Bred ekumenisk uppslutning kring biståndet inför valet

”Kristen tro leder till handling. Ingen kan göra allt men vår tro manar oss att dela med oss av våra resurser”. DN-debatt publicerade söndagen 1 maj ett upprop från de kristna samfunden om att värna biståndet under samlingsnamnet En hundradel för världen.

En hundradel för världen syftar på det löfte Sverige sedan många år stått fast vid om att ge en procent av BNI, det vill säga en hundradel av vårt gemensamma välstånd, i internationellt bistånd.

”Det är allas vårt val”, skriver kyrkoledarna om uppropet, att antingen ”lyssna på rösterna som säger att vi ska sätta oss själva i första rummet, att de som lever i fattigdom får klara sig själva, att klimatförändringarna är någon annans problem. Eller så kan vi resa oss starkare tillsammans, i en värld där vi delar hopp och skapar förutsättningar för människor att leva i trygghet, förverkliga sin potential och sina drömmar”.

Just när solidaritet och gemensamt arbete för utveckling behövs som bäst har ett flertal länder valt att minska sitt bistånd eller använda det på ett sätt som gynnar egna intressen, snarare än att se till så att det på bästa sätt ska minska fattigdom och främja demokrati. Samma oroande debatt förs nu i Sverige. Regeringen argumenterar för att använda bistånd som påtryckningsmedel. Möjligheten att flytta pengar tänkta för världens fattigaste till flyktingmottagande på hemmaplan utnyttjas fullt ut. Och i riksdagen finns partier som driver att de nedskärningar inom utvecklingssamarbetet vi nu står inför ska permanentas efter valet.

Svenska missionsrådet har tillsammans med många andra ställt sig bakom den avsiktsförklaring som ligger till grund för initiativet. Under lång tid har vi tillsammans med medlemmar och partnerorganisationer sett till att svenskt bistånd bidragit till inkludering, hälsa, jämställdhet, minskad fattigdom och ökad motståndskraft i det civila samhället. Den kristna kyrkan har en stolt tradition av samhällsförändrande engagemang och ansvarstagande inför världen. Det ger hopp att se hur kyrkor- och samfund tillsammans bär det arvet vidare.

Läs mer om En hundradel för världen på Diakonias webbplats.

Läs kyrkoledarnas debattartikel ”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet” på DN Debatt.