Konvertitutredningen: Glokala kränkningar av religionsfriheten

Få rättigheter sätter fingret så precist på människans existentiella behov av identitet, reflektion och social tillhörighet som religions- och övertygelsefriheten.

Som rättighet formulerar och bär religions- och övertygelsefriheten tillsammans med yttrandefriheten hela människans sökande efter sanning, mening och sammanhang; men också efter möjligheten att leva i enlighet med sin övertygelse och sitt samvete. När religions- och övertygelsefriheten kränks ökar risken för destruktiva konflikter och ofta sätts samtidigt andra rättigheter ur spel.

Varje enskild människas rättighet

Därför måste religions- och övertygelsefrihet alltid ses som och hanteras som varje enskild människas rättighet. Det är inte gruppens rättighet eller en rättighet som ska tillskrivas medborgare istället för människor. Därför är det inte heller bara staten som måste arbeta för att denna rättighet värnas och skyddas; vi måste alla göra det i våra mellanmänskliga relationer. Också religiösa organisationer och samfund måste värna denna rättighet. Begränsningar av religions- och övertygelsefriheten är ibland nödvändiga men den rättsliga ribban för när sådana begränsningar får införas är, just på grund av vår inre övertygelses existentiella värde, mycket mycket högt lagd.

Vikten av glokalt arbete

Frågan om konvertiters asylrätt sätter fingret på behovet av att arbeta glokalt med rätten till religions- och övertygelsefrihet och religiös läskunnighet, både här i Sverige och ute i världen. Hade religions- och övertygelsefriheten respekterats i det land de kom ifrån hade de inte behövt söka asyl i Sverige. När religions- och övertygelsefriheten upprätthålls och skyddas inom ett asylrättsligt system respekteras rättigheten och människor får rätt till skydd från förföljelse.

Konvertitutredningen

Den 20 mars släppte det gräsrotsbaserade nätverket ”Rätt till tro” konvertitutredningen. Församlingar från fem av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer (Pingst, Equmeniakyrkan, EFK, Alliansmissionen och Adventistsamfundet) har samlat dokumentation från asylprocessen för 619 Afghanska konvertiter. Rapporten bekräftar att det finns:

  • allvarliga brister i rättssäkerheten för asylsökande konvertiter;
  • en bristfällig tillämpning av gällande internationell rätt rörandes religions- och övertygelsefrihet och asylrätt;
  • en bristande förståelse och respekt för religions- och övertygelsefriheten som en absolut mänsklig rättighet
  • en bristande religiös läskunnighet hos svenska myndighetstjänstemän och politiskt tillsatta nämndemän

Ökad ansträngning behövs bland svenska beslutsfattare

Konvertitutredningen synliggör att enskilda människor kommer i kläm när skyddet för religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet för alla brister och när den religiösa läskunnigheten hos beslutsfattare saknas. Från de fall som lyfts i sociala medier och i medierapportering vet vi att det inte bara är kristna konvertiter som berörs utan också andra som söker asyl på grund av sin övertygelse.

Sverige har hög profil då det gäller mänskliga rättigheter internationellt. På Svenska missionsrådet ser vi hur det internationella och det nationella hela tiden samverkar och hur nationell policy och praxis påverkar prioriteringar inom utrikespolitiken. Sveriges beslutsfattare måste på olika nivåer öka sina ansträngningar för ett glokalt förverkligande av religions- och övertygelsefriheten. Det skrev vi nyligen om i Dagen.