Detta ligger i vågskålen när SMR:s avtal sägs upp

Stödet via SMR till mindre organisationer, både i Sverige och internationellt, är kostnadseffektivt, kvalitativt och transparent. Det bidrar till ett pluralistiskt och livskraftigt civilsamhälle på platser i världen där det behövs som allra mest.

Istället för en välplanerad och kunskapsbaserad omläggning av biståndet i anslutning till nästa avtalsperiod har SMR liksom övriga aktörer i det svenska civilsamhället fått drastiska besked om kommande uppsägningar av avtal inom utvecklingssamarbetet. SMR är knappt halvvägs in i vår femåriga avtalsperiod när Sida nu annonserat en uppsägning redan i år. Det betyder inte bara att kansliet tvingas lägga värdefull tid och energi på att analysera olika scenarier och arbeta fram en ny ansökan, det betyder också att det vi investerat i mängder av insatser och viktigt arbete ute i världen riskerar att rinna ut i sanden. Några organisationer som idag får Sida-medel via SMR kan, om möjlighet ges, själva söka hos Sida. Andra har inte kapacitet att själva söka direkt vilket innebär att insatserna troligtvis inte kan leva vidare.

Lokala samarbetspartner drabbas 

”Om vi som känner det svenska systemet inte skulle ha någon stor chans att bli Sida-partners, så skulle det vara ännu svårare för våra partners” är en av kommentarerna från SMR:s medlemmar. Flera medlemmar konstaterar att det är de största som klarar sig bäst medan små och medelstora organisationer blir förlorare i regeringens nya giv.

Medlemmar i nätverket lyfter att många samarbetspartner kommer att ha svårt att fortsätta bedriva ett rättighetsbaserat arbete. Lokala partners möjlighet till kapacitetsutveckling påverkas negativt och flera tvärperspektiv som jämställdhet, miljö och klimat, konfliktkänslighet, religionsfrihet och religiös läskunnighet riskerar att hamna ur fokus då inte alla givare prioriterar eller kan frågorna. Även för de organisationer som eventuellt kan gå in med en egen ansökan till Sida finns en stor osäkerhetsfaktor kring de insatser som idag finansieras via SMR. Av 16 organisationer som idag har finansiering via SMR:s vidareförmedling anger alla utom tre av de största att deras samarbetspartner skulle påverkas negativt om SMR förlorar sitt avtal med Sida.

Insatser riskeras

Om samarbetspartner mister SMR-bidraget innebär det bland annat ett tystare civilsamhälle, minskat framtidshopp hos den unga generationen och ökad korruption inom stat och näringsliv i partnerländerna.

Det gäller till exempel ungdomar i Senegal, Ghana, Madagaskar och Togo, i insatser som syftar till att unga blir aktiva medborgare som kan påverka skyldighetsbärare att respektera ungas rättigheter. Det kan handla om miljö, klimat och resiliensfrågor, ökat deltagande och ledarskap bland unga, att stärka ungdomar i riskzonen för, och i konflikt med lagen samt påverkan mot bland annat myndigheter.  

Arbete för biologisk mångfald, urfolks rättigheter och transparens i offentliga finanser i bland annat Colombia där vår samarbetspartner är en liten organisation som kritiserar oansvariga företag och granskar statlig och kommunal förvaltning vilket kan göra det svårt att samla in medel lokalt.  

Insatser för utsatta grupper i fattigdom i olika länder i Afrika där flera samarbetspartner jobbar brett med att utkräva ansvar av skyldighetsbärare (statliga och inom näringslivet), och för att lyfta utsatta grupper på ett långsiktigt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.   

Det är lätt att tänka att det går att tjäna pengar på att kapa ett led i utvecklingssamarbetet. Men det är viktigare att se på vad varje led kostar och hur mycket värde det tillför. Vi är inte bara ett transaktionsled. Vårt arbete bygger på nära relationer och långvariga partnerskap där ömsesidig kunskapsöverföring är en naturlig del. Civila samhället har på ett helt annat sätt än en myndighet möjlighet att ha den funktionen, till exempel i nätverket av kyrkor och trosbaserade organisationer som finns hos oss, säger generalsekreterare Charlotta Norrby.

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.