Jämställdhetsarbetet – en prioriterad fråga

Tillsammans stöttar vi varandra och tar viktiga steg mot att infria det globala mål om jämställdhet som FN satt upp i Agenda 2030.

Dagen har sitt ursprung från början av 1900-talet, men blev erkänd officiellt av FN 1978. Då gick dagen från att vara politiskt präglad dag till att bli en opolitisk högtid. Det som började som en kamp för kvinnlig rösträtt i Europa är i dag en internationell rörelse där kampen tar sig olika uttryck världen över.

Vi har bestämt att en av prioriteringarna i vårt utvecklingssamarbete ska vara jämställdhet, och våra medlemsorganisationer arbetar hårt för att uppfylla det globala hållbarhetsmålet 5 i Agenda 2030. I mål 5 står det bland annat “avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt” och “tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet”.

För att uppnå Mål 5 och stärka kvinnors rättigheter behövs ett mångfacetterat arbete. Under 2016 tog vi fram en ny policy för vårt jämställdhetsarbete. Eftersom vi utgår från att alla individer är skapade till Guds avbild är det också människovärdet okränkbart, oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Detta arbetar även våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer konkret med varje dag.

En organisation som inspirerar mig när vi arbetar med jämställdhetsfrågor inom utvecklingssamarbetet är Kväkarhjälpen. De är en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och samarbetar med organisationen Sabalamby Unnayan Samity (SUS) i Bangladesh kring kvinnors rättigheter. SUS arbete fokuserar både på att förändra möjligheter för kvinnor att kräva sina rättigheter mot lokala myndigheter, arbeta systematiskt med att förhindra våld mot kvinnor, men även att praktiskt hjälpa kvinnor med nytt hem om de har blivit utsatta för våld eller blivit lämnade av sina män.

Som ett exempel har SUS byggt ett starkt nätverk i 29 distrikt i Bangladesh som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Nätverket samlar kvinnor på lokal nivå och utbildar i till exempel i konflikthantering och gällande lagstiftning. Genom nätverket blir kvinnor stärkta och får verktyg att uppmärksamma orättvisor i deras omgivning. Att få kunskap om sina rättigheter är ett första steg i att våga säga emot i en kultur som annars tyst accepterar våld mot kvinnor.

För att vi ska kunna bidra med trovärdighet i vårt jämställdhetsarbete i utvecklingssamarbeten behöver vi också vara medvetna om brister i vårt egna sammanhang. I år känns uppmärksammandet av 8 mars alldeles speciellt. Vi går från en höst och vinter präglad av avslöjanden om sexuella trakasserier mot kvinnor genom kampanjen #metoo. Organisationer som SUS ger mig inspiration och kraft att arbeta för verklig förändring, både i vår egen närhet och runt om i vår värld. Vi kommer fortsatt prioritera detta arbete.

Här kan du läsa mer om vårt lärcenter kring jämställdhet.

Bildtext: De unga kvinnorna på bilden håller upp sina posters som visar hur de tänker arbeta tillsammans för sina rättigheter. De har inventerat problem som de har som unga kvinnor i sin by och rangordnat dem. Ett av problemen är äktenskap i ung ålder. De är modiga och målmedvetna samtidigt som de systematiskt arbetar med att informera om kvinnors rättigheter.

Foto: Kväkarhjälpen, SUS