Lärcenter

Rättighetsbaserat arbete

Rättighetsbaserat arbete har sin utgångspunkt i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är ett viktigt arbetssätt, förhållningssätt och perspektiv som är bärande för hela Svenska missionsrådets arbete.

I praktiken innebär detta att vi ser staten som ytterst ansvarig för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. I ett rättighetsbaserat arbete vill vi därför påverka och utkräva ansvar av stat och myndigheter – de legala skyldighetsbärarna. Det gör också att vi ser de människor som vi arbetar med som aktörer och inte som passiva mottagare. Som innehavare av rättigheter snarare än objekt och föremål för åtgärder. Människor som lever i utsatthet har både rätt och förmåga att delta i och forma sin egen utveckling – de är rättighetsinnehavare. Vårt sätt att arbeta rättighetsbaserat utgår från fyra bärande principer. 1. Icke-diskriminering 2. Deltagande 3. Ansvarstagande/ ansvarsutkrävande 4. Transparens. Dessa principer genomsyrar i sin tur alla de policyer och riktlinjer som styr Svenska missionsrådets arbete, både internt som i de program, projekt och insatser som vi vidareförmedlar svenska biståndsmedel till. Men de utgör också grunden till valet av våra andra prioriterade tematiska områden och hur vi väljer att arbeta med dem.
Policy
Vår policy

Att arbeta rättighetsbaserat, eller utifrån ett rättighetsperspektiv, är en av de mest grundläggande förhållningssätten för oss på Svenska missionsrådet. Det genomsyrar vårt utvecklingssamarbete och utgör grunden i vår förändringsteori och vårt sätt att se på världen.

Rättighetsperspektivet tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna som en allmängiltig och allmänmänsklig moralisk grund med skydd i internationella juridiska regelverk. De mänskliga rättigheterna utgår från centrala mänskliga behov och deras förverkligande hänger nära samman med minskad fattigdom och mänsklig utveckling.

Rättighetsbärare

I ett rättighetsbaserat arbete ses människor som berörs av en utvecklingsinsats som aktörer i insatsen och inte som mottagare. Individen är subjekt och innehavare av rättigheter snarare än objekt och föremål för åtgärder. Utsatta människor har både rätt och förmåga att delta i och forma sin egen utveckling – de är rättighetsinnehavare eller rättighetsbärare.

Skyldighetsbärare

Genom ett rättighetsperspektiv ses staten ses som ytterst ansvarig för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. En viktig del i ett rättighetsbaserat arbete är därför att påverka och utkräva ansvar av stat och myndigheter – de är legala skyldighetsbärare.

Rättighetsbaserat arbete

Vi vill att alla de insatser som får stöd genom oss är planerade, genomförs och följs upp utifrån ett rättighetsperspektiv. Det innebär att deltagande, transparens, ansvarsutkrävande och ickediskriminering alla är centrala delar när ett projekt ska planeras och genomföras.

För att vara ett stöd i detta har vi tagit fram verktyget Five steps to Human Rights based Programming. Det är en enkel instruktion till rättighetsbaserat arbete (RBA) där alla de centrala delarna finns med. Verktyget har använts, testats och utvecklats under de lärveckor som vi genomfört tillsammans med våra medlemsorganisationer och deras partner runt om i världen. På Sidas hemsida hittar du ett mer omfattande material på samma tema.

Ickediskriminering
Alla har samma rättigheter

Alla människor har samma rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras i utvecklingssamarbetet.

Så många som möjligt ska kunna ta del av de förbättringar som utvecklingssamarbetet resulterar i och de mest utsatta och marginaliserade grupperna ska prioriteras. Vilka som är de mest utsatta varierar mellan länder och sammanhang. Därför är det viktigt att en bred analys görs och att man som biståndsaktör kan omfamna fler diskrimineringsgrunder än dem man själv har bäst kunskap om. Nedan hittar du material som är särskilt utformat för att värna barns, funktionshindrades och HBTQ-personers rättigheter.

Transparens
Möjlighet till insyn

Transparens är en förutsättning för aktivt deltagande och effektivt ansvarsutkrävande. Öppenhet från statens sida gör det lättare att granska i vilken mån den tar sitt ansvar som legal skyldighetsbärare.

Det civila samhället bör arbeta för ökad transparens bland stat och myndigheter, men organisationerna inom det civila samhället måste också själva vara transparenta. Genom öppen kommunikation och tillgång till information om beslut, ekonomi, resultat och lärdomar, skapas möjlighet till insyn och granskning av utvecklingssamarbetet för både givare och rättighetsinnehavare.

Deltagande
Från människors eget perspektiv

Utvecklingssamarbetet måste formas utifrån utsatta människors eget perspektiv, för att deras livsvillkor ska förändras långsiktigt. De är rättighetsinnehavare och ska involveras i både planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Målet är att stärka utsatta människor så att de får en tydligare röst i samhället och kan bli nyckelaktörer i sin egen och sin omgivnings utveckling. Det är också viktigt att organisationer kontinuerligt arbetar med sin egen kultur och struktur för att utveckla och främja ett brett och aktivt deltagande.

Vi tipsar om

Liberation Structures  - Needing inspiration to design meaningful participatory meeting processes? Liberating structures provides a menu of facilitation methods to liberate creative thinking.
Ansvarsutkrävande
Skyldighetsbärarens ansvar

Ansvarstagande innebär att skyldighetsbärare tar ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls. Utvecklingssamarbetet ska syfta till ökat ansvarstagande hos legala och moraliska skyldighetsbärare på olika nivåer.

Ansvarsutkrävande är därför en viktig uppgift för det civila samhället. Men det är lika viktigt att medvetandegöra och stärka rättighetsinnehavarna så att de själva kan utkräva sina rättigheter. Ökat ansvarstagande kan också uppnås genom att man engagerar, samverkar med, eller förmedlar ny kunskap till skyldighetsbärarna.

Ämnesansvarig:
Samordnare, (föräldraledig)
Samordnare, (föräldraledig)
Fler ämnen