Att använda andligt kapital i resiliensarbete 

Foto: Kenya4Resilience

Under workshopen i Nairobi har samtalen kretsat runt att alla typer av resurser måste mobiliseras och samverka för att skapa resilienta samhällen. 

Vi har sett och delat exempel på att det svårfångade begreppet ”andligt kapital” spelar en avgörande roll för samhällens förmåga att möta hot och att komma tillbaka efter en katastrof. I traditionella scheman över de olika typer av kapital som behövs för att skapa resiliens talas det om socialt kapital eller institutionellt kapital. Ur ett sekulärt perspektiv tänker man sig att religiösa institutioner och andlighet får plats inom dessa sfärer. 

Andligt kapital är en resurs

Inom ramen för det som SMR kallar religiös läskunnighet, dvs förmågan att se religionens betydelse för en viss kontext, så vill vi lyfta andligt eller religiöst kapital som en resurs i sin egen rätt. Det finns, även i ett sekulärt perspektiv, aspekter av religion som inte fångas inom socialt eller institutionellt kapital. 

Hur ser då detta andliga kapital ut? 

Det kan vara de berättelser som driver människors etik och därmed handlande. Berättelse är meningsskapare och utgör grunden för hur människor bygger identitet, självförståelse och etos. Religion och religiösa aktörer är bärare av dessa mest grundläggande berättelser. 

Andligt kapital skapar uthålligheten eftersom tid kan ha en annan innebörd i en religiös kontext, I tron begränsas människans ambition inte till en generation eller ett livsverk utan bäras av ett längre perspektiv. Känslan av sammanhang och tillhörighet som kommer av berättelsen om att vara skapad, önskad kallad och given en mening av det gudomliga. Eller att tillhöra en grupp med en gemensam identitet. Hopp, som en faktor som går bortom realism och som skapar kraft även i de till synes hopplösa situationerna. Den styrka och kraft som tillhör tron och som kommer genom kontakt med det gudomliga och som den troende ser som ett direkt ingripande från en högra makt. Detta kapital är inte lätt att beskriva utifrån men är ändå en upplevd och erkänd kraft för många människor. 

Uppspaltat och exemplifierat genom delade berättelser under workshopen syns det klart att medvetenheten om andligt eller religiöst kapital är en oumbärlig del för alla i sitt arbete för resiliens – trosbaserade eller sekulära. 

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.