Om oss

Vår vision är att Guds rike gestaltas i världen

Tänk dig en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Det jobbar vi och våra medlemsorganisationer för.

Om oss
Vi tror på en bättre värld

I nästan varje by och samhälle runt om i världen finns en kyrka, ett tempel eller en moské som samlar människor till gemenskap. För många är detta en viktig mötesplats som ger hopp om en bättre värld. Vi tror att en bättre värld är möjlig. En värld där människors rättigheter uppfylls och fredliga, jämlika och hållbara samhällen byggs upp.

Oavsett om du tror eller inte, är kunskap och förståelse för hur religiösa aktörer och traditioner påverkar våra samhällen nödvändigt för att skapa goda samarbeten. Vi kallar det för religiös läskunnighet och tror att det kan förändra världen.

Vi tror på mission

För oss betyder mission att i ord och handling stärka livets goda krafter och bekämpa orättvisor. Vi tror att Gud har en god plan med vår värld och att vi får vara med i Guds mission för att bidra till alla människors samhörighet med varandra och vår jord. Det ger oss hopp om att en bättre värld är möjlig.

Svenska missionsrådets uppdrag sedan 1912 är att främja samarbete mellan organisationer och kyrkor som tror på en bättre värld. Idag samlar vi ett 30-tal svenska medlemsorganisationer, varav flera är kyrkor. Många är engagerade i ett levande missionsarbete med lång historia och med olika uttryck.

Tillsammans med lokala samarbetspartners runt om i världen arbetar våra medlemsorganisationer för mänskliga rättigheter och global rättvisa utifrån en kristen värdegrund. Genom avtal med biståndsmyndigheten Sida har vi sedan 1980 förmedlat pengar till internationella biståndsinsatser.

→ Läs mer om hur vi ser på mission och globala frågor på vårt Lärcenter.

Vi tror på mänskliga rättigheter

Vi tror att varje individ är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart och lika värde med rätt att leva sitt liv i frihet. För att det ska bli verklighet använder vi vår tro och vår kunskap om religion i arbetet för alla människors rättigheter.

Ibland är det bra att kunna prata om mänskliga rättigheter utifrån en religiös eller teologisk förståelse. Men det kan också vara bra att kunna prata om religion med hjälp av de mänskliga rättigheterna. På så vis är vi tvåspråkiga och kan tolka mellan olika förståelser. Det är en stor tillgång i vårt arbete där vi relaterar till såväl religiösa som politiska makthavare.

→ Läs mer om det vi kallar religiös läskunnighet på vårt Lärcenter.

Vi tror på förändring

Vi tror att varje människa har ett uppdrag och en förmåga att agera mot orättvisor. En tro eller övertygelse som motiverar människor till engagemang och hopp är en kraft att räkna med. Den kraften tar vi vara på genom att arbeta för alla människors religions- och övertygelsefrihet.

Vår och våra medlemsorganisationers långa erfarenhet av att jobba med trosbaserade organisationer gör att vi kan förstå och hitta särskilda sätt att bidra till varaktig förändring i svåra situationer.

→ Läs mer om vår förändringsteori.

Vi tror på möten mellan människor

Svenska missionsrådets främsta uppdrag är att skapa mötesplatser för samarbete och reflektion bland våra medlemsorganisationer. Vi arrangerar årliga medlemsdagar, seminarier och utbildningar för att tillsammans kunna utvecklas och lära av varandra inom våra olika uppdrag.

I vårt internationella nätverk finns en mångfald av aktörer från olika traditioner. Denna bredd är vår styrka och olikheterna är en tillgång som utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission.

→ I vår kalender kan du se vad som är på gång just nu.

Fotograf bild 1, 3: Izla Bethdavid Boltena, bild 2: Unfiltered Communications och bild 4: Job Mainye

Samarbete med Sida
Vi tror på samarbete

Svenska missionsrådets avtal med Sida innebär att våra medlemsorganisationer och deras lokala samarbetspartners kan söka finansiering för sitt arbete ur den svenska biståndsbudgeten.

