Lärcenter

Tro ger hopp, inspiration och medmänsklighet

Vår syn på mission bygger på samarbete och respekt för andra religioner och livsåskådningar. Vi tror att så kallad religiös läskunnighet behövs i arbetet för en bättre värld – oavsett om det är genom mission eller bistånd.

Aktuellt

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Mission
Mission i centrum

Att leva i mission innebär att vara en del av Guds plan för en bättre värld. Vår syn på mission bygger på respekt och samarbete. Därför jobbar vi ekumeniskt med en vilja att lära av den stora mångfald som finns i kristenheten och andra traditioner.

Vad är mission?

Mission förklaras ofta som en kallelse att i gemenskap med varandra och med Gud jobba med diakoni och evangelisation. Diakonalt arbete innebär att ta socialt ansvar för de utsatta i samhället och världen. Evangelisation handlar om att dela det kristna budskapet med andra människor.

Olika kristna traditioner har sina egna sätt att beskriva och delta i Guds mission, som du kan se av våra resurslänkar nedan. Det pågår ett ständigt samtal om vad mission är, och vad det skulle kunna vara. Bland våra medlemsorganisationer finns flera olika sätt att tolka missionsuppdraget. Därför har vi ofta mycket att fråga och lära av varandra.

Svenska missionsrådet och svensk missionshistoria

Långt innan biståndsmyndigheten Sida inrättades i Sverige fanns det svenska missionärer runt om i världen. De jobbade både med evangelisation och diakoni och byggde internationella samarbeten som vi och våra medlemsorganisationer förvaltar än idag.

Svenska missionsrådets uppdrag sedan 1912 är att vara en mötesplats där kyrkor och organisationer kan samtala om och utveckla arbetet med mission och missionsteologi. De flesta av våra medlemsorganisationer jobbar diakonalt såväl i Sverige som internationellt. En del av detta arbete kan vi stödja ekonomiskt genom vårt avtal med Sida, där medel går både till humanitärt bistånd och till långsiktigt utvecklingssamarbete. Sida-medel går dock inte till evangelisation.

Vad är evangelisation?

Evangelisation är en viktig del av flera av våra medlemsorganisationers arbete. Det handlar till exempel om Bibel-översättning för att fler människor ska kunna läsa och komma till tro. Evangelisation är ett omdebatterat ämne. Det finns många exempel på hur evangelisation orsakat splittring bland människor och samhällen. Men det finns också goda exempel och etiska riktlinjer att använda sig av, till exempel principen om icke-diskriminering – att alla människor har samma rättigheter oavsett övertygelse eller tro.

Receptiv ekumenik

I vårt uppdrag använder vi ofta metoden receptiv ekumenik. I receptiv ekumenik ligger fokus på att lära av varandra genom att nyfiket lyssna till andras erfarenheter istället för att själva komma med en färdig sanning.

Så här ser vi på Svenska missionsrådet på mission

Vår värdegrund - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn).
Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn).
Tillsammans för livet - Kyrkornas världsråds samtalsdokument
Tillsammans för livet - Handledningsmaterial till Tillsammans för livet
Berörd - Ett resursmaterial om mission som baseras på metoden receptiv ekumenik

Det finns många olika traditioner i Guds mission

Lausannedeklarationen - Evangelikalt missionsdokument Lausannerörelsen
Manillamanifestet - Evangelikalt missionsdokument Lausannerörelsen
Cape Town Commitment - Evangelikalt missionsdokument Lausannerörelsen
Ad Gentes - Katolskt missionsdokument
Public orthodoxy - Några kommentarer på missionsdokumentet av ortodoxa teologer
Defending human dignity - Ortodoxt missionsdokument
Ämnesansvarig:
Rådgivare
Religiös läskunnighet
Religiös läskunnighet förändrar världen

Religion och andra livsåskådningar påverkar hur människor tänker, agerar och tolkar den värld vi lever i. Men religion är inte bara en fråga för troende.

Alla som arbetar med människor, i internationellt utvecklingssamarbete, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver kunskap om vad religion betyder i just den situation de arbetar för att kunna göra ett bra jobb.

Världen är religiös

Mer än 80 procent av världens befolkning identifierar sig själva som religiösa. Värderingar och moralfrågor, hur vi lever våra liv, vad som uppfattas som rätt och fel, gott och ont, är ofta styrt av religiösa strukturer och av formella och informella religiösa ledare.

Religion och religiösa aktörer kan ha både positiv och negativ inverkan på individer och samhällen. Vi jobbar för att religiösa aktörers kunskap, erfarenhet, nätverk och identitet ska integreras på bredare front i internationella insatser. Därför har vi tagit fram flera olika verktyg för att stärka biståndsaktörers och religiösa aktörers religiösa läskunnighet.

Alla människor behöver religiös läskunnighet

Ingen människa är neutral. Alla människor bär på värderingar och övertygelser som styr vårt sätt att arbeta och som kan komma i konflikt med andra människors övertygelser. En ökad medvetenhet om detta gör dig religiöst läskunnig. Med religiös läskunnighet kan du utforska dina egna värderingar i förhållande till andra människors tro och övertygelse. På det sättet är du med och skapar bättre förutsättningar för en bättre värld.

Bryr sig unga om religion eller vill de bara prata om jämställdhet? Lyssna på intervjun med Fryshusets  och RFSU:s ansvariga.

Varför är det viktigt att religiösa ledare pratar om sex och samlevnad? Kolla gärna in när JP Heath, ACT Svenska kyrkan förklarar.

Så här jobbar vi på Svenska missionsrådet med religiös läskunnighet

Policy för religiös läskunnighet - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn).
Religious literacy toolbox - Short version (2020)
Religious literacy toolbox - Full version (2020)
Guide to religious literacy toolbox - Short version (2020)
Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the fight for civic space (2020) - Vår rapport undersöker sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet.
Skrapa på ytan, eller gräva djupare? (2015) - SMR:s lärstudie om religion och jämställdhet. Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn).

Tips om hur andra jobbar med religiös läskunnighet

PaRD Knowledge Center - International Partnership on Religion and Sustainable Development
Prayers for Each Global Goal for Sustainable Development #PrayerforEveryone - Böner om de globala målen från Kyrkornas världsråd
Kyrkornas globala vecka - Material och teologisk reflektion om klimat och hållbar utveckling
Global pentecostalism and agenda 2030 by PMU - En introduktion till pingströrelse och Agenda 2030
Interaktiv utbildning om "religion och utveckling" - ACT Community of Practitioners Religion and Development har tagit fram materialet. Skapa din egen inloggning.

Det finns en kort och en längre version, dessutom finns det en förklarande guide till respektive version.

Ämnesansvarig:
Rådgivare