SMR definierar resiliens som kapaciteten hos en individ, ett samhälle eller ett land att ha motståndskraft och anpassningsförmåga att hantera negativa förändringar, chocker och osäkerhet och samtidigt fortsätta att utvecklas. Syftet med SMR:s särskilda resiliens-satsning är att stödja och aktivt arbeta med utveckling av förståelse, förhållningssätt och metoder gällande resiliens för ökad hållbarhet inom det internationella utvecklingssamarbetet. Den särskilda budgeten om cirka 5 milj SEK per år ger utrymme för en kompletterande och flexibel finansieringsmekanism för insatser med en specifik inriktning på resiliens, och ger ökat incitament för våra medlemsorganisationer att fördjupa sitt arbete med dessa frågor.

SMR välkomnar resiliens-ansökningar från de medlemsorganisationer som redan har ett pågående utvecklingssamarbete med SMR. Projekten kan gälla antingen s.k. värdehöjande insatser, eller fleråriga projekt. Insatserna skall vara i harmoni med riktlinjerna för CSO-stöd och medlemsorganisationer rekommenderas att använda formatmallen för utvecklingsinsatser, alternativt för värdehöjande insatser. Beslut om projekt med en budget över 250 000 SEK tas av utvecklingsutskottet vid ordinarie möten. Allt finns beskrivet i Riktlinjer för särkild resilienssatning.

Under Svenska missionsrådets medlemsdagar 2017 presenterades satsningen i en workshop. Vill du veta mer går det bra att ta kontakt med Lennart Nolvall som är experten på området!