Lediga Jobb

Uppdragsbeskrivning för studie med genus och jämställdhet

Vill du analysera och hjälpa oss kvalitetssäkra vårt och våra medlemsorganisationers arbete med jämställdhet i internationella biståndsinsatser?

Bakgrund

Svenska missionsrådet (hädanefter SMR) är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige och internationellt. Vi arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. Under de senaste 30 åren har vi i samarbete med Sida arbetat som en vidareförmedlande bidragsgivare för utvecklingssamarbete i relation till våra medlemmar.

Som vidareförmedlande organisation arbetar SMR med kvalitetssäkring och kapacitetsutveckling i relation till de insatser som vi stödjer. SMR önskar nu få en uppdaterad bild av medlemsorganisationernas och SMR:s arbete med genus och jämställdhet inom utvecklingssamarbetet, samt få rekommendationer på hur arbetet med genus och jämställdhet kan stärkas inom ramen för det utvecklingssamarbete som SMR stödjer.

Övergripande mål med uppdraget

Syftet med detta uppdrag är att belysa hur vi kan stärka ett genusmedvetet arbetssätt inom SMR:s internationella utvecklingssamarbete och därmed bidra till målet:

Medlems- och samarbetsorganisationerna kvalitetssäkrar sitt utvecklingssamarbete utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medlems- och samarbetsorganisationerna har en god kunskap kring de tematiska områdena ”Religion och jämställdhet” och ”Alkohol och jämställdhet” och tillämpar denna kunskap i sitt utvecklingssamarbete. SMR har i sin portfölj, i jämförelse med 2016, fler insatser med ökad jämställdhet som mål, (ur SMR:s verksamhetsplan för 2017-2021).

Uppdraget har två delar. Den första är att genomföra en baslinjestudie som visar på hur väl genus och jämställdhet är integrerat i alla delar av de insatser SMR stöder, samt i vilken utsträckning dessa insatser innehåller särskilda jämställdhetsmål. Vi vill till exempel att du ska identifiera svagheter, tystnader och förbättringsområden. Denna baslinje ska gå att följa upp vid senare tillfälle.

Den andra är en kvalitativ studie av SMR och SMR:s medlemsorganisationers kapacitet i jämställdhetsfrågor, vilken ska resultera i att de värden som vägleder vårt arbete för ökad jämställdhet identifieras och problematiseras. Den ska även resultera i riktade rekommendationer för hur SMR på bästa sätt kan:

1a) Stärka en genusmedveten kvalitetssäkring i ansöknings- och rapporteringsprocessen av insatser finansierade av Sida/SMR.

1b) Stärka kapaciteten kring genus- och jämställdhetsfrågor hos SMR och SMR:s medlemsorganisationer.

SMR:s utgångspunkt för jämställdhetsarbetet och definition av jämställdhet finner du i SMR:s jämställdhetspolicy. Vi ser gärna att vår jämställdhetspolicy, SMR:s riktlinjer för utvecklingssamarbete samt Sidas verktyg för Gender Mainstreaming inkluderas i din bedömning av SMR:s och våra medlemsorganisationers kapacitet och de aktuella insatsernas kvalitet. Utöver dessa ramverk bör även andra perspektiv och teorier inkluderas.

Metod

Vi vill att du utifrån vårt syfte med uppdraget presenterar ett förslag till upplägg och metod i anbudet. Vi ser gärna att dina vägledande principer och värderingar är tydliga i anbudet, samt uppmuntrar till egna förslag på tillvägagångssätt och analysmaterial utifrån din kompetens och erfarenhet.

Vi tänker oss att följande bör ingå som en del av genomförandet:

 1. En granskning av relevanta dokument från ett antal medlemsorganisationer, inklusive insatsdokumentation för ett urval av deras utvecklingsinsatser med stöd från SMR.
 2. En granskning av SMR:s dokument såsom mallar, ansöknings- och rapporteringsbedömningar samt bedömningsverktyg.
 3. Intervjuer av relevant personal hos SMR samt personal hos medlemsorganisationerna.

Uppdraget ska ske i god samverkan med SMR och medlemsorganisationerna, med lärande i fokus och respekt för alla medverkandes tid.

Rapportering av uppdraget

Resultatet av uppdraget ska presenteras för SMR med en skriftlig rapport. En preliminär slutrapport ska presenteras för SMR skriftligt samt i ett särskilt möte. Efter att konsulten har gått igenom den preliminära rapporten tillsammans med SMR och berörda medlemsorganisationer ska de skriva en slutgiltig rapport och lämna den till SMR.

Rapporterna ska innehålla:

 • sammanfattning
 • beskrivning av metod
 • resultat
 • analys
 • slutsatser
 • rekommendationer

Rapporten ska skrivas på engelska och skickas in i en elektronisk fil till SMR. SMR äger rapporten och hanterar den konfidentiellt i relation till de olika medlemsorganisationerna och omvärlden. All information som ni får genom uppdraget ska ni betrakta som konfidentiell.

Tidsplan

Vi har en maxbudget på 160 000 SEK och beräknar att uppdraget tar ca 17 arbetsdagar inom följande tidsramar:

25 januari 2019          Inbjudan till anbud

3 mars 2019               Sista dag att lämna anbud

8 mars 2019               SMR beslutar om upphandlingen

13 mars 2019             Uppstartsmöte, upplägg och planering

5 maj 2019                 Preliminär rapportering av uppdraget

26 maj 2019               Slutlig rapportering av uppdraget

Anbud

Anbudet ska disponeras på följande sätt:

 • Fakta om anbudsgivaren (namn, adress, telefon, e-post, företag etc.).
 • Beskrivning av hur ni tänker genomföra uppdraget.
 • Fullständig budget inklusive arvode (tid x pris per tidsenhet).
 • Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
 • Bifoga CV.

Anbud lämnas in på engelska.

Arvoden

Ange om utbetalningen av arvodet ska ske till ett företag med F-skatt eller till en fysisk person (A-skatt). Om arvodet ska ske till ett företag ska ni beräkna det inklusive sociala avgifter. Om det ska betalas till en fysisk person ska ni beräkna det exklusive arbetsgivaravgift, som kommer att betalas av SMR.

Prövningsrätt

SMR förbehåller sig fri prövningsrätt av de inskickade anbuden och kan komma att ingå förhandling med anbudsgivare. Anbudsgivare kan inte för sin del fordra förhandling.

Anbudstid

Anbudet ska ha kommit till SMR senast den 3 mars 2019.
Sänd anbudshandlingarna via e-post till: Julia.brandstrom@smc.global

För eventuella frågor hänvisas till  Julia Brandström.

Välkommen med ditt anbud!