Vi är länken mellan Sida och medlemsorganisationerna när det gäller ansökan, rapportering, uppföljning och utvärdering. Arbetet vägleds av Svenska missionsrådets olika policyer och styrdokument som beslutas av vår styrelse.

Vi förmedlar medel från Sida inom fyra olika områden:

Utvecklingssamarbete

I det civila samhället är kyrkor och andra organisationer viktiga för att nå och stärka enskilda människor genom till exempel utbildning, föreningsliv och entreprenörskap för att nå långsiktig förändring.
→ Läs mer om hur vi arbetar med utvecklingsinsatser.

Humanitärt bistånd

Flera av våra medlemsorganisationer arbetar med att rädda liv och skapa värdighet för människor som drabbas av väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra akuta situationer.
→ Läs mer om vår roll och hur vi arbetar med humanitära insatser.

Kommunikation i Sverige

Våra medlemsorganisationer har stora nätverk för opinions- och folkbildning om globala utvecklingsfrågor i Sverige.
→ Läs mer om hur vi arbetar med kommunikationsinsatser.

Praktik

I våra medlemsorganisationer finns många ungdomar med intresse för globala frågor. Genom praktik i länder där våra medlemsorganisationer har lokala samarbeten kan de få erfarenheter och kontakter för livet.

→ Läs mer om hur vi arbetar med praktikantprogrammet.

Klagomål
Har du ett klagomål?

Här kan du skicka in ett klagomål till oss på Svenska missionsrådet. Ett klagomål kan till exempel handla om att du har upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal eller att du har upplevt att vår personal agerat på ett felaktigt sätt eller inte följt vår uppförandekod.

All information om vad du kan förvänta dig av oss när du klagar hittar du i dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning.

Om du har ett klagomål fyller du i och skickar in formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption. Ditt klagomål hanteras sedan enligt vår handlingsplan för att hantera avvikelser, klagomål och korruptionsmisstankar.

Medlemsorganisationer
Vi förändrar världen tillsammans med våra medlemsorganisationer

Vi samlar 30 medlemsorganisationer som verkar i ett 50-tal länder över hela världen. Nätverket består av en mångfald av organisationer och kyrkor från olika kristna traditioner.

Olikheterna är Svenska missionsrådets styrka och utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission för en bättre värld.

Just nu pågår ungefär 70 insatser för mänskliga rättigheter och stärkta demokratiska samhällen. Till detta arbete förmedlar vi varje år ungefär 200 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida.

Här berättar vi hur det går till att bli medlemsorganisation.

Det här är våra medlemsorganisationer:

Styrelsen
Svenska missionsrådets styrelse representerar vår mångfald

Ledamöter till vår styrelse väljs vid årsmötet. Varje ledamot arbetar eller har arbetat för någon av våra medlemsorganisationer och företräder SMR som helhet, inte en specifik organisation.

Bland våra medlemsorganisationer finns en mångfald. Organisationerna är olika stora, har olika traditioner och verksamhet. Styrelsen har bred erfarenhet och kompetens. Styrelsen är ett exempel på ekumeniskt samarbete där vi trots olika uttryck, tillsammans arbetar för och tror på en bättre värld.

Det här gör styrelsen:

  • beslutar om Svenska missionsrådets verksamhet inom de ramar som årsmötet fastställer
  • beslutar om verksamhetsplan och budget
  • tillsätter generalsekreterare
  • företräder Svenska missionsrådet i uttalanden och remissvar

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och har sitt säte i Stockholm.

Sedan årsmötet i maj 2022 är följande ledamöter valda till styrelseledamöter:

Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan, ordförande

Anna-Maria Jonsson, EFK, Leif Newman, PMU, Jenny Svanberg, Life & Peace Institute, Johan Hasselgren, Svenska kyrkan, Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, Siri Bjerkan Karlsson, ADRA Sverige, Lars-Åke Winberg, Erikshjälpen och Christer Åkesson, Läkarmissionen, är ordinarie ledamöter.

 Leif Newman    

   Lars-Åke Winberg   Christer Åkesson

Ersättare är Anders Göranzon, Bibelsällskapet, Allan Ekstedt, Lepramissionen, och George Joseph, Caritas Sverige.