Lärcenter

Världen är vårt gemensamma ansvar

För att uppnå vår vision om att Guds rike gestaltas i världen behöver vi förändra det som skadar oss människor och vår planet. Konfliktkänslighet är en nyckel för att hitta konstruktiva vägar till fred. Samtidigt behövs resiliens för att våra samhällen ska kunna återhämta sig och stå emot kriser.

Aktuellt

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Resiliens och DRR
Resiliens och katastrofriskreducering

Så här jobbar vi med resiliens och katastrofriskreducering

Minimum standards for climate-smart disaster risk reduction - Materialet har utarbetats av Red Cross Climate Centre och fungerar som en viktig bro mellan nationell klimatpolitik och lokal kapacitet för katastrofförebyggande arbete.
Index for Risk Management - Användbar för att identifiera risker, sårbarhet och kapacitet i olika länder. Flera multilaterala och internationella institutioner står bakom denna informationsbas.

Tips om hur andra jobbar med resiliens och katastrofriskreducering

Sendairamverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Läs mer på FN:s hemsida.

Ämnesansvarig:
Handläggare
Klimat
Klimatförändringar och miljöförstöring angår oss alla

Vi tror att människor har både ansvar och förmåga att forma ett hållbart samhälle med respekt för varandra och vår planet. Klimatkrisen påminner oss om vårt uppdrag att förvalta skapelsen för kommande generationer.

Idag vet vi att miljöförstöring och klimatförändringar hårdast drabbar de människor som lever i fattigdom och utsatthet. Men globalt sett bidrar dessa människor minst till miljöproblemen. Klimatkrisen illustrerar den globala ojämlikhet som råder mellan olika delar av världen och mänskligheten.

Religion och klimatet

Vi menar att varje individ är skapad till Guds avbild och att vi människor har uppdraget att förvalta Guds skapelse genom att ta ansvar för varandra och den värld vi lever i. Hälsosamma ekosystem och hållbar användning och tillgång till naturresurser är nödvändigt för den grundläggande rätten till liv.

De internationella biståndsinsatser, eller utvecklingssamarbete, som vi stödjer måste bidra till klimat- och miljömässig hållbarhet. De människor som är mest drabbade kan ofta bidra med bäst lösningar. Därför värnar vi lokala samarbeten som möjliggör flera och långsiktiga perspektiv.

  

  

Så här jobbar vi med klimat och miljö

Tips om hur andra jobbar med klimat och miljö

Sida's Green toolbox - Ett urval av dokument som kan vara till hjälp att integrera miljö- och klimathänsyn i Sidafinansierade insatser
Miljölinsen - Ett verktyg som kan användas för miljöintegrering i både löpande verksamhet och projekt
CEDRA - Ett verktyg utvecklat av Tearfund för att göra miljöriskanalyser
Red Cross Red Crescent climate training kit - Ett material utformat för att hålla kurser om klimatriskhantering
INFORM index for risk management - Ett globalt verktyg för riskbedömning av humanitära kriser och katastrofer
Ämnesansvarig:
Handläggare,samordnare
Konfliktkänslighet
Varför är konfliktkänslighet viktigt i biståndet?

Drygt 40 procent av de som idag lever i fattigdom bor i instabila eller konfliktdrabbade stater. Konflikter utgör alltså det allvarligaste hindret för många länders utveckling idag. Därför måste vi förebygga konflikter och främja fred för att lyckas bekämpa fattigdom och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi på Svenska missionsrådet vill göra det genom att stärka de aktörer vi samarbetar med och genom ett konfliktkänsligt arbetssätt.

Att arbeta konfliktkänsligt handlar om att du verkligen förstår samhället du planerar att verka i och de öppna eller undertryckta konflikter som finns där. Allt detta kommer nämligen att påverka din insats. Det arbete du planerar att genomföra kan komma att påverka dessa konflikter, avsiktligt eller oavsiktligt. Det krävs därför att du, i planering och genomförande av insatsen, inte bara förstår utan också agerar utifrån denna förståelse. Genom att arbeta konfliktkänsligt minskar du risken att trappa upp konflikten och ökar samtidigt möjligheten att förebygga nya konflikter och aktivt skapa fred.

För oss är det särskilt viktigt att arbeta konfliktkänsligt i de länder och områden där det råder en väpnad konflikt, men också i postkonfliktländer. Arbetssättet är dock inte begränsat till detta. För att aktivt medverka till att förebygga våldsamma konflikter, behöver du även arbeta konfliktkänsligt i de sammanhang där konflikterna inte är uppenbara utan även dolda eller undertryckta.

Tips om hur andra jobbar med konfliktkänslighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Information om olika konflikter
MSB om väpnade konflikter - About armed conflict:
The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) - World map and in-depth analysis
Collabrative Learning Projects (CDA) - CDA:s publikationer om konfliktkänslighet och Do No Harm
Ämnesansvarig:
Rådgivare