Lärcenter

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att alla människor, oavsett kön, har samma villkor, möjligheter och rättigheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. För att uppnå detta behöver vi se hur makt och diskriminering är sammankopplade i de områden vi arbetar. Vi måste också se hur strukturer och traditioner som påverkar jämställdhetsarbetet negativt kan motverkas inom organisationer och i samhället.

Svenska missionsrådets grundsyn på jämställdhet bygger på att varje individ är skapad till Guds avbild och att människovärdet är okränkbart och givet av Gud. Guds kärlek och omsorg är villkorslös och omfattar alla människor utan undantag – oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Fattigdom och förtryck drabbar ofta kvinnor, män, flickor och pojkar på olika sätt. Kvinnor är diskriminerade inom många områden, bland annat ekonomiskt, socialt och politiskt. Diskrimineringen kan till exempel handla om rätten till utbildning, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten till religions- och övertygelsefrihet. Vi vill i vårt jämställdhetsarbete även lyfta frågor som handlar om socialt och kulturellt konstruerade normer kopplade till kön och könsidentitet och undersöka vad de kan få för konsekvenser för samhällen och individers möjlighet till utveckling. 
Policy
Vår policy för jämställdhet

Vår syn på jämställdhet bygger på att varje individ är skapad till Guds avbild och att människovärdet är givet av Gud och okränkbart. Guds kärlek och omsorg är villkorslös och omfattar alla människor utan undantag, oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Religion och jämställdhet

Fattigdom och förtryck drabbar ofta kvinnor och män och flickor och pojkar på olika sätt. Kvinnor är diskriminerade inom många områden ekonomiskt, socialt och politiskt. Diskrimineringen kan till exempel röra rätten till utbildning, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Vi anser att både kvinnor och män gynnas av en ökad jämställdhet, eftersom det leder till att båda ges större frihet att leva som de själva vill. Fattigdom bekämpas genom att medvetet och konsekvent arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter.

I vår policy beskriver vi vår syn på jämställdhet. Den är styrande för bedömningar av utvecklingsinsatser och utgör ett stöd för våra medlems- och samarbetsorganisationer när det gäller att arbeta för jämställdhet och att integrera jämställdhet i planering och genomförande av utvecklingsinsatser. Den är även vägledande för den interna jämställdhetsplan som finns för vårt kansli.

Kvinnors rättigheter
Dokument till stöd för jämställdhet

I FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna står att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Efterföljande konventioner förstärker olika principer och rättigheter. Alla rättigheter ska gälla för alla utan åtskillnad, men det finns några konventioner och internationella handlingsplaner som är särskilt relevanta i relation till jämställdhet.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) lyfter fram regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa diskriminering av kvinnor på grund av kön. Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet har ett tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn.

Många stater har även åtagit sig att arbeta för jämställdhet genom deklarationerna och handlingsplanerna från FN:s kvinnokonferens i Peking samt från Befolkningskonferensen i Kairo. Den senare betonar att frågor som rör befolkning ska kopplas till sexualitet, reproduktion och individuella rättigheter (SRHR) och slår fast att reproduktiv hälsa gäller alla människors samlevnad, relationer och sexualliv. Den täcker hela livscykeln och begränsas inte till den fertila tiden i en människas liv.

Begreppet SRHR omfattar kunskap om sexualitet och reproduktion, sexuellt överförda infektioner som till exempel hiv, tillgång till preventivmedel och mödravård, förlossningsvård samt vård av nyfödda. Handlingsplanen förespråkar också rätt till säker abort i de länder där abort är lagligt.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och efterföljande resolutioner är viktiga verktyg för att inkludera kvinnor i fredsprocesser i världen. Vår medlem Sveriges ekumeniska kvinnoråd, är en av organisationerna bakom det samlade initiativet Operation 1325 i Sverige, som lyfter och driver arbetet kring resolutionen i Sverige.

Vi tipsar om

Kvinnors rättigheter - Det här är ett ­material om kvinnors rättig­heter. Materialet utgår från FN:s Kvinno­konvention CEDAW och Peking­plattformen och berör en rad teman som ekonomi, miljö och hållbar utveckling.
Operation 1325 berättar om CEDAW - En kortfilm som presenterar CEDAW och civilsamhällets skuggrapportering om hur konventionen efterföljs.

