Nyhet

Oväntade lärdomar i kommunikations-programmet under pandemin

Nio insatser har under 2020 ingått i vårt kommunikationsprogram, med stöd av informations- och kommunikationsanslaget från Sida. De har fått göra stora förändringar på grund av pandemin.

Kommunikationsprogrammets övergripande mål

Nio insatser har under 2020 ingått i vårt kommunikationsprogram, med stöd av informations- och kommunikationsanslaget från Sida. De har fått göra stora förändringar på grund av pandemin, men flera har lyckats väldigt bra med att ställa om och alla insatser har lyckats genomföra relevant verksamhet.

Både medlemsorganisationerna och vi på Svenska missionsrådets kansli kunde snabbt ställa om sin verksamhet. Det gjorde vi trots att vi inte hade beredskap för en pandemi. Omställningen har fått positiva effekter vi inte hade räknat med. Vi har nått ut till nya målgrupper. Vi har fått möjlighet att ta fram digitala material som är efterfrågade och vi har kunnat bjuda in internationella samarbetspartner till våra digitala mötesplatser.

Fördelar och nackdelar med att ställa om under pandemin

Omställningar och inställda resor, präglar året som gått. Evenemang flyttades fram till hösten 2020, men de fick ställas in igen. Det skapade utrymme att göra andra aktiviteter.

Många hade planerat att delta fysiskt vid sina samfunds sommarkonferenser. När det inte var möjligt blev det tydligt att de digitala alternativen inte helt kunde ersätta glädjen i att mötas. Möjligheten att nå ut till många gick förlorad.

Att kyrkorna först bokade om många arrangemang och sedan helt ställde in sina fysiska gudstjänster har också påverkat många. Men Equmeniakyrkan är positivt överraskade över att det ändå blev givande att ställa om till digitala metoder, och tror att deras digitala konferenser har lockat fler deltagare än vad fysiska motsvarigheter skulle ha gjort. För PMU har digitaliseringen gjort det möjligt att ha digitala samtal med församlingar runt om i landet om hur de kan samarbeta om globala hållbarhetsfrågor.

Ett exempel på när omställningen blev positiv var omställningen för Erikshjälpens insats Rafiki. Normalt sett arbetar de med de globala målen kopplade till Barnkonventionen genom besök i skolor. Nu fanns istället tid att ta fram e-lektioner för pedagoger. De nådde på så sätt fler pedagoger runt om i landet utan att behöva resa. Ett material som väckte stort intresse handlade om att pandemin orsakar mer hunger.

En annan positiv aspekt av digitaliseringen var att Kristna Fredsrörelsen i högre grad har kunnat integrera sin internationella verksamhet med kommunikations-arbetet i Sverige. Det var fler personer som kunde delta i t ex utbildningar och seminarier.

Lärdomar från utvärderingen av kommunikationsprogrammet

I november 2020 inledde vi en utvärdering av kommunikationsprogrammet för perioden 2018 till 2020, vilken avslutades med en workshop tillsammans med medlemsorganisationer.

I utvärderingen har vi lärt oss att målen för insatserna ofta inte är helt realistiska. Det beror på att det tar tid att testa metoder, etablera dialog och ta fram studiematerial. De effekter som insatserna vill åstadkomma hos målgruppen är inte alltid möjliga att uppnå under insatsperioden.

För vår egen del som kansli har vi lärt oss att vi måste fortsätta att vara noga med att granska insatsmålen utifrån tidsplanen och även ställa frågor om hur insatsen är förankrad. Det gör vi genom att förtydliga våra riktlinjer.

Vi har också ökat fokus på resultatstyrning och uppföljning av resultat men medlemsorganisationerna menar att de behöver mer stöd i arbetet med Outcome Harvesting som metod. En metod de flesta numera använder.

Vill du läsa mer?

Läs hela Informations- och kommunikationsrapporten till Sida för 2020

Läs gärna vår artikel om att digital omställning är här för att stanna.