Lärcenter

Organisationsutveckling

För oss är samarbeten med organisationer nyckeln till ett rättighetsbaserat arbete och därför helt central för vår roll som utvecklingsaktör. För att vi ska kunna ge ett hållbart stöd är vi beroende av friska lokala organisationer som samarbetspartner på plats där arbetet utförs, oavsett om vi arbetar för ökad jämställdhet, fred, hälsa eller utbildning, inom både utvecklingssamarbete och humanitärt arbete.

Svenska missionsrådet har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling. Det är ett arbete där vi vill länka samman det professionella utvecklings- och humanitära arbetet med vår trosbaserade identitet. Att bidra till organisationers utveckling ser vi som ett mål i sig själv eftersom vi ser att det leder till ett mer aktivt civilsamhälle. Detta i sin tur stärker samhällets förmåga att själv lösa sina särskilda utmaningar.   Organisationsutveckling kan innebära många saker. Till exempel att skapa utrymme för en organisations reflektion kring identitet och syfte, och att etablera system för samverkan, transparens och ansvarsutkrävande. Det kan också vara arbetsformer där man lyssnar och lär av sin omgivning för att behålla sin legitimitet och relevans.  Aktörerna inom det civila samhället runt om i världen möter just nu ett växande hot i form av ”krympande utrymme”. Det är en global trend som innebär mer kontroll, restriktioner och ibland även förtryck av aktörer i det civila samhället. När vi arbetar med att stötta organisationers utveckling, måste vi därför samtidigt agera och ta ställning för att civilsamhällesorganisationer ska kunna verka i en bättre miljö. 
Organisation och lärande
Inspireras och utmanas av andra

I en process där en organisation reflekterar kring sin identitet, sitt syfte och sina arbetsformer kan det ibland vara bra att inspireras och ta hjälp av andra som gått igenom liknande processer.

Ett annat sätt är att använda sig av metoder och verktyg som hjälper reflektionen på vägen. Vi vill här tipsa om några verktyg som är särskilt utformade för ideella organisationer och som testats och använts av oss och flera av våra medlems- och samarbetsorganisationer.

Vårt eget

OU-häftet SMR (2008) - En introduktion till ett komplext och viktigt område. Här beskriver vi några modeller och metoder som vi funnit användbara i arbetet med organisationsutveckling (OU).
Nätet - I detta häfte beskrivs kärnelementen i organisationer och hur de utvecklas och förändras, och försöker identifiera de viktigaste delarna i god praxis inom organisationsutveckling.
The Network - Ett organisationsbedömningsverktyg som fokuserar på deltagande och självanalys. Verktyget är särskilt designat för NGOs och testat och använt av flera av våra medlemmar och deras partners runt om i världen.
La Red - An organisational assessment tool which centres on participation and self-analysis. Designed especially for use with NGOs, and tested by SMC members in organisations all over the world.

Vi tipsar om

“In the mess of profound change, the learners inherit the earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists” – Eric Hoffer

CHS
Vad är kvalitet i humanitärt arbete?

I krissituationer som humanitära katastrofer eller konfliktsituationer är det oerhört viktigt att arbetet sker med hög kvalitet och respekt för de människor som är drabbade av den aktuella situationen. Det är också oerhört viktigt att organisationer som är involverade i samma område har ett gott samarbete varandra emellan.

För att stärka såväl kvalitet som organisationers samarbetsförmåga, har standarden ”Core humanitarian standards” (CHS) tagits fram. Den beskriver nio åtaganden som organisationer och individer som är involverade i humanitärt arbete kan använda för att förbättra kvaliteten och stärka effektiviteten i sitt arbete.

CHS utmanar oss att sätta drabbade människor i centrum för vår förståelse av kvalitet i humanitära insatser. Vilka är behoven hos olika människor som drabbats av en katastrof? Hur involverar och lyssnar vi på deras åsikter och klagomål? Hur lär vi oss tillsammans för att förbättra vårt stöd? Hur samverkar vi med andra aktörer? Hur kommer våra åtgärder att bidra till återhämtning från krisen och ökad motståndskraft i framtiden?

 

Core Humanitarian Standard  - What is quality? The Core Humanitarian Standard provides a valuable lens for identifying organisational development needs for work within the humanitarian sector.

Vi är sedan 2008 humanitär partner till Sida och vidareförmedlar ca 60 miljoner kronor till stöd för människor som drabbas av kriser och katastrofer världen över. Du hittar mer information om det humanitära anslaget på vår sida om anslaget.

Vi är medlemmar i CHS

Svenska missionsrådet är godkända som medlemmar i Core Humanitarin standards sedan oktober 2017.

Space for Grace
En integrerad tro

Vi har under många år stött och drivit projektet Space for Grace. Det är en internationell lärandegrupp där vi tillsammans med andra kyrkor och trosbaserade organisationer vill lära mer om, stärka och uppmuntra varandra att integrera och kombinera tro och professionell organisationsutveckling.

I denna film berättar organisationskonsulten Rick James, en av initiativtagarna till Space for Grace, hur han själv kom till insikt om trons möjlighet och kraft i organisationsförändringar.

Space for Grace Introduction

What is Space for Grace? Rick tells his story about how he realised the need for God's power in organisational change.

Publicerat av Space for grace den 2 mars 2017

 

Creating Space for Grace - Rick James hävdar i sitt nyskapande arbete att organisationsförändringar behöver vara både professionella och andligt passionerade och belyser tio praktiska sätt för hur detta kan gå till i en organisation.
Inspiring Change - I boken "Skapa utrymme för nåd" möts berättelserna och det vi lärt oss inom Space for Grace-nätverket
På gång hos oss

Read our new booklet ”Leading with grace”. You will find weekly thoughts to inspire your leadership!

Ämnesansvarig:
Rådgivare