Organisationer

För oss, som själva är en organisation med många medlemmar, är organisationer i det civila samhället den naturliga och strategiska ingången i allt vårt arbete.

Genom organisationernas folkbildning och mobilisering, får individer som lever i fattigdom kunskap om sina rättigheter och en ökad förmåga att själva förändra sin situation.

Organisationerna ger dem en plattform för påverkan och stärker deras röst i samhället.

Eftersom en stor del av organisationerna inom vårt nätverk har en trosbaserad identitet, utgör religion, trosuppfattning och annan övertygelse viktiga faktorer som påverkar människors känsla av värdighet, deras attityder och värderingar samt deras drivkraft i förändringsprocesser.

Individ

Vi vill se en värld där människor kan påverka sin egen situation, befriade från fattigdom och förtryckande strukturer.

Utgångspunkten för detta är att varje individ är skapad till Guds avbild. Hennes människovärde är därför givet av Gud och okränkbart. Varje individ omfattas av de mänskliga rättigheterna som är universella och tillkommer alla människor utan åtskillnad. Individer kan enskilt och tillsammans utkräva sina rättigheter från stat och samhälle och genom engagemang och delaktighet bidra till att organisationer får en starkare legitimitet som förändringsaktörer.

Samhälle

Samhällsaktörer har som skyldighetsbärare ansvar för att minska fattigdomen och skapa förutsättningar för rättvisa, jämställda och hållbara samhällen där de mänskliga rättigheterna uppfylls och individer kan påverka och förändra sina liv. De behöver också skapa en gynnsam miljö för organisationer i civilsamhället att verka så att de genom organisering och engagemang kan bidra till demokrati, fred och mångfald.