Erfarenhetsutbyte gav mersmak

– En av anledningarna till att Ankarstiftelsen valt att vara medlem inom SMR är just möjligheten till erfarenhetsutbyte. Väldigt bra initiativ av er under svåra tider. Även om det generellt var en ganska mörk bild som lyftes fram, så visade mötet tydligt att det här är en utmaning som vi behöver bemöta gemensamt, säger Per-Olof Allerth, projektledare på Ankarstiftelsen.

Det var ett tjugotal personer, representanter från tolv av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer, som deltog i erfarenhetsutbytet via Zoom. Och bilden av hur samarbetspartner och aktiviteter påverkas av covid-19 var samstämmig: alla har tvingats ställa om eller anpassa sin verksamhet på olika sätt.

Från matkravaller till total nedstängning

EFS berättade om hur projekt i Östra Afrika, Indien och Irak har drabbats när samhällena stängts ner, inklusive utbildningar. I förlängningen får det ekonomiska konsekvenser som påverkar människor på plats. Och PMU berättade att konsekvenserna är olika beroende på land och partner, men att det handlar om allt från matkravaller och en mycket ansträngd ekonomisk situation där daglönare slås ut, till total nedstängning i vissa länder vilket innebär att inget går att göra men att man avvaktar.

Flera organisationer har ställt om till att arbeta mer direkt med information och stöd kring covid-19. Kväkarhjälpens samarbetspartner i Bangladesh, SUS, är ett exempel på det. Genom att använda sitt befintliga nätverk och det förtroende man har bland befolkningen har organisationen nått ut med avgörande information om pandemin och hygienrutiner till avlägsna byar.

– Det viktigaste från mötet blev just att höra att även om vi står inför utmaningar och en svår tid så har de flesta valt att se möjligheter istället för endast svårigheter och försöker att anpassa sitt arbetssätt till att bemöta de nya utmaningar som covid-19 har skapat, säger Per-Olof Allerth på Ankarstiftelsen.

Webinar en möjlig väg framåt

Marianne Stattin Lundin, programkoordinator för Erikshjälpen i Sydostasien, säger att mötet påminde henne om att kapacitetsstärkande arbete kan ske via webinar (något som bl a ADRA berättade om). Både för att stärka partnerorganisationer och som ett hjälpmedel för samarbetsorganisationer när de vill nå sina målgrupper med olika former av träning.

– Här ser jag ett behov av att få kunskap i hur man arrangerar och jobbar med detta som verktyg, säger Marianne Stattin Lundin.

Hon tycker att en för stor del av erfarenhetsutbytet användes till att alla ”berättade vad de gjorde” och att det inte blev så intressant när många gjorde samma sak. Hon efterlyser i stället konkreta tips (exempelvis som det med webinar) och fler diskussioner kring gemensamma praktiska frågor.

– Hur gör vi exempelvis när personal inte har full sysselsättning men får full lön? Samtalet fokuserades mycket på den egna organisationen vilket medförde att lärandet mellan oss blev väldigt begränsat, säger hon.

Nytt utbyte kring uppföljning?

Hanna Mellergård, enhetschef på SMR, säger att ambitionen med mötet var att hitta beröringspunkter och diskussionsämnen.

– Jag tycker att det var intressant att höra hur de olika organisationerna påverkas av, och hanterar, den pågående pandemin och jag tror att det vore bra att erbjuda fler möjligheter till erfarenhetsutbyten kring specifika ämnen som kom upp i samtalet.

Hon säger att det exempelvis skulle kunna handla om ”hur vi som organisationer kan arbeta med uppföljning och kapacitetsutveckling på distans när vi nu inte har möjlighet att mötas på det sätt som vi är vana vid”.

En fråga som Per-Olof Allerth ser som angelägen är hur flexibla Sida kommer kunna vara när det gäller alla pågående utvecklingsprojekt som försenats på grund av nedstängningarna i flertalet länder.

– Vi skulle gärna vilja diskutera mer om detta med SMR och andra organisationer, säger han.

Fantastiskt nätverka för att dela kunskap

Och Arnold  Langefors från Kväkarhjälpen efterlyser ett gemensamt spår.

– Om SMR och dess medlemsorganisationer tror att det finns en framkomlig väg att tillsammans få Sida att klassa pandemin som en fråga för humanitärt stöd så skulle det kunna vara något att samarbeta kring, säger han.

Annars är det viktigaste som Langefors tar med från mötet insikten i hur många aspekter och yttringar pandemin medför.

– Och vilket fantastiskt nätverk medlemsorganisationerna utgör just för att kunna sprida och dela kunskap och även som plattform för att påverka samhället i rätt riktning.