Lärcenter

Religions- och övertygelsefrihet

Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet. Den ger varje människa rätt att ha eller byta sin religion eller övertygelse samt att utöva den till exempel genom andakt eller undervisning. Den innebär även rätten att få skydd mot tvång eller diskriminering.

Tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där denna rättighet kraftigt begränsas av staten eller av stora sociala motsättningar som hatbrott, våldsamma upplopp eller terrorism kopplat till religion. Människor med olika tro och från många olika länder påverkas av detta. Fred, stabilitet och demokrati är avhängiga en kultur av religionsfrihet, där människor accepterar lika rättigheter för alla oavsett tro. Svenska missionsrådet arbetar för att främja religions- och övertygelsefriheten för alla. Vi arbetar för att frågan ska prioriteras inom både Sveriges och EU:s utrikespolitik och för att ansvariga tjänstemän ska få djupare kunskap om frågorna.
Filmer - grundnivå
Kortfilmer om religions- och övertygelsefrihet

Vi har tagit fram olika resurspaket med kortfilmer som ett led i vår särskilda satsning och mångåriga erfarenhet av att arbeta med religions- och övertygelsefrihet. Filmerna ger en grundläggande introduktion till den mänskliga rätten till religions- och övertygelsefrihet. Du får lära dig vad rätten innebär, när den kan begränsas och vilka kränkningar av rätten som sker runt om i världen.

Filmerna kan användas för självstudier eller i grupp. De är idealiska för integrering i kursprogram eller studieplaner om religions- och övertygelsefrihet eller mänskliga rättigheter i allmänhet. De kan också användas som förberedande ”läsning” eller för att sammanfatta kunskap efter en kurs eller workshop.

Filmerna här är översatta till svenska, men på vår engelska sida hittar du originalversionerna på engelska. I samarbete med andra aktörer kommer översättningar till bland annat arabiska, ryska och franska att göras under det kommande året.

Föredrar du att ta del av informationen skriftligt? Då kan du ladda ned varje enskilt filmmanus, leta efter manuslänken vid respektive film nedan. På den här sidan kommer du även inom kort att hitta nedladdningsbara diskussionsfrågor till filmerna.

Film 1: Religions- och övertygelsefrihet Vem eller vad skyddas av religions- och övertygelsefriheten? Vad säger internationella konventioner och vilka rättigheter ger de oss?

Film 2: Rätten att ha, ändra eller lämna en religion eller tro
Har regeringar, religiösa ledare eller familjemedlemmar rätt att begränsa din rätt att ha, byta eller lämna din religion eller tro? Filmen tar upp exempel från olika håll i världen.

Film 3: Rätten att utöva religion eller tro
Det finns många sätt att uttrycka och utöva religion eller tro på. Vad skyddas av mänskliga rättigheter och vad skyddas inte? Från olika håll i världen, tar filmen upp exempel på brott mot rätten att manifestera.

Film 4: Skydd mot tvång
Tvång innebär att man tvingas säga eller göra något mot sin vilja. Denna film utforskar regeringens plikt att inte tvinga på någon religion eller tro och regeringens ansvar att skydda dig mot tvång i samhället. Filmen illustrerar hur tvång kan ta sig uttryck i olika delar av världen.

Film 5: Skydd från diskriminering
Diskriminering på grundval av religion eller tro är förbjuden och stater har en plikt att skydda människor mot diskriminering i samhället. Exempel från olika delar i världen illustrerar de former diskriminering kan ta.

Film 6: Föräldrars och barns rättigheter
Vilka rättigheter har föräldrar och barn? Exempel från hela världen illustrerar hur stater kränker barns rättigheter, och balansen mellan föräldrars och barns rättigheter.

Film 7: Rätten till samvetsgräns
Samvetsvägran innebär att man nekar att göra något man blivit ombedd att göra för att det bryter mot det egna samvetet. Denna film introducerar en komplex och kontroversiell dimension av religions- och övertygelsefriheten.

Film 8: Begränsningar – KOMMER SNART
När har staten tillåtelse att begränsa rätten att manifestera religion eller tro? Och hur kan du bedöma om de begränsningar du stöter på är legitima eller inte? Med hjälp av illustrativa exempel tar denna film dig med genom den process som domstolar för mänskliga rättigheter använder, eller bör använda, för att bestämma om begränsningarna är legitima.

Filmen kan vara en resurs för personer som drabbats av begränsningar. Den är även användbar för studenter, opinionsbildare och yrkesverksamma inom staten.

Film 9: Religions- och övertygelsefrihet på olika platser i världen – KOMMER SNART
Den här filmen handlar om de övergrepp som människor av olika tro eller religion utsätts för på olika platser i världen. Den belyser de konsekvenser som ett övergrepp kan få för den enskilde och hur stabiliteten och utvecklingen i ett samhälle också kan påverkas. Filmen bredda perspektiven på rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Release: våren 2018

Filmer - fördjupning
Tillgång till rättvisa

Här har vi samlat ytterligare filmer med fokus på de mänskliga rättigheterna i lagtext. De är utformade för grupper eller organisationer som påverkas av brott mot sina rättigheter, liksom de som bättre vill förstå mänskliga rättigheter. Filmerna finns i dagsläget endast på engelska.

Film 10: Tillgång till rättvisa: en introduktion
Den här korta introduktionen utgör grunden för de andra filmerna i serien. Filmen belyser hur organ på den nationella och internationella nivån relaterar till varandra och skapar förståelse för mänskliga rättigheter som ”mjuk lag” i det internationella sammanhanget.


