Konstruktiva samtal med Katolska kyrkan pågår

Med anledning av den senaste tidens rapportering om Katolska kyrkans kritik mot Svenska missionsrådets policy för jämställdhet, vill vi klargöra att någon intern strid inte pågår och att de olika åsikter som finns i frågan hanteras genom respektfulla samtal. Det handlar om viktiga frågor som berör vår tro och teologi och de behöver få ta tid.

För oss är varje medlemsorganisations identitet och värdegrund viktig och respekterad. Vår styrka som missionsråd är bredden av kristna röster och därför är inte konsensus målet i alla frågor.

När det gäller vår policy för jämställdhet är den styrande för det biståndsarbete som vi stödjer. Som organisation vill vi värna religions- och övertygelsefriheten även inom den egna gemenskapen. Inom Svenska missionsrådet ryms därför olika tolkningar av svåra och komplexa frågor. Katolska kyrkans röst är en viktig del i dialogen.