CHS: Nio åtaganden för bättre bistånd

Genom att arbeta enligt CHS vill vi på Svenska missionsrådet bland annat bidra till att stärka rättighetsperspektivet inom såväl det humanitära arbetet som inom utvecklingssamarbetet.

Vad är Core Humanitarian Standards?

Core Humanitarian Standards (CHS) innehåller nio åtaganden som humanitära och biståndsorganisationer ska uppfylla för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet som de bedriver. CHS är resultatet av en global konsultationsprocess som sammanställer befintliga humanitära standarder och åtaganden. Det är en frivillig och mätbar standard. Huvudmän är CHS Alliance, Sphere Standard och Groupe URD.

Läs mer om CHS historia.

CHS bidrar till Svenska missionsrådets kvalitetssäkring

– Svenska missionsrådet blev medlem i CHS Alliance som en del av vårt arbete med kvalitetssäkring främst inom det humanitära biståndet. De nio åtagandena inom CHS är dock lika relevanta inom utvecklingsbiståndet och de flesta organisationer som är medlemmar i CHS Alliance arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd, berättar SMR:s handläggare Lennart Nolvall som lett arbetet med självskattningen.

I den traditionella granskningskedjan av internationellt bistånd granskar Sida Svenska missionsrådet: som i sin tur kvalitetssäkrar och granskar medlemsorganisationernas arbete: som granskar sina samarbetsorganisationer och partners. Granskningen går alltså uppifrån och ner.

– Men med CHS vänder vi på detta: det är de yttersta rättighetsbärarna som ska granska implementerande organisationer och medlemsorganisationer, och vidare Svenska missionsrådet. När vi inte lyckas med det vi utlovat i vårt arbete ska de kunna utkräva ansvar från oss. Därför är CHS också ett bra verktyg för att stärka rättighetsperspektivet, förklarar Lennart Nolvall.

– Man kallar detta downward accountability vilket betyder att vi främst är ansvariga gentemot rättighetsbärarna, inte finansiärerna.

Flera medlemsorganisationer är med i CHS

Sedan tidigare är också våra medlemsorganisationer Läkarmissionen /IAS, PMU och Act Svenska kyrkan medlemmar i CHS Alliance. ADRA Sverige blev medlem under 2019 genom att ADRA International blev medlem i CHS Alliance.

En gemensam erfarenhet är att en systematisk implementering av CHS, inklusive självskattningen, är arbets- och tidskrävande, men att det erbjuder ett system för att mäta vårt kvalitetsarbete och ställa det i relation till andra medlemmar inom CHS Alliance. Det finns dock pedagogiska utmaningar i att får med sig sina samarbetsorganisationer på resan.

– Men som troende är det inspirerande att arbeta med perspektivet nerifrån och upp eftersom detta resonerar med Bibelns budskap, säger Act Svenska kyrkans Johan Hasselgren.

– En särskild fördel är att de nio åtagandena kan användas brett för att länka ihop alla biståndsformer – inte bara det humanitära. Centrala funktioner som klagomålshanteringssystem, uppförandekod och tillgängliga styrdokument stärker dessutom hela organisationen, säger PMU:s Ove Gustavsson.

Självskattning med hjälp av medlemsorganisationerna

Under året som gått har Svenska missionsrådet gjort en självskattning med hjälp av CHS mallar där följande aktiviteter ingått:

  • Fokusgruppssamtal med de medlemsorganisationer som arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd från SMR: Erikshjälpen, PMU, Adra Sverige och Läkarmissionen; samt fyra medlemsorganisationer som arbetar med endast utvecklingsbistånd: Equmeniakyrkan, EFK, Kristna fredsrörelsen och Lepramissionen.
  • Fokusgruppssamtal med ledning, utvecklingshandläggare och humanitära handläggare på Svenska missionsrådet.
  • Dokumentgranskning av alla Svenska missionsrådets policyer och styrdokument som relaterar till hur vi formulerar oss gentemot våra medlemsorganisationer och i förlängningen rättighetsbärare – alltså de människor som ytterst nås av insatserna vi stödjer.

Bra betyg när CHS analyserar SMR:s självskattning

– I jämförelse med CHS Alliance övriga 150 medlemmar ligger vi på Svenska missionsrådet bra till med ett genomsnittligt betyg på knappt 3 av 4. Däremot hade vi lite problem med självgraderingen bland annat för att betygsskalan ändrades under tiden som granskningen pågick, berättar Lennart Nolvall.

Betyg 3 betyder att man helt uppfyller ett åtagande.

– Vårt bästa betyg (3,3) gäller leveransen vilket betyder att det operationella arbete som vi gör i relation till våra medlemsorganisationer har bra utfall i de länder vi verkar i. Däremot behöver vi stärka våra system genom till exempel en översyn av policyer och förtydligande av vilka åtaganden vi arbetar utifrån.

Åtgärdsplan för ökat ansvarsutkrävande

Nästa steg är att göra en åtgärdsplan och ett ramverk för ansvarsutkrävande som kallas för ”Accountability framework”.

– Vi behöver bli bättre på att tillvarata våra medlemsorganisationers kapacitet och skapa bättre förutsättningar för samarbeten i nätverket, säger Lennart Nolvall.

– Samtidigt ska vi fortsätta med det vi är bra på, som att involvera målgrupperna och stärka medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer.

I november leder  därför Svenska missionsrådet en delegationsresa med medlemsorganisationerna inom det humanitära teamet till CHS Alliance årsmöte i Bangkok.

Inget krav på CHS från Sida

Till skillnad från till exempel den danska biståndsmyndigheten Danida så har Sida inget krav på att humanitära organisationer blir medlemmar i CHS Alliance. Däremot ger Sida metodstöd till CHS Alliance.