”En grön omställning måste ske underifrån”

Medlemsdagarna 2020: 

– Det räcker inte med att påverka enskilda, vi måste åstadkomma en hel samhällstransformation när det gäller klimatet. Och här spelar trosbaserade aktörer en viktig roll.
Det säger Josephine Sundqvist, som föreläste på SMR:s medlemsdagar.

Josephine Sundqvist, disputerad religionsvetare och programansvarig specialist, avdelningen för partnerskap och innovation på Sida, pekar på att trosbaserade aktörer är viktiga ur flera aspekter. Dels som stora aktörer med egen omfattande miljöpåverkan, dels i kraft av sin förmåga att föra en dialog på ett mer existentiellt plan .

– För att kunna verka katalytiskt och åstadkomma en grön transformation måste vi nå djupare och ta både spirituella, kulturella och sociala värden i större beaktning. För att nå de allra mest sårbara behöver vi samverka med trosbaserade aktörer inkluderat urfolk, som praktiserar många viktiga ritualer för bevarandet av vår biologiska mångfald.

Har en central roll att spela

Josephine Sundqvist  betonar att vi bara har en planet. Det finns gränser för vad den tål, gränser som redan överskridits. Det är därför som samtalet kring de moraliska och etiska dimensionerna av klimatförändringarna måste fördjupas.

– Vi på Sida ser tydligt att civilsamhällets aktörer, inkluderat trosbaserade organisationer har en central roll att spela, genom att utöva påverkan, föra dialog och bidra med sitt nätverk och sin erfarenhet.

Hon pekar på att trosbaserade organisationer ofta utgör mötesplatser för människor och finns i samhället för att skapa mening och sammanhang. Och de existerar i egen rätt, bara en liten del av deras verksamhet finansieras av bistånd även om biståndet kan verka katalytiskt och leda till att man åstadkommer saker man inte skulle ha klarat på egen hand.

– Det är viktigt att vi inte ser trosbaserade aktörer som en homogen aktörsgrupp utan förstår att det ryms en bredd av trosinriktningar, livsåskådningar, normer och värderingar, säger hon.

Trosbaserade aktörers holistiska angreppssätt på miljö- och klimatfrågor är en viktig tillgång samtidigt som exploatering av naturresurser och klimatförnekelse också sker i religionens namn.

– Konsumtionsmönster är starkt kopplat till frågor om livsstil, moral och etik. Inom många religiösa traditioner har man i årtusenden hanterat frågor om girighet och tillfredsställelse. En grön omställning måste ske underifrån och utifrån grundföreställningen att vi människor är planetens förvaltare finns goda förutsättningar för det .

Viktigt att gå före

Inom Sida benämns religiösa ledare allt oftare i termer av moralistiska skyldighetsbärare, eftersom de har såväl makt som inflytande och därigenom ett stort ansvar som förebilder. Men även Sida och SMR behöver föregå med gott exempel. Exempelvis har Sida inlett ett arbete för att minska sin miljöpåverkan och det egna flygresandet.

– Hur stora klimatavtryck gör vi? Vi måste själva leva upp till de krav vi ställer på andra när det gäller resor och våra interna miljöledningssystem. Vi måste förstå att de planetära gränserna är absoluta och att det här inte är ett val, utan en nödvändighet.

Sidas arbete med religion och utvecklingsfrågor regleras inte av en särskild strategi utan det är en del av den så kallade kontextanalysen inom ramen för den multidimensionella fattigdomsanalysen.

Josephine Sundqvist tar exempel från olika religiösa landskap.

– Vissa religiösa minoriteter i Irak lever i stor utsatthet, medan de i andra sammanhang utgör en majoritetsreligion och själva utövar makt och förtryck. Vi kan inte se religiösa aktörer som antingen onda eller goda, de har olika roller i olika kontexter.

Som disputerad religionsvetare har Josephine Sundqvist en spetskompetens och förmåga att gå på djupet. Och hon säger att det behövs mer av den varan.

– Vi måste fortsätta att öka vår kunskap om religionens specifika kontextuella uttryck, säger hon.

Som ett led i det arbetet arrangerar Sida tillsammans med FNs miljöorgan UNEP, Stockholm International Water Institute och Naturvårdsverket en global fördjupningskurs om miljö/klimat och religion och utveckling den 16-18 mars. Det är en pågående satsning för att stärka kapaciteten hos Sidas strategiska partners.

Läs mer om kursen här