Starkare betoning på tro i ny förändringsteori och utvecklingssyn

Svenska missionsrådets förändringsteori och utvecklingssyn är en policy som beskriver kärnan i vårt arbete för en bättre värld. Den används som gemensam grund för samarbetet med våra medlemsorganisationer och i kansliets löpande arbete. Den är även en viktig utgångspunkt för dialog med Sida och UD. Här berättar Petter Jakobsson, vår teologiska rådgivare, om arbetet med att uppdatera denna policy och vilka samtal vi hoppas att det ska kunna leda till.

Vår förändringsteori och utvecklingssyn förklarar varför vi arbetar som vi gör och vad som driver oss. Den lyfter även fram hur vi särskiljer oss från andra utvecklingsaktörer genom den särskilda kunskap som vi har om framförallt religion och tro.

Tvåspråkighet mellan tro och mänskliga rättigheter

Ett sådant mervärde är Svenska missionsrådets förmåga att brygga mellan trons värld och biståndsvärlden med fokus på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi kallar det för tvåspråkighet. Vissa av våra medlemsorganisationer betonar tro och kristen identitet starkare medan andra talar mer om mänskliga rättigheter som drivkraft för sitt arbete. Därför har det varit en genuin utmaning att vara teologiskt spetsig – inte för mycket och inte för lite – när vi jobbat med dessa texter.

Mission – ett gemensamt uppdrag

Ordet mission, med betydelsen uppdrag, är ett nyckelord. Inom Svenska missionsrådets nätverk kommer vi att behöva tala mycket om hur vi definierar mission under de kommande åren. Det handlar inte bara om den del av våra medlemsorganisationers arbete som betonar vittnesbörd, församlingsbyggande och evangelisation. Vi tror nämligen att alla våra medlemsorganisationer deltar i Guds mission. Det är också en del av Guds mission när människor skapar förutsättningar för värdigt liv, när vi stöder människors kamp för sina rättigheter, när vi kämpar för barn och kvinnors rätt, eftersom det är saker som Gud gett oss i uppdrag att göra, eftersom vi tror att det är Guds vilja.

Petter Jakobsson är teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet

Någon skulle kanske kalla det för en urvattning av begreppet mission. Men vi ser det tvärtom som ett sätt att bjuda in trons språk i allt vi gör.

Civilsamhället – en förutsättning för hållbar utveckling

Fokus i vår förändringsteori ligger på hur Svenska missionsrådet kan stärka civilsamhället. Med över trettio medlemsorganisationer så är vi själva en plattform för civilsamhället. Vi tror att ett rikt och dynamiskt civilsamhälle skapar de bästa förutsättningarna för de goda processer vi vill se i ett samhälle: demokrati, ansvarsutkrävande, utveckling och frihet. Det är till detta som vi kan förmedla resurser, både i form av pengar och lärande. Vår förändringsteori beskriver hur vi kan stötta processer av medvetandegörande, mobilisering, handling och reflektion som i sin tur bidrar till hållbara samhällen och värdighet för våra medmänniskor.

Tro som inspiration och kraftkälla

När vi uppdaterade policyn ville vi tydliggöra trons betydelse som inspiration och kraftkälla. Vi menar att den kristna tron, och andra övertygelser, kan stärka ledarskap, gemenskap, utveckling och hopp i arbetet för en bättre värld. Vi tror att vår tvåspråkighet kan bidra till att öka den religiösa läskunnigheten bland dem vi samarbetar med.

Svenska missionsrådets förändringsteori och utvecklingssyn är inte en ”Liftarens guide till galaxen” med svar på alla frågor, inklusive den om meningen med livet. Men de är en startpunkt för samtal om de knutar som vi ofta möter i vårt arbete. Vi ser framemot fortsatta samtal i vårt nätverk, till exempel om:

  • Teologi och mänskliga rättigheter – hur blir det i praktiken och när det uppstår en konflikt mellan dessa två tankesystemen?
  • Hur kan vi förstå civilsamhällets förhållande till makthavare?
  • Hur ser vi på individen kontra kollektivet som aktör för förändring?
  • Vad betyder orden Guds rike, profetisk röst och holistisk mission?
  • Hur stärker vi bäst den gemenskap som finns i mångfalden av Svenska missionsrådets nätverk av medlemsorganisationer?

Vill du veta mer?

Här hittar du Svenska missionsrådets förändringsteori och utvecklingssyn i sin helhet.

Mer information om våra tematiska områden hittar du på vårt Lärcenter.

Läs mer om vårt arbetssätt.