Oönskade graviditeter – en fråga om teologi och mänskliga rättigheter

Ungefär 30 representanter från ett 10-tal av våra medlemsorganisationer samlades till en sådan mötesplats för att tala om oönskade graviditeter utifrån tro, teologi och mänskliga rättigheter. Rummet fylldes av engagemang men också tydliga åsikter och utmanande samtal.

Bilden av kantstött porslin kommer ur metoden receptiv ekumenik som la grunden för dagen. Det betyder att vi inte dukade med finporslin för att imponera på varandra utan vågade vara öppna för vår egen och andras sårbarhet.

Kyrkotraditioner med olika tolkningar

Representanter från Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, Pingströrelsen, Ortodoxa kyrkan och Ungdom med uppgift delade sina respektive traditioners inställning till abort, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Varje tradition har gjort sin egen historiska resa men gör också olika bibeltolkningar. Därför finns det bland våra medlemsorganisationer flera sätt att se på människans ansvar för skapelsen och frågan om när livet börjar.

Mänskliga rättigheter under ständig utveckling

Dagen innehöll även en genomgång av hur FN-systemet för mänskliga rättigheter fungerar. Mänskliga rättigheter-systemet utvecklas hela tiden genom samspel mellan olika expertkommittéers uttalanden och den lagstiftning som sker i nationella och regionala domstolar. Detta är viktigt att förstå när det uppstår rättighetskonflikter som i frågan om abort. FN:s tolkningar kan i sin tur påverka lagstiftningen i olika länder men också tilltron till själva FN-systemet.

Lyssnande samtal

Under eftermiddagen fick deltagarna samtala i mindre grupper och dela sina erfarenheter i receptiv ekumenisk anda – alltså med fokus på att lyssna snarare än att hitta lösningar. Samtalen kretsade kring fyra teman:

  • Vad vill kyrkan förändra? Vad har kyrkan för förändringsstrategier? Hur går teologi och praktik ihop?
  • Hur arbetar utvecklingsaktörer konkret med att minska antalet oönskade graviditeter? Goda och dåliga exempel?
  • Hur ser kopplingen mellan jämställdhet och oönskade graviditeter ut?
  • Hur påverkar vår syn på sexualitet, makt och rättigheter frågan om oönskade graviditeter?

Respekt för varandras olikheter

– I vår vision förekommer inga oönskade graviditeter, men den verklighet vi har att förhålla oss till ser annorlunda ut. Det är viktigt att vi som missionsråd kan prata om orsakerna och konsekvenserna av oönskade graviditeter. Jag är tacksam för att vi kunnat möta varandra med respekt för varandras olikheter idag, säger Eva Nordenstam von Delwig, ordförande i Svenska missionsrådets styrelse som deltog under dagen.