Lärcenter

Antikorruption

Svenska missionsrådet använder sig av en bred definition av korruption. För oss innebär det missbruk av resurser, förtroende, makt och/eller position för att nå otillbörlig vinning för egen, en närståendes eller en grupps del.

Korruption medför negativa effekter på flera nivåer. För samhället utgör det ett allvarligt hinder för social och ekonomisk utveckling och drabbar särskilt fattiga personer. Korruption demoraliserar politiska och demokratiska system, underminerar respekten för mänskliga rättigheter och snedvrider resursfördelningen och konkurrensen. Samtidigt bidrar dåligt utvecklade demokratiska institutioner och en ineffektiv statsapparat till att korruption tillåts breda ut sig. För en individ som utsätts för eller utför korruption, kan det bli en form av maktmissbruk som kan likställas med övergrepp och kränkning. För utvecklingssamarbetet innebär korruption att effektiviteten minskar och att fattiga och utsatta människor inte nås av insatserna. För svenskt folkrörelsebistånd, dit vi och våra medlemsorganisationer räknas, kan korruption innebära att medborgarnas förtroende och givande minskar. Korruption är en del av många människors vardag och varken vi, våra medlemsorganisationer eller deras samarbetsorganisationer är förskonade, vare sig för externa eller interna korrumperande krafter. De pengar och den status som biståndet innehåller, riskerar samtidigt att skapa korrupta beteenden. Därför är korruption skadligt för såväl utvecklingssamarbetet i stort som för organisationerna i Sverige och i samarbetsländerna.
Policy
Svenska missionsrådets antikorruptionspolicy

Vår policy beskriver vår syn på korruption och hur vi ska arbeta för att bekämpa den. Policyn finns även översatt till engelska.

Genom att bedriva ett systematiskt antikorruptionsarbete vill SMR skapa kunskap om och främja förebyggande åtgärder som gör det svårare att begå misstag, gör det lättare att spåra fel och att vidta relevanta åtgärder.

Antikorruptionsarbete
Antikorruptionsarbete

Vi arbetar systematiskt och medvetet med att upptäcka och förebygga korruption i den verksamhet och de organisationer vi förmedlar stöd till.

Vi vill också vara ett stöd för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners i att utveckla riktlinjer och uppförandekoder. I detta syfte delar vi gärna med oss av de planer och riktlinjer vi själva tagit fram.

Information och metodmaterial
Med inspiration från Sida och Digni

Korruption behöver aktivt motarbetas på alla nivåer och inspiration till metoder och arbetssätt kan hämtas från såväl myndigheter som andra organisationer.

Kampen mot korruption är en av Sidas allra högst prioriterade frågor och på deras hemsida finns både information och användbara verktyg att ta del av. Sida står dessutom bakom appen Öppna biståndet där all Sveriges biståndsdata, idag såväl som historiskt, finns samlad på ett ställe. Appen kan också användas för att anmäla misstänkt korruption.

För dig som söker praktiska verktyg för hur man kan arbeta med antikorruption på gräsrotsnivå, har vår systerorganisation i Norge, Digni, tillsammans med en av sina medlemsorganisationer, Wycliffe, utvecklat ett enkelt utbildningsmaterial som finns tillgängligt på flera språk.

På gång hos oss

Vill du anmäla en korruptionsmisstanke eller framföra annat klagomål på oss eller någon av våra medlemsorganisationer?

Ämnesansvarig:
Ekonomiansvarig
Fler ämnen