Arbetet igång med SMR:s nya strategi

Svenska missionsrådets styrelse har diskuterat vägvalsfrågor i arbetet med att ta fram en ny strategi för Svenska missionsrådets arbete för 2022-2026. I oktober går ett inriktningsförslag ut på remiss till medlemsorganisationerna.

Arbetet med att ta fram en ny strategi inleddes våren 2020 och har kartlagt vad i verksamheten som fungerar bra och vad som behöver förändras. Målet med strategin är att skapa förutsättningar för Svenska missionsrådet att vara trogen både identitet och uppdrag och samtidigt vara relevant i en föränderlig tid under kommande femårsperiod.

– Ett stort fokus har legat på vilka behov och önskemål som finns hos våra medlemsorganisationer. Men också vilka trender och externa beslut i omvärlden som påverkar våra förutsättningar, berättar Niklas Eklöv. Han leder strategiprocessen och är chef för enheten Lärande och påverkan.

Medlemsorganisationerna viktiga i strategiprocessen

Svenska missionsrådets kansli har förberett processen genom att dokumentera lärdomar i den pågående verksamheten och genom att föra dialog med medlemsorganisationerna på olika sätt, inklusive en omfattande enkät som skickades ut inför vårens årsmöte.

– Vår omvärldsanalys pekar dessutom ut ett antal faktorer som vi måste förhålla oss till när vi planerar vårt arbete. Det handlar både om negativa trender och positiva krafter som påverkar våra mål och vår vision om att Guds rike gestaltas i världen, säger Niklas Eklöv.

Styrelsen har beslutat att ge kansliet mandat att fortsätta strategiarbetet och färdigställa ett underlag som skickas på remiss till medlemsorganisationerna i oktober. Samtidigt planeras gruppsamtal mellan medlemsorganisationerna och med Svenska missionsrådets nya generalsekreterare Charlotta Norrby vid tre tillfällen i oktober.

Strategin grundar sig på Svenska missionsrådets uppdrag

Underlaget till strategin behandlar i huvudsak fem områden när det gäller Svenska missionsrådets uppdrag som:

  1. kristet missionsråd
  2. paraplyorganisation och mötesplats för alla medlemsorganisationer
  3. vidareförmedlare av biståndsanslag för internationellt utvecklingssamarbete
  4. påverkansaktör i frågor om religiös läskunnighet och religions- och övertygelsefrihet
  5. hållbar arbetsplats och trygg finansiering

Nästa steg i korthet

8 oktober –
2 november
Underlag till ny strategi på remiss hos medlemsorganisationerna

 

21-23 oktober

 

Save the date! Inbjudan är på gång:
Generalsekreteraren håller referensgruppssamtal med medlemsorganisationer vid tre tillfällen i Alvik samt digitalt vid behov.
Början av november

 

Kansliet skickar concept note till Sida inför ny Civsam-ansökan för 2022-2026

 

10 december

 

Styrelsen fattar beslut om strategisk inriktning

 

3-4 februari

 

Digitala Medlemsdagar

 

19 maj 2021

 

Årsmötet fattar beslut om Svenska missionsrådets strategi för 2022-2026