Nyligen publicerades debattartikeln Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar i Aftonbladet. Artikeln är framtagen av biståndsplattformen CONCORD där vi spelar en aktiv roll. Tillsammans med över 40 andra organisationer i det svenska civilsamhället stod Svenska missionsrådet med som undertecknare av artikeln.

Artikeln lyfter flera exempel på hur demokratin hotas i olika delar av världen. Ett exempel beskrivs såhär:

”USA:s president Donald Trump har förbjudit organisationer som tar emot amerikanskt bistånd att informera om abort.”

Svenska missionsrådets syn på abort

Med anledning av det frågade tidningen Världen idag hur vi på Svenska missionsrådet ser på abort i biståndet.

I vår policy för jämställdhet skriver vi om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och abort:

”Att främja respekten för sexuella rättigheter och rätten till hälsa är centrala delar i ett effektivt jämställdhetsarbete. Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Policyn är beslutad av vår styrelse och en viktig utgångspunkt i vårt arbete, särskilt när det gäller stöd till internationellt bistånd, så kallat utvecklingssamarbete.

Samtal är viktigare än åsiktsgemenskap

Men vi är ingen åsiktsgemenskap. Abort är en av många frågor som våra medlemsorganisationer har olika uppfattning om. En av våra uppgifter som missionsråd är att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte om vårt uppdrag som kristna biståndsaktörer.

Målet med de utvecklingsinsatser som vi stödjer är att människor ska kunna leva sina liv i värdighet. Därför utgår vi både från ett rättighetsperspektiv, som innebär att vi sätter varje människas mänskliga rättigheter först, och en kristen värdegrund som betonar vikten av teologisk reflektion och mänsklig värdighet i livets alla skeden.

Information om abort är livsviktigt

Abortverksamhet är sällan en enskild aktivitet i biståndet. Sexuella och reproduktiva mänskliga rättigheter är avgörande för kvinnors hälsa över hela världen. Sexualundervisning, familjeplanering, mödravård, preventivmedel, information om abort och tillgång till säker abort hör ihop för att mål 5: Jämställdhet i Agenda 2030 ska uppnås.

Internationell forskning visar att information om abort och säkra kliniker är en förutsättning för att minska mödradödligheten och stärka kvinnors rättigheter. Osäkra aborter står för minst 8 % av den globala mödradödligheten.

När internationella påtryckningar (genom till exempel slopat bistånd) minskar möjligheten till säker abort i fattiga länder, minskar också kvinnors – och mäns – möjlighet att göra egna informerade val om sina kroppar och sin familjeplanering.

Utan mänskliga rättigheter hotas demokratin

Vi menar att demokratin hotas när olika röster i ett samhälle tystas och när människors möjligheter att ta informerade beslut begränsas. Flickor och kvinnor i utsatthet är de som kommer i kläm när världen polariseras på det sätt som vi beskriver i debattartikeln.

Den som vet sina rättigheter har större möjlighet att själv stå upp för dem och reflektera över hur och när de vill använda dem. Människors rätt till religions- och övertygelsefrihet innebär att varken Svenska missionsrådet, Sida eller Donald Trump ska bestämma över hur enskilda människor väljer att använda sina mänskliga rättigheter.

Det är de svåraste frågorna som vi behöver prata mest om. Vi vill gärna ge plats för fler samtal eftersom behoven och intresset är stort! Genom öppna samtal kan vi förstå varandra bättre och fortsätta utveckla goda samarbeten, både i Sverige och internationellt.