Lärcenter

Miljö och klimat

En hållbar miljö är en förutsättning för att världen ska nå de globala målen inom Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Men det är också en fråga om mänskliga rättigheter. Hälsosamma ekosystem och tillgång till naturresurser är nödvändigt för den grundläggande rätten till liv.

Idag ser vi att klimatförändringar, miljöförstöring och överexploatering av naturresurser hårdast drabbar människor som lever i fattigdom och utsatthet. Men globalt sett bidrar dessa människor minst till miljöproblemen. Detta illustrerar de ojämlika förhållanden som finns sedan länge mellan länder och regioner; mellan grupper av människor i samma land; mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Vi anser att det är nödvändigt, och möjligt, att vända vår negativa påverkan på miljön och klimatet. Vi människor har både ansvar och förmåga att forma ett hållbart samhälle och förvalta det för kommande generationer. Allt utvecklingssamarbete som stöds av oss har ett klimat- och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Insatserna ska genomföras i balans med miljö och omgivning och stödja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. Perspektivet ska genomsyra hela projektcykeln på ett rättighetsbaserat sätt, med utgångspunkt i målgruppens egna perspektiv på en hållbar utveckling.
Policy
Vår policy för miljö och klimat

Vår syn på klimat- och miljöfrågorna tar sin utgångspunkt i Gud som världens och människans skapare. Varje individ är skapad till Guds avbild och tillsammans har vi uppdraget att förvalta Guds skapelse och ta ansvar för varandra och för den värld vi lever i.

Vi tror att det är möjligt att vända den negativa utvecklingen som vi ser på miljö-och klimatområdet och att vi som människor har både ansvar och förmåga att forma ett hållbart samhälle, och förvalta det för kommande generationer.

Analys och verktyg
Miljö och klimat

Människors sätt att leva, främst i de rikare delarna av världen, hotar samspelet i naturen som vi både är en del av och beroende av. Ohållbar hantering av naturresurser och klimatförändringar drabbar särskilt människor som lever i fattigdom.

För att ta hand om den drabbade miljön, minska utsläpp och motverka klimatförändringar behövs samsyn och samarbete. Därför är det viktigt att i planering och genomförande av en utvecklingsinsats alltid ta med ett miljö och klimatperspektiv. Vi är en av organisationerna bakom verktyget Miljölinsen som kan hjälpa organisationer som samverkar kring ett projekt att identifiera viktiga miljöproblem inom den planerade insatsen. Länken nedan leder dig till en sida på engelska men materialet finns även översatt till franska och spanska. Vi rekommenderar också Sidas Gröna verktygslåda som innehåller flera olika verktyg för grönare och mer klimatvänliga utvecklingsinsatser.

Vi tipsar om

Sida's Green toolbox - Ett urval av dokument som kan vara till hjälp att integrera miljö- och klimathänsyn i Sidafinansierade insatser
Miljölinsen - Ett verktyg som kan användas för miljöintegrering i både löpande verksamhet och projekt
CEDRA - Ett verktyg utvecklat av Tearfund för att göra miljöriskanalyser
Red Cross Red Crescent climate training kit - Ett material utformat för att hålla kurser om klimatriskhantering
INFORM index for risk management - Ett globalt verktyg för riskbedömning av humanitära kriser och katastrofer
Agenda 2030
Miljö och klimat - ett huvudfokus i agendan

Världens stats- och regeringschefer har förbundit sig till gemensamma mål för hållbar utveckling för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och för att lösa klimatkrisen.

Miljö- och klimatfrågorna har varit en central utgångspunkt i framtagandet av de globala målen inom Agenda 2030 och kommer särskilt till uttryck i målen 6, 7, 12. 13, 14 och 15.

På gång hos oss

COP24 är namnet på ett klimatmöte som planeras av FN i Polen 3-14 december 2018. Följ debatten inför mötet här.

Ämnesansvarig:
Handläggare,samordnare
Fler ämnen