Lärcenter

Konfliktkänslighet

Drygt 40 procent av de som idag lever i fattigdom bor i instabila eller konfliktdrabbade stater. Konflikter utgör alltså det allvarligaste hindret för många länders utveckling idag. Därför måste vi förebygga konflikter och främja fred för att lyckas bekämpa fattigdom och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi på Svenska missionsrådet vill göra det genom att stärka de aktörer vi samarbetar med och genom ett konfliktkänsligt arbetssätt.

Att arbeta konfliktkänsligt handlar om att du verkligen förstår samhället du planerar att verka i och de öppna eller undertryckta konflikter som finns där. Allt detta kommer nämligen att påverka din insats. Det arbete du planerar att genomföra kan komma att påverka dessa konflikter, avsiktligt eller oavsiktligt. Det krävs därför att du, i planering och genomförande av insatsen, inte bara förstår utan också agerar utifrån denna förståelse. Genom att arbeta konfliktkänsligt minskar du risken att trappa upp konflikten och ökar samtidigt möjligheten att förebygga nya konflikter och aktivt skapa fred. För oss är det särskilt viktigt att arbeta konfliktkänsligt i de länder och områden där det råder en väpnad konflikt, men också i postkonfliktländer. Arbetssättet är dock inte begränsat till detta. För att aktivt medverka till att förebygga våldsamma konflikter, behöver du även arbeta konfliktkänsligt i de sammanhang där konflikterna inte är uppenbara utan även dolda eller undertryckta.
Konfliktanalys

Många av de utvecklingsinsatser och humanitära insatser som vi, genom våra medlems- och samarbetsorganisationer stöder, genomförs i konflikt- och postkonfliktområden. För att nå utveckling i ett sådant område är det oerhört viktigt att vi har en god förståelse för de drivkrafter som verkar för såväl fred som konflikt. 

Denna förståelse når vi bättre genom att göra en konfliktanalys. Det är en strukturerad analytisk process för att förstå en konflikt vid en given tidpunkt. Konfliktanalysen hjälper oss att förstå kontexten och konflikten bättre. För att arbeta konfliktkänsligt behöver vi även analysera hur vår insats påverkar konflikten, genom att göra en konfliktkonsekvensbedömning. Det är därefter vårt ansvar att agera utifrån denna förståelse.

Med hjälp av en konfliktkänslig ansats kan vi välja rätt strategier, både för hur vi når våra mål med insatsen, till exempel ökad jämställdhet i ett konfliktområde, men också för hur vi undviker att vårt arbete i sig förstärker den rådande konflikten och riskerar att öka våldsnivåerna.

Att arbeta konfliktkänsligt och göra ordentliga konfliktanalyser och konfliktkonsekvensbedömningar är viktigt även i de länder och samhällen där det i dagsläget inte råder någon uppenbar eller öppen konflikt. Våldsamma konflikter kan uppstå i alla samhällen där det finns sociala och politiska spänningar. Sådana spänningar är vanliga i de flesta länder som våra medlems- och samarbetsorganisationer arbetar i.

Det finns flera verktyg för konfliktkonsekvensbedömning och ett av dem är Do No Harm, som är särskilt utvecklat för humanitära organisationer som arbetar i konflikt- och postkonfliktkontexter.

Nedan tipsar vi om verktyg för hur du stärker konfliktkänsligheten i en verksamhet och länkar till webbsidor och databaser där du hittar information om aktuella konflikter.

Vi tipsar om

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Information om olika konflikter
MSB om väpnade konflikter - About armed conflict:
The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) - World map and in-depth analysis
Collabrative Learning Projects (CDA) - CDA:s publikationer om konfliktkänslighet och Do No Harm
Saferworld Training Materials - Toolkit for Gender Analysis of Conflict
Vår särskilda satsning

Under 2016 och 2017 gjordes en särskild satsning på att arbeta med konfliktkänslighet för att stärka vår egen och våra medlemsorganisationers kunskap och kapacitet i frågan.

Våra medlemsorganisationer Kristna Fredsrörelsen och Life & Peace Institute har särskild kompetens inom området. Tillsammans med dem har vi bland annat genomfört ett webbinar om Do No Harm och tagit fram presentationer och kursmaterial kring konfliktanalys och konfliktkonsekvensbedömning. Detta material är särskilt riktat till våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner.

Våra medlemmars särskilda kompetens

Kristna Fredsrörelsen och Life & Peace Institue är medlemmar hos oss och har särskild kompetens för att arbeta med konfliktanalys, konfliktkonsekvensbedömning och fredsbyggande.

Agenda 2030
Fredliga och inkluderande samhällen

Världens stats- och regeringschefer har förbundit sig till gemensamma mål för hållbar utveckling för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och för att lösa klimatkrisen. Målet att främja fredliga och inkluderande samhällen är det 16:e av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Ämnesansvarig:
Rådgivare
Fler ämnen