjligt och potentiellt omvandlande att verkligen lyssna på bredden och djupet.
  • Leda förändringsarbete – det är rörigt, du kan inte förändra en organisation om du inte är beredd att förändras själv.

Under de senaste femton år har jag haft förmånen att tjäna i två olika missionsorganisationer. En återkommande utmaning för mig är erfarenheten av att vardagens olika utmaningar i smått och stort tenderar att slunga mig mot ytan i en anpassning efter denna världens sätt att tänka, värdera och agera. Centrifugalkraften är så stark och ensam är jag svag och går snart vilse. Jag finner ett starkt behov av att vara en del i mindre gemenskaper som tillsammans försöker urskilja Guds väg i vår tid. Som söker Guds ansikte och kunskap på bred front. Som reflekterar, läser Ordet och som ber för och med varandra. När nu SMR bjöd in till en sådan plats var det för mig en självklarhet att vara med och jag välkomnar varmt framtida initiativ med liknande inriktning.

Låt det motståndskraftiga hoppet spira!

Under vårt SMR paraply ryms idag många viktiga forum och mötesplatser som på olika sätt rustar oss för uppdraget. I ljuset av vår nytagna strategi (SMR:s strategi 2022-2026) och rollen att bland annat vara en ”mötesplats för mission i ett helhetsperspektiv” behöver vi naturligtvis mötesplatser och former där vi kan hjälpa varandra att söka oss mot centrum i ett mottagande av Jesus Kristus. Att låta den Han är och det Han gör forma vårt ledarskap och utvecklingen av de organisationer som vi är en del av.

I en sådan mylla kan ett trotsigt och motståndskraftigt hopp fortsätta spira och inspirera oss att tillsammans sjunga hoppets sång i en många gånger vacker med samtidigt sårad och brusten värld.

PS: Läs gärna mer om kurstillfällena på FABO; skapa ett konto och logga in om du inte redan har det.

 

 

 

 

 

 

Martin Ström, Internationell Missionsledare
Svenska Alliansmissionen