Lärstudie: Långsiktigt bistånd bidrar till samhällsförändring

…för att förändra lagar och attityder på samhällsnivå i de länder och regioner där de verkar.

– En lärstudie är ett bra sätt att dra lärdomar av varandras arbete för att utvecklas framåt. Både för oss på Svenska missionsrådet och de organisationer som vi samarbetar med runt om i världen.

Det säger Karin Bodin, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet, som ledde arbetet tillsammans med Barnmissionen, Kristna fredsrörelsen, Lepramissionen, Life & Peace Institute och Läkarmissionen/IAS.

Kombination av metoder förändrar samhället

Alla undersökta organisationer använder en kombination av olika metoder för att nå förändring i sina samhällen. Det handlar till exempel om att ta fasta på vanliga människors erfarenheter och behov på gräsrotsnivå för att kunna använda det i dialog med myndigheter och politiker.

– På så sätt förändras attityder bland vanliga människor men också inställningen hos religiösa ledare, politiker och myndigheter. Tid är en viktig faktor för att lyckas med förändring på samhällsnivå. Många av resultaten som vi ser är frukten av uthålligt arbete, berättar Karin Bodin.

Långsiktigt och flexibelt internationellt samarbete ger resultat

Lärstudien visar en god effekt av det stöd som Svenska missionsrådet erbjuder sina medlemsorganisationer och deras lokala samarbetsorganisationer i form av bidragsförmedling från Sida, kapacitetsutveckling och nätverkande.

– Flera av organisationerna betonar vikten av långsiktigt partnerskap och flexibelt internationellt samarbete eftersom det skapar förtroende åt båda hållen. För IAS Uganda var det till exempel avgörande att Svenska missionsrådet i ett tidigt skede kunde gå in med ekonomiskt stöd och nätverkande som sedan banade vägen för ytterligare finansiering från andra givare, säger Karin Bodin.

Lärdomar som Svenska missionsrådet tar med sig framåt

– Med hjälp av lärstudien har vi kunnat ringa in vad som funkar och vad vi behöver bli bättre på för att främja förändring på en större samhällsnivå, säger Karin Bodin.

En av de viktigaste lärdomarna är att fortsätta uppmuntra medlemsorganisationerna och deras samarbetspartners att nätverka med andra organisationer för att få mer inflytande.

– Samtidigt måste vi på Svenska missionsrådet stärka våra rutiner för uppföljning, utvärdering, lärande och rapportering så att vi inte missar viktiga effekter av insatserna som vi stödjer. Men också för att främja ett fortsatt lärande av varandra.

Du hittar fler lärdomar och alla resultat i rapporten Harvesting Outcomes on Societal Level: A Case Study of Five Organisations Supported by SMC.