Film 11: Tillgång till rättslig prövning på lokal och nationell nivå

Vi borde kunna hitta rättvisa på lokal och nationell nivå när rättigheter överträds – men hur? Denna film fokuserar på den roll som lagar, polis, domstolar och para-legala strukturer som nationella människorättsinstitutioner kan spela för att få rättvisa ska kunna skipas.


Film 12: Tillgång till rättslig prövning på regional nivå – KOMMER SNART

När nationella rättssystem inte fungerar, måste vi leta efter rättvisa på internationell nivå. Vissa regioner i världen har regionala människorättssystem med regionala fördrag och domstolar – till exempel den Inter-Amerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Denna film ger information om hur du kan relatera till regionala människorättssystem.
Release: våren 2018


Film 13: Tillgång till rättvisa på global nivå

När nationella rättssystem inte fungerar, måste vi leta efter rättvisa på internationell nivå. Denna film guidar dig genom FN: s system för uppföljning och svar på brott mot de mänskliga rättigheterna.


Film 14: Tillgång till rättvisa: Universell periodisk granskning

Denna film ger en djupare förståelse för hur civilsamhällsorganisationer kan använda FN:s universella periodiska granskning för att lyfta fram kränkningar av mänskliga rättigheter och främja förändringar.


Film 15: Arbetet med att främja religions- och övertygelsefrihet – KOMMER SNART

En serie filmer som ger kunskap om hur metoder som att öka medvetenheten, påverkansarbete och dokumentation av överträdelser kan användas för att främja religions- och övertygelsefrihet och andra mänskliga rättigheter. Dessa filmer är idealiska för grupper eller organisationer som vill främja rätten i sitt eget sammanhang.
Release: 2018

Övningsmaterial
För dig som leder

För dig som vill arrangera en workshop, kurs eller samtalsdag kring religions- och övertygelsefrihet har vi samlat ett urval av de övningar och metoder som vi använder i våra egna kurser, både i Sverige och andra delar av världen.

Övningarna kan användas fritt eller i kombination med de filmer som vi tagit fram och som finns fritt tillgängliga längre upp på den här sidan. Övningarna finns i dagsläget endast på engelska.

The Assumption game - Workshop-övning med syfte att få deltagarna att se och analysera sina egna fördomar.
Conventions & declarations compendium - Kompendiet ger en översikt av viktiga internationella och regionala avtal och dokument om religions- och övertygelsefrihet (FoRB).
Discussion on FORB legitimate limitations - Workshop-övning med syfte att smälta teoretiska presentationer kring legitima begränsningar av FoRB.
Exploring the ICCPR through art - Workshop-övning med syfte att hjälpa deltagare att utforska FN:s konventioner om mänskliga rättigheter genom att använda sina sinnen och olika lärstilar.
Human needs/Human Rights exercise - Workshop-övning med syfte att hjälpa deltagarna att se samband mellan behov och rättigheter. Utformad för att övervinna fördomen om att mänskliga rättigheter är en västerländsk idé.
The Interview game - Klassisk "ice-breaker" som också hjälper deltagarna att gå "i den andres skor".
Informationsmaterial
Mer informationsmaterial

Utöver dessa filmer och utbildningsmaterial har vi tagit fram flera informationshäften kring religions- och övertygelsefrihet.

Vår Lathund om religions- och övertygelsefrihet finns översatt till flera språk. Med svenska politiker och beslutsfattare som målgrupp har vi även tagit fram några kortare skrifter och rapporter som undersöker hur Sverige kan främja rätten till religions- och övertygelsefrihet i sitt internationella arbete.

Vårt eget

Lathund: Vad innebär religionsfrihet? SMR (2010) - Lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor
Quick Guide Religious Freedom, SMC (2010) - Lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor - översatt till engelska
Que signifie la liberte de religion, SMC (2010) - Lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor - översatt till franska
Quick Guide Religious Freedom, SMC (2010) [Russian] - Lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor, översatt till ryska
Quick guide religious freedom, SMC (2010) [Arabic] - Lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor - översatt till arabiska
Religionsfrihet för alla, SMR (2014) - Skriften belyser situationen för religions- och övertygelsfrihet internationellt, lyfter fram exempel på hur europeiska länder jobbar utrikespolitiskt med frågan samt förslag på hur Sverige kan agera.
Faith Freedom and change, SMR (2010) - A report highlighting violations of freedom of religion or belief around the world, their impact on poverty, democracy and peace and the importance of foreign policy engagement in the issues

Vi tipsar om

Stefanus FoRB Booklet (2012) - A useful and attractive booklet introducing freedom of religion or belief as a human right, published by Stefanus Alliance International
Stefanus FoRB Booklet (2012) [Arabic] - Arabic version of a useful and attractive booklet introducing freedom of religion or belief as a human right, published by Stefanus Alliance International

 Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 18

”Situationen för religions- och övertygelsefriheten påverkar konflikter och fredsprocesser, den demokratiska utvecklingen och den politiska stabiliteten, och därmed också möjligheterna för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling”

ur vår skrift Religionsfrihet för alla (2014)

På gång hos oss

Här kan du lära dig mer; det finns material, övningar och tips på hur du kan arbeta för religions- och övertygelsefrihet. Materialet är anpassat för olika målgrupper.

Ämnesansvarig:
Rådgivare
Rådgivare
Fler ämnen