Drygt 90 % av FN:s medlemsstater har förbundit sig till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), som antogs av FN:s generalförsamling 1979.

Operation 1325 är en paraplyorganisation för flera svenska kvinno- och fredsorganisationer, bland andra Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Organisationen vill genom information och utbildning, arbeta för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning.

Handlingsplaner

Två viktiga kompletterande dokument till CEDAW är handlingsplanen från FN:s kvinnokonferens i Peking 1995Beijing Platform for Actionoch handingsplanen från befolkningskonferensen i Kairo 1994.

Analys och integrering
Genusanalys  och jämställdhetsintegrering

För att motverka negativa maktstrukturer mellan kvinnor och flickor, män och pojkar behöver jämställdhet genomsyra alla delar av en organisations verksamhet. Detta innebär att arbetet för jämställdhet bör ske på olika nivåer inom en organisation, och i alla delar av planering, genomförande och uppföljning av insatser.

Två viktiga aspekter i arbetet med jämställdhet inom utvecklingsinsatser är därför genusanalys och jämställdhetsintegrering. En insats behöver utgå från en genusanalys som kan påverka utformningen av insatsen. Oavsett om organisationen väljer att genomföra en riktad jämställdhetsinsats eller en insats med ett annat huvudfokus, ska jämställdhet vara integrerat i insatsens alla delar (så kallad jämställdhetsintegrering, eller gender mainstreaming).

Genusanalys

I en genusanalys undersöks jämställdhetssituationen i en given kontext innan en samarbetsprocess, beslut eller plan har gjorts. En genusanalys ska innehålla information om kvinnor, män, flickor och pojkar vad gäller arbetsfördelning, roller och ansvarsfördelning, tillgång och kontroll över resurser och deras relativa position och förutsättningar i samhället. Analysen bör även beakta rådande genusnormer och belysa hur normer kring sexualitet och identitet och andra sociala variabler såsom etnicitet, ålder, klass kommer till uttryck. I analysen bör både kvalitativ och kvantitativ data användas.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi där en konsekvensbedömning görs för kvinnor och män i en planerad handling, insats eller policy, inom alla områden och på alla nivåer och genom hela processen. Processen syftar till att integrera både kvinnors och mäns intressen och erfarenheter i planering, genomförande och uppföljning av en insats, så att både kvinnor och män kan gynnas medan ojämlika strukturer motverkas.

Religion
Skrapa på ytan eller gräva djupare?

Religiösa aktörer bidrar till att upprätthålla konservativa värderingar om kvinnors och mäns roller. Samtidigt finns det exempel på när religion och religiösa aktörer är en motkraft mot traditionella värderingar.

För att bättre förstå kristna organisationers styrkor och svagheter i arbetet för jämställdhet i utvecklingssamarbetet, genomförde vi under 2013-2015 en lärstudie kring religion och jämställdhet. Studiens analys bygger på sju fallstudier som genomfördes av våra medarbetare i anslutning till uppföljningsresor av pågående utvecklingsprojekt.

Nedan lyfter vi exempel på material och verktyg som är särskilt utformade för att arbeta med jämställdhetsarbete i religiösa kontexter och tillsammans med religiösa aktörer.

Vårt eget

Skrapa på ytan eller gräva djupare? - Vår lärstudie om religion och jämställdhet (2015)
Scratch on the surface or dig deeper? - Our learning review about gender and religion (2015) - coming soon!

Vi tipsar om

Tamar Campaign Contextual Bible Study - Ett bibelstudiematerial om genusbaserat våld från FECCLAHA (2007)
Agenda 2030
Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Världens stats- och regeringschefer har förbundit sig till gemensamma mål för hållbar utveckling för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och för att lösa klimatkrisen. Målet att uppnå jämställdhet är det femte av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Jämställdhet finns även integrerat i ett flertal andra mål.

 

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

5.1  Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Ämnesansvarig:
Handläggare
Fler ämnen