Dialog med Sida om ny strategi för stöd genom civilsamhället

Sidas nuvarande strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (CSO-strategin) går ut 2022. Strategin handlar om hur Sida genom samarbete med svenska organisationer, bland annat Svenska missionsrådet och dess medlemsorganisationer, kan bidra till fattigdomsminskning i utvecklingssamarbetet. I nuvarande CSO-strategi görs det genom att stärka kapaciteten hos civilsamhällesaktörer i låg- och medelinkomstländer och genom att främja samhällsklimatet för civilsamhällesorganisationer i dessa länder.

Svenska missionsrådets input i dialogmöten med Sida

På uppdrag av Utrikesdepartementet förbereder Sida nu den nya strategi som ska gälla från 2023 och framåt. Som en del av förberedelserna har Sida bjudit in till flera dialogmöten för att lyssna in åsikter och få med sig synpunkter från det civila samhället, både i Sverige och utomlands. Vi på Svenska missionsrådet har deltagit vid flera tillfällen, tillsammans med andra så kallade strategiska partnerorganisationer men även tillsammans med våra medlemsorganisationer PMU:s och EFK:s samarbetspartner United Mission to Nepal. Ytterligare dialogmöten har också genomförts med en bredare krets svenska organisationer där också våra medlemsorganisationer funnits representerade.

I dialogmötena har vi bland annat understrukit vikten av:

  • att stödet till civilsamhället utgår från lokalt ägarskap och är flexibelt, samt att stödet bygger på principen om stöd till civilsamhället utifrån dess egen rätt att finnas och utvecklas och inte, i första hand, som genomförare av utvecklingsverksamhet.
  • att värna bredden av aktörer inom det civila samhället, där religiösa aktörer spelar en viktig roll. Det är viktigt att inte se religiösa aktörer som en homogen grupp utan förstå att det finns en stor bredd inom gruppen religiösa aktörer.
  • en öppenhet och flexibilitet vad gäller verktyg och metoder för att nå målen i strategin.
  • att det finns utrymme och resurser för lärande och samarbete, nätverkande och dialog för att främja innovation. Bättre riktlinjer och principer kring riskdelning är också en viktig del av att främja innovation.
  • att Sida också jobbar med ökat ägarskap och flexibilitet. Här upplever vi att det å ena sidan finns möjligheter i strategin gällande bistånds- och utvecklingseffektivitet, lokalt ägarskap och flexibilitet, men att det i realiteten motverkas genom krav och detaljgranskning från Sida.

Så kan våra medlemsorganisationer bidra med egen input till Sida

Hanna Toorell är samordnare för utvecklingsanslaget på Svenska missionsrådet

Fram till den 25 november tar Sida emot skriftliga synpunkter inför framtagandet av den nya strategin. Vi på Svenska missionsrådet kommer att skicka in synpunkter och välkomnar input från de medlemsorganisationer som vill bidra men inte själva skicka in synpunkter till Sida. Senast den 20 november behöver vi dessa bidrag – så att vi hinner inkludera dem i Svenska missionsrådets input till Sida.

Kontaktperson på Sida: Susanna Nyström

Kontaktperson på Svenska missionsrådet: Hanna Toorell, samordnare

Under nästa år fattar Utrikesdepartementet beslut om den nya strategin som börjar gälla från 2023.