Nyhet

Utvecklingsutskottet beslutade om 15 insatser

Det handlar om utvecklingsprojekt och -program över hela världen som Svenska missionsrådets medlemsorganisationer ansöker om Sida-medel för med start 2021.

Foto: Job Mainye. Skörd tack vare Manyirani farmers water project i Kenya 2020.

Svenska missionsrådets (SMR) Utvecklingsutskott har beslutat om 15 olika insatser med det yttersta målet att bekämpa fattigdom i världen. Samtidigt försvårar Corona-pandemin arbetet och därför förväntas fler insatser godkännas under hösten. Det handlar om olika utvecklingsprojekt och -program som SMR:s medlemsorganisationer ansöker om Sida-medel för från år 2021 och framåt.

– Årets ansökningar visar verkligen på bredden i strategier och metoder som våra medlemsorganisationer och deras samarbetsparter använder för att arbeta rättighetsbaserat och för ett stärkt civilsamhälle, säger Andrea Samosir Josephson som är samordnare för internationellt utvecklingssamarbete

Insatser över hela världen

Utvecklingsinsatserna bidrar till den svenska regeringens strategi att stärka civilsamhället i utvecklingsländer genom stöd via svenska civilsamhällesorganisationer, för att på så sätt nå det övergripande målet att skapa förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom.

– Utskottet godkände bredare programansökningar med fokus på fred, rättvisa och ickevåld i bland annat Latinamerika, såväl som specifika insatser för att stärka ungas rättigheter i Ukraina och Belarus samt ett fortsatt stöd till en Community of Practice med fokus på resiliens och katastrofriskreducering i Kenya, berättar Andrea Samosir Josephson.

Vid mötet behandlades ansökningar inom ramen för såväl utvecklingsanslaget som praktikantanslaget.

Corona-pandemin försvårar arbetet

Ett antal ansökningar kommer av olika anledningar tas upp under kommande utskottsmöten i höst.

-Den stora utmaningen för allt utvecklingssamarbete är självklart Covid-19-pandemin, säger Andrea Samosir Josephson.

Det är inte bara pandemin som försvårar arbetet utan också konsekvenserna av restriktiva åtgärder såsom stängda skolor och begränsade transporter. Svenska missionsrådets medlemsorganisationer samarbetar ofta med partners i kontexter där samhället står relativt illa rustat för att möta effekterna av pandemin, och där konsekvenserna för enskilda människor kan bli hårda.

– Situationen kräver stor flexibilitet och ett adaptivt förhållningssätt hos alla inblandade aktörer. Vi följer utvecklingen och har en god och löpande kontakt med våra medlemsorganisationer, säger Andrea Samosir Josephson.

Så fattas beslut om insatserna

Svenska missionsrådets kansli bereder ansökningarna med hjälp av tillgängliga styrdokument för respektive anslag. Därefter är det utskottets roll att granska de beslutspromemorior som läggs fram, och besluta om stöd. Utvecklingsutskottet är tillsatt av Svenska missionsrådets styrelse och består av personer som har god kännedom om våra medlemsorganisationer och internationellt utvecklingssamarbete, också kallat bistånd.

De anslag som Utvecklingsutskottet hanterar är:

Utöver de anslag som Utvecklingsutskottet beslutar om så har Svenska missionsrådet ett strategiskt humanitärt partnerskap med Sida HUM vars fortsättning just nu diskuteras med Sida.