För Svenska missionsrådet är missionsuppdraget helt avgörande för kyrkans identitet och uppdrag eftersom den har sitt ursprung i Guds kärlek till alla människor och hela skapelsen. Detta har vi värnat sedan vi bildades 1912. Mer än hundra år senare är vi fortfarande en aktiv mötesplats för Sveriges kyrkor, missionsorganisationer och kristna utvecklingsorganisationer. I vår gemenskap finns utrymme för olikheter. Vi berikas och lär av varandra genom att tillsammans vara del av Guds mission i vår tid. Det kommer vi att fortsätta med oavsett genomlysningen av vårt namn.

Men utifrån Jacob Rudenstrands debattartikel ser vi ett behov av att utmana några av de bilder som finns om mission och bredda perspektiven.

För det första, vems mission handlar det om? Den bild av mission som Jacob Rudenstrand skriver fram fokuserar starkt på att det är människor som missionerar. Ett viktigt perspektiv är att det ytterst är Gud som verkar i mission, och inbjuder oss människor att vara efterföljare till Jesus Kristus och medarbetare i sitt försoningsuppdrag: Guds mission – missio Dei. Med detta perspektiv blir mission mer en ”befrielse till tjänst” än en ”befallning”.

För det andra, vad innehåller mission? Olika aspekter av vad mission är behöver inte ställas mot varandra. Vi vill poängtera den helhetssyn som följer av att Gud verkar i världen. ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”, säger Jesus. Vi ska göra det Jesus gjorde, nämligen ”förkunna de goda nyheterna om Guds rike” och verka för att detta uppdrag tar sig konkreta uttryck i ”vittnesbörd, tjänst och gemenskap” (så är det formulerat i Svenska missionsrådets stadgar). Därför rymmer mission mycket! Vittnande om Jesus Kristus sker i ord och handling; genom arbete mot förtryckande maktstrukturer; initiativ till dialog och enhet; rättighetsbaserat utvecklingssamarbete som långsiktigt stärker människor och samhällen så att de kan besegra fattigdom och förtryck; samt akuta humanitära insatser som räddar liv och förebygger katastrofer. Allt detta ryms!

För det tredje, var sker mission? Den sker överallt där Gud verkar. Därför kan vi inte mäta graden av mission i hur många missionärer som skickas från Sverige till andra delar av världen. Även om det kan vara intressant i sig, är det ett uttryck för en statisk syn på sändare i nord och mottagare i syd. Missionen har idag många olika centra och ”polycentrisk mission” var temat för den globala missionskonsultation som World Evangelical Alliance höll förra året, där vi deltog. Mission utgår inte bara från det globala nord. Ett skifte har skett där många missionsinitiativ idag har ursprung i Afrika, Asien och Latinamerika. Men mission i Sverige sker också genom alla svenskar som engagerar sig i ensamkommande flyktingbarn, språkcaféer och stöd till utsatta i samhället.

UD och Sida deltar i vårt seminarium om religion och utveckling på MR-dagarna 2017.

För det fjärde, vem ska betala? Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation. Bland våra 34 medlemsorganisationer finns många olika traditioner och uttrycksformer representerade och vi lär oss ständigt av varandra. Ett av våra uppdrag är att vidareförmedla statliga medel från Sida till olika utvecklingsinsatser som våra medlemmar genomför tillsammans med samarbetsorganisationer i hela världen. Vår roll i det arbetet är att kvalitetssäkra, utveckla och granska, så att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt och möter de behov och mål som de är avsedda för. En förutsättning för att vi ska bevilja medel för en insats är att den är i samklang med den sökande organisationens egen identitet och värdegrund. Genom vidareförmedling bidrar vi till att en mångfald av kristna aktörer tydligt kan visa på trons särskilda roll och möjligheter i utvecklingssamarbetet.

Statliga medel ger oss en fantastisk möjlighet till såväl finansiering som ett kontaktnät bland beslutsfattare. Under MR-dagarna tidigare i år deltog exempelvis både UD och Sida i våra arrangemang, vilket visar att vi som kristen aktör har relevanta erfarenheter och värdefull kunskap som är intressant för många. Vår utgångspunkt är att statliga medel kompletterar de insatser som kyrkor, församlingar och organisationer själva samlar in till.

Vår verksamhet och våra relationer vittnar om missionens ständiga aktualitet men också om dess komplexitet. Vi är en del av Guds mission i vår tid och vill vara med och sprida evangeliet i ord och handling med respekt och öppenhet, internationellt och på hemmaplan.

Texten publicerades som debattartikel i tidningen Dagen 171214.