Lärcenter

Religion

Mer än 80 procent av världens befolkning identifierar sig själva som religiösa eller tillhöriga en eller flera religioner. Religion och religiösa aktörer påverkar hur människor tänker, känner och agerar. Värderingar och moralfrågor, hur vi lever våra liv, vad som uppfattas som rätt och fel, gott och ont, är ofta starkt styrt av religiösa strukturer och idéer liksom av formella och informella religiösa ledare.

Religion och religiösa aktörer kan ha både positiv och negativ inverkan på individ- och samhällsnivå. Att känna till religionskontexten är ofta avgörande för att nå önskat resultat i arbetet med utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Vi vill bidra till att stärka kunskapen och kapaciteten att arbeta med religionens roll i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Vi vill vara en resurs för alla biståndsaktörer som vill stärka sin religionsanalys. Vi vill också bidra till att religiösa aktörer stärks i de särskilda bidrag som just deras kunskaper, erfarenheter och identiteter kan utgöra.
Religion och utveckling
Är utvecklingssamarbete effektivt utan kunskap om religion?

“Given that religion is an integral part of the lives of billions of people, it can be considered a human resource of significant importance. Since it is widely accepted in policy circles that development, if it is to be effective and lasting, should build on people’s own resources, it makes sense to include their religious or spiritual resources and not material and intellectual ones only.” (Gerrie ter Haar)

Mot bakgrund av vad sociologiprofessorn Gerrie ter Haar skriver i boken Religion and Development – ways of transforming the world så är svaret ett tydligt nej. Därför arbetar vi för att skapa medvetenhet och kunskap kring religionens roll i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd..

Vi har gett ut ett antal kortare skrifter som på ett lättillgängligt sätt introducerar frågorna. Vi har också publicerat en antologi med titeln For Better for Worse: The Role of Religion in Development Cooperation, som med en stor tematisk bredd behandlar religion och utvecklingsfrågorna. Under 2014-2015 gjorde vi även ett särskilt nedslag kring jämställdhet och religion vilket resulterade i vår lärstudie Skrapa på ytan, eller gräva djupare?

 

Kunskapsforum för religion och utveckling

Vi driver ”Kunskapsforum för religion och utveckling” – en arbetsgrupp som samlar Diakonia, Islamic Relief, PMU, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd. Tillsammans arbetar Kunskapsforum för en ökad medvetenhet och kunskap om religionens roll i utvecklingssamarbetet, inom de egna organisationerna och hos övriga biståndsaktörer, liksom hos myndigheter och beslutsfattare.

Internationella samarbeten

Genom Kunskapsforum relaterar vi även till internationella religion- och utvecklingsaktörer, till exempel genom samarbete med det Tysklandsbaserade initiativet ”The International Partnership on Religion and Sustainable Development” (PaRD) som samlar statliga och mellanstatliga aktörer, liksom religiösa och värdedrivna civilsamhällesorganisationer för att arbeta med religionens effekter inom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Agenda 2030
Religiösa aktörers särskilda bidrag

Världens stats- och regeringschefer har förbundit sig till gemensamma mål för hållbar utveckling för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och för att lösa klimatkrisen.

En del av vårt arbete med religion och utveckling är att visa på religiösa aktörers särskilda roll i arbetet för utveckling, mänskliga rättigheter och vägen mot de globala målens uppfyllelse.

Vi är en av organisationerna bakom projektet Hållbar värld som samlar flera kyrkor och kristna organisationer för att uppmärksamma de globala målen med de egna medlemmarna som särskild målgrupp. Vi har bland annat varit med om att ta fram särskilda gudstjänstmaterial och bidra med teologisk reflektion kring Agenda 2030 och de globala målen.

Prayers for Each Global Goal for Sustainable Development #PrayerforEveryone - Böner om de globala målen från Kyrkornas världsråd
Hållbar värld - Gudstjänstmaterial och teologisk reflektion om de globala målen
På gång hos oss

Ämnesansvarig:
Vikarierande samordnare
Fler ämnen