Nyhet

Nytt system för organisationsbedömning på plats

Under året började Svenska missionsrådet arbeta mer systematiskt med organisationsbedömning av medlemsorganisationerna enligt ”The Ability Model”. Den utgår ifrån de fyra kapaciteterna; att vara, organisera, relatera och göra.

I höstas bjöd Svenska missionsrådet in sina medlemsorganisationer för att tillsammans bearbeta förslag till ny strategisk inriktning 2022-2026.

Tillsammans med medlemsorganisationerna vill vi identifiera behov av kapacitetsutveckling och skapa en plan för att möta dem. Kansliet vill också identifiera medlemsorganisationernas olika styrkor för att skapa möjligheter för lärande mellan medlemsorganisationerna. Med det nya systemet tror vi också att kansliet blir bättre på att utforma relevanta utbildningar. En utförligare beskrivning finns publicerad i dokumentet ”SMR:s bedömning av medlemsorganisationer”.

Organisationsbedömningar en del av ansökan till Sida

Inför den förra Sidaansökan 2017-2021 gjorde Svenska missionsrådet en genomgång av tidigare ansökningar, rapporter och avtal, som tillsammans med en självuppskattning från respektive medlemsorganisation blev en slags organisationsbedömning. ”Skillnaden mot hur det var förut är stor och vi tror att det nya sättet ska bli till hjälp för både medlemsorganisationen och kansliet när vi nu förbereder ansökan till Sida för nästa verksamhetsperiod 2022-2026”, säger Anna-Lena Hansson, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet.

Under 2019 gjordes de första bedömningarna enligt den nya modellen. Hittills har fyra medlemsorganisationer genomgått organisationsbedömningsprocessen: PMU, Kväkarhjälpen, ADRA och Läkarmissionen.

”Den nya mallen för bedömningen är bra och ger en klar bild av områden som fungerar bra eller mycket bra”, säger ADRA:s personal om bedömningen.

När vi frågar Kväkarhjälpen vad de tycker om det nya bedömningssättet svarar de: ”Arbetet har varit värdefullt och synliggjort såväl utvecklingsbehov inom Kväkarhjälpen som skillnader i förväntan på nivå av styrning och kontroll, vilket är till ömsesidig nytta att förstå”.

Svenska missionsrådets plan är att uppdatera bedömningarna löpande. I PMU:s fall gjordes till exempel en extern utvärdering som nu kan bli ett komplement till organisationsbedömningen.

Under 2021 planeras organisationsbedömningar av sju medlemsorganisationer. Processerna har kommit olika långt.

Fler reaktioner på det nya organisationsbedömningssystemet

”Vi har fått mycket konstruktiv feedback på upplägg, tidsåtgång och planering vilket känns roligt. Några har varit kritiska till genomförandet av bedömningen som gjordes, så det tar vi till oss och förbättrar till nästa gång”, säger Anna-Lena Hansson.

Läs mer om det nya systemet här

I dokumentet som kansliet har tagit fram beskriver vi också syftet med processen för SMR:s organisationsbedömningar av dess medlemsorganisationer. Denna processbeskrivning är ett av totalt fyra dokument som ingår i Svenska missionsrådets system för organisationsbedömning. De övriga tre (bedömningsmatris, sammanfattad organisationsbedömning och Management response, inklusive plan för kapacitetsutveckling) beskrivs under rubrik 2 i dokumentet. De olika momenten av processen för organisationsbedömningar beskrivs under rubrik 3.

Läs mer om organisationsutveckling på vårt Lärcenter.