Humanitära utbildningar med direkt effekt

När det humanitära stödet från Sida fasas ut stärker Svenska missionsrådet sina lokala samarbetspartner så att de kan fortsätta möta de humanitära behoven i några av världens svåraste kontexter.

Jemen, Sydsudan, Etiopien och Syrien är några av de länder där Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har lokala samarbetspartner på plats i humanitära kriser. Den lokala förankringen och delaktigheten är avgörande för att insatserna ska bli hållbara, menar Miriam Mondragon, rådgivare för kapacitetsutvecklingen på Svenska missionsrådet.

– Vi vill vägleda och utbilda organisationer för att de ska kunna möta drabbade människor på ett professionellt sätt, med den utsatta människan är i centrum, säger Miriam.

Positiv respons och högt deltagande

Under 2021 har Svenska missionsrådet därför genomfört en rad utbildningar med avsikt att stärka kvalitén i de humanitära insatserna ytterligare. Totalt har 319 personer från 21 länder deltagit i träningarna som huvudsakligen utgått från Core Humanitarian Standards (CHS), en internationell kvalitetsstandard för organisationer som arbetar humanitärt.

– Jag är väldigt glad och tacksam för den respons vi fått. Trots att vi inte har kunnat resa så mycket under 2021 har den digitala omställningen gjort att vi kunnat nå fler och skapa nya forum och nätverk för våra medlemsorganisationers samarbetspartner från olika bakgrund och regioner som annars aldrig hade kunnat mötas, berättar Miriam.

Innehållet i utbildningarna har spänt över en rad ämnen som efterfrågats i Svenska missionsrådets nätverk. Med grund i de nio åtagandena i CHS har kurserna lyft såväl jämställdhetsfrågor som barns särskilda rätt till skydd mot övergrepp och exploatering, samt hur humanitära insatser kan planeras, effektiviseras, följas upp och utvärderas. Många av deltagarna vittnar om att de genast kunnat omsätta det de lärt sig i praktiken. De har också fått skapa kontextspecifika handlingsplaner utifrån kursinnehållet, med tydliga tidsplaner och åtaganden som sedan följs upp i samtal med handläggare på Svenska missionsrådets kansli. 22 personer har också gått en kurs för ”Training of Trainers”, med fördjupad träning i hur de kan träna andra i CHS.

Interaktiv utbildning som ger konkreta resultat

Minbale Getachew, som arbetar med Läkarmissionens humanitära program i Etiopien har gått flera av utbildningarna, bland annat i CHS och MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning). Han är särskilt glad för att SMR utgått från de faktiska behoven i fält och att kurserna gett honom redskap som han haft omedelbar nytta av i sitt arbete.

Minbale Getachew

– Undervisningen har varit engagerande och interaktiv. Vi har också kunnat dela med oss av olika erfarenheter och lära från varandra, berättar Minbale.

Minbale menar att han redan ser resultat av kurserna i det dagliga arbetet och hur de utformar och implementerar sina projekt.

– Utbildningarna har gett oss en gemensam kunskapsbas och bidragit till attitydförändringar. De har höjt vår professionalitet och hjälpt oss att bättre organisera vårt arbete, fortsätter Minbale.

Partner fortsätter det humanitära arbetet

Under föregående rapporteringsår förmedlade Svenska missionsrådets medlemsorganisationer mer än 94% av de ekonomiska medlen direkt till lokala partner på plats. Genom att stärka kapaciteten lokalt blir insatserna mer effektiva, menar Miriam Mondragon. Men den höjda professionaliteten är också en förutsättning för att de utsatta människorna verkligen ska hamna i centrum och kunna utkräva ansvar från de implementerande organisationerna.

– Oavsett om Svenska missionsrådets humanitära anslag från Sida nu fasas ut så finns våra samarbetspartner kvar i väldigt svåra kontexter. Vi vill rusta dem att kunna fortsätta ge ett kvalitetsstöd före, under och efter de humanitära kriser där de befinner sig, säger Miriam.