Lediga Jobb

Upphandling av illustratör & formgivare

Svenska missionsrådet söker en illustratör och en formgivare för två spännande uppdrag med start omgående och avslut i april 2020. Det ena uppdraget handlar om att ta fram ett grafiskt koncept med illustrationer och det andra uppdraget gäller vår årsberättelse för 2019.

Uppdragets innehåll

Uppdraget består av två delar: att i nära samarbete med oss ta fram illustrationer om vår verksamhet och att formge vår årsberättelse för 2019.

Arbete med SMR-illustrationer

Framtagande av pedagogiska symboler och grafiska element för att tydligt illustrera:

  • Ett grafiskt koncept med cirka 30 illustrationer till vårt pedagogiska verktyg för religionsanalys
  • SMR:s sex verksamhetsområden
  • SMR:s organisationsschema
  • Illustrera vidareförmedlingen av svenska biståndsmedel från riksdag via Sida /SMR / svensk medlemsorganisation / samarbetsorganisation på annan plats i världen

Vissa illustrationer finns redan men vi önskar hitta ett gemensamt uttryck där utvalda illustrationer kan återanvändas för att tydligare markera vårt grafiska språk utifrån befintlig grafisk profil och presentationskoncept.

Illustrationerna kommer att användas i:

  • Powerpointpresentationer om SMR som organisation i olika former av möten, i Sverige och utomlands.
  • Tryckt material som broschyrer och årsberättelse.
  • Våra digitala kanaler som webben och Facebook.
  • Den fortsatta utvecklingen av vårt pedagogiska verktyg för religionsanalys.

Illustratören/formgivaren har en huvudsaklig kontakt på SMR för detta uppdrag, men båda våra kommunikatörer och även andra resurspersoner kan komma att finnas med i denna process som dialogpartners tillsammans med illustratören för att hitta rätt tonalitet. Eventuellt sker arbetet i några steg.

Formgivning av SMR:s årsberättelse 2019

Omfång: riktmärke 40 sidor inklusive omslag. Format: A4, utfallande. Skapa allt underlag för original för tryckt upplaga: 150 st. Bindning: klammerhäftat/ bunden. Samt anpassning för webben i digitalt format (t.ex. bläddringsbar PDF).

SMR:s grafiska profil utgör grund för form/layout. SMR erhåller ensamt rättigheter och ägande till allt producerat material. Viss bildbearbetning kan komma att ingå i uppdraget. Även formgivning av grafiska element för t. ex. statistik.

Formgivaren har en kontakt på SMR, vilken agerar projektledare för processen. SMR:s projektledare ansvarar för att hålla överenskommen deadline med formgivaren och för att skicka över bilder och texter, samt respondera på korr-vändor i överenskommen tid. Drop-box föreslås som verktyg för att delge varandra material.

Tidplan

Arbete med SMR-illustrationer

Påbörjas så snart avtal är skrivet. Önskad start: mitten av oktober 2019. Slutleverans: innan årets slut. Vi ber dig som lämnar in en offert att göra en uppskattning av tidsåtgången.

Formgivning av SMR:s årsberättelse 2019

Startmöte så snart avtal är skrivet för att sätta detaljerad tidsplan. Större delen av formgivningen görs perioden feb-april 2020. Deadline för slutprodukt är ca 15 april, för att då gå till tryckeri samt färdigställas i digitalt format för webben. Vi ber dig som lämnar in en offert att göra en uppskattning av tidsåtgången.

Lämna anbud

För att vara del av upphandlingen, inkom senast den 16 oktober 2019 (OBS förlängt datum) med ert anbud och med länk till portfolio.

Vi önskar få in ert estimerade pris inklusive lagstadgad mervärdeskatt för respektive del; arbete med SMR-illustrationer och formgivning av SMR:s årsberättelse 2019 och eventuella kommentarer på uppskattad arbetstid för respektive uppdrag.

Portfolio: vi är intresserade av att se tidigare utförda uppdrag som har likhet med ovan två områden. Bifoga material eller länka oss till de ni vill visa upp.

För frågor gällande uppdraget kontakta: Ann Sundell, koordinator och projektledare för uppdragen. Telefon 08-453 68 84.

Eftersom vi är en paraplyorganisation som förmedlar bidrag till våra medlemsorganisationers internationella utvecklingsarbete är vi måna om att hålla nere kostnaderna.