Omorganisation ska ge effektivitet och hållbarhet

Från och med 2022 har Svenska missionsrådet en ny strategi, där tre roller utkristalliserats – SMR ska vara mötesplats, vidareförmedlare och påverkansaktör.

– Och sen har vi också en intern roll som inte finns med i strategin, och det är att vi ska vara ett hållbart kansli. Utifrån de här olika rollerna har vi försökt rusta oss för att bli en bra organisation för den kommande perioden, förklarar generalsekreterare Charlotta Norrby.

Med anledning av den nya strategin genomfördes under 2021 en genomlysning av SMR:s verksamhet och organisation. Den har – bland annat – resulterat i en omorganisation, som tydligare återspeglar den nya strategins tre roller. Kansliet delas nu upp i två operativa enheter, och en stab som har en stödjande och i vissa frågor styrande roll.

Den ena operativa enheten går under beteckningen KoMP, vilket står för kommunikation, mötesplats och påverkan. KoMP-enhetens uppdrag är att samordna, och till stor del genomföra, SMR:s roll som mötesplats för mission och roll som påverkansaktör. Enheten har även ansvar för det tematiska området Tro och demokrati samt att driva SMR:s kommunikationsarbete framåt.

Den andra nya enheten har fokus på vidareförmedlingen, och förkortas VF. VF-enheten samordnar och genomför SMR:s arbete inom rollen som vidareförmedlare med särskilt fokus på de tematiska områdena Miljö, klimat och resiliens samt Organisation och partnerskap. Enheten har därmed huvudansvaret för de medel för internationellt utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och praktikantanslaget som vidareförmedlas till medlemsorganisationerna.

Båda enheterna består dessutom i sin tur av mindre team som jobbar tätare ihop inom specifika områden, till exempel KoMP-enhetens kommunikationsteam. Vid sidan om den nya uppdelningen pågår alltjämt ett nära och kontinuerligt samarbete mellan de olika enheterna och staben, där personal samverkar över enhetsgränserna. Den nya organisationen trädde i kraft den 7 mars, och förhoppningsvis kommer den leda till effektivare arbetsflöden.

– Det sättet vi har valt att organisera oss på gör att vi blandar olika funktioner som jobbar mot samma mål i organisationen, och vi tror att det kommer ge en ökad resultatuppfyllelse, utvecklar Charlotta Norrby, men påpekar att det även handlar om att skapa ett hållbart kansli.

Hållbara strukturer och större arbetsglädje i vardagen för personalen är viktiga mål. Och, vägen till omorganisationen har varit en positiv upplevelse.

– Det har varit roligt att vi har fått jobba tillsammans som organisation och ha många diskussioner. Vi har valt att ha en väldigt samskapande process, där vi har haft möjlighet att lyssna in reaktioner och göra en fördjupad analys, säger Charlotta Norrby.

Förhoppningsvis kommer resultatet märkas i kontakten med medlemsorganisationerna. Ökad tydlighet i vidareförmedlingen och en satsning på SMR som mötesplats för mission blir centrala komponenter i det fortsatta byggandet av goda relationer.

Omorganisationen firas med vegetarisk buffé


Invigningen av den nya organisationen firades med libanesisk buffé till hela personalstyrkan!

Tre lediga tjänster

I och med omorganisationen behöver vi också nya kollegor. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka!

Strategiskt ledningsstöd med handläggarkompetens (sista ansökningsdag 18 april)
Ekonomihandläggare (sista ansökningsdag 10 april)
Teamledare med handläggarkompetens (sista ansökningsdag 18 april)