SMR-nätverket riskerar att drabbas när anslag görs om

Regeringen har gett Sida i uppdrag att utreda om myndigheten kan ta över det utvecklingssamarbete som idag går via det svenska civilsamhället. Den enkät som SMR:s styrelse redan innan gått ut med till alla medlemsorganisationer blir därmed ännu viktigare att besvara.  

Sista datum att besvara enkäten är den 8 mars. Kansliet kommer att sammanställa svaren som underlag för styrelsens diskussion vid sitt sammanträde den 21 mars.  

– Även om styrelsens enkät utgick från den mer begränsade frågeställningen vad som skulle hända om regeringen bestämmer sig för att kapa ett led i vidareförmedlingen så kommer den att ge ett värdefullt underlag för styrelsen i arbetet med att analysera konsekvenserna för nätverket, om den här politiken genomförs, säger SMR:s generalsekreterare Charlotta Norrby.  

De pengar SMR vidareförmedlar är pengar ur strategin som tidigare gick under namnet ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”. När regeringen beslutade om den nya strategin den 1 februari i år fick den i stället namnet ”Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället” och enligt det utredningsuppdrag som gått till Sida handlar det om en vilja att ”förstatliga” anslaget och att Sida i högre utsträckning skulle ge stöd direkt till partner i samarbetsländer.  

Sida ska i ett första steg, redan den 8 april, redovisa vad de ekonomiska konsekvenserna blir om Sida, från 2025 och framåt, får ansvaret för att hantera vidareförmedlingen av stöd till civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländerna. Därefter ska Sida per den 15 maj ge förslag på hur myndigheten kan ta över stödet samt förslag på ett alternativt system där stödet till viss del kan fortsätta hanteras av så kallade partnerorganisationer i det civila samhället men med minskat antal led där pengar förmedlas. 

– Även om vi visste att översynen var på gång, hade vi väntat oss att uppdraget skulle vara mer förutsättningslöst och öppet för olika lösningar. Nu pekar det tydligt ut en riktning där svenska civilsamhällesorganisationer marginaliseras i det svenska utvecklingssamarbetet i alla fall inom CSO-anslaget, säger SMR:s generalsekreterare Charlotta Norrby. 

– Det är viktigt att nätverkets synpunkter kommer in, både från medlemsorganisationer som är direkt och indirekt berörda då frågorna på sikt handlar om hela nätverkets möjligheter att verka, inte minst i partnerledet ute i världen.   

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.