Lärcenter

Vi förändrar världen genom att organisera oss

När människor samarbetar förändras världen. Därför behövs civilsamhället där människor kan organisera sig. Med ett lärande förhållningssätt kan organisationer hitta metoder för att utvecklas och ta ansvar för sin verksamhet.

Aktuell

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Organisationsutveckling
Organisationer måste utvecklas – och ta plats

När människor samarbetar kan de förändra världen. Därför behöver människor kunna mötas och organisera sig. Med ett lärande förhållningssätt kan organisationer hitta metoder för att utvecklas och ta ansvar för sin verksamhet. Organisationers förmåga att lära genom erfarenheter är avgörande för att bidra till holistisk förändring och försoning. Det lägger grunden för en rättvis, fredlig och hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

Vad är organisationsutveckling?

De flesta organisationer som vi samarbetar med verkar utifrån en kristen värdegrund. Organisationer behöver reflektera kring sin identitet för att kunna förklara sitt syfte och sammanhang. Utöver det behöver organisationer system för samverkan, transparens och ansvarsutkrävande. Allt detta arbetar vi med i vad som kallas organisationsutveckling.

Civilsamhället består av organisationer

Organisationer kan se ut på många olika sätt och jobba för olika mål som ökad jämställdhet, fred och försoning, tillgång till hälsa och utbildning. Här finns till exempel kyrkor och andra samfund, intresseorganisationer och medborgarinitiativ. Tillsammans utgör mångfalden av organisationer ett civilsamhälle som verkar i utrymmet mellan människors privatliv och statens kontroll. På det sättet kan organisationer påverka attityder i samhället men också ställa makthavare till svars och kräva politiska förändringar.

Krympande demokratiskt utrymme är ett hot mot civilsamhället

Vi tror att ett aktivt civilsamhälle behövs för att demokratier som respekterar och skyddar mänskliga rättigheter ska kunna växa sig starkare. Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig och mötas, en rättighet som är nära sammankopplad med yttrandefrihet och religions- och övertygelsefrihet.

Just nu ser vi dock ett växande hot mot olika aktörer i det civila samhället runt om i världen. Vi talar om ett krympande demokratiskt utrymme som en global trend där en ökad kontroll, olika restriktioner och ibland våld begränsar civilsamhället, dess företrädare och arbete. För att motverka denna trend arbetar vi tillsammans med andra organisationer i det svenska och globala civilsamhället för att öka det demokratiska utrymmet.

Så här jobbar vi med organisationsutveckling

OU-häftet SMR (2008) - En introduktion till ett komplext och viktigt område. Här beskriver vi några modeller och metoder som vi funnit användbara i arbetet med organisationsutveckling (OU).
Nätet - I detta häfte beskrivs kärnelementen i organisationer och hur de utvecklas och förändras, och försöker identifiera de viktigaste delarna i god praxis inom organisationsutveckling.
The network - Ett organisationsbedömningsverktyg som fokuserar på deltagande och självanalys. Verktyget är särskilt designat för NGOs och testat och använt av flera av våra medlemmar och deras partners runt om i världen.
La red - An organisational assessment tool which centres on participation and self-analysis. Designed especially for use with NGOs, and tested by SMC members in organisations all over the world.

Tips om hur andra jobbar med organisationsutveckling

Core Humanitarian Standard - What is quality? The Core Humanitarian Standard provides a valuable lens for identifying organisational development needs for work within the humanitarian sector.
Ämnesansvarig:
Rådgivare
Metod och lärande
Hitta de metoder som passar bäst

Vi uppmuntrar alla organisationer att söka efter de metoder som passar organisationen bäst, att hitta er identitet och den verksamhet och utveckling som ni vill vara med och bidra till.

Därför har vi en mängd olika planeringsverktyg, uppföljningsmetoder och utvärderingskoncept som kan vara till hjälp i ert arbete.

Vi tror också på vikten av och kraften i goda relationer och god pedagogisk kvalitet i såväl planeringsprocesser, utbildningar som i workshops generellt. Att skapa öppna och trygga rum där man har roligt tillsammans, vill och vågar lyfta och dela tankar och idéer med varandra. Därför hittar du även länkar och tips här till mer allmänna metodsamlingar med tips om samtalsmetoder, så kallade ice-breakers, lära-känna-lekar och andra grupp- och värderingsövningar.

Så här jobbar vi med metod och lärande

Stöddokument till policyn för metod och lärande - Användbara frågor, svar och förklaringar till policyn

Tips om hur andra jobbar med metod och lärande

Outcome Mapping - Ett aktörsfokuserat planerings- och uppföljningsverktyg som hjälper praktiker att bygga en förändringsteori baserad på önskat beteende hos olika aktörer och som möjliggör uppföljning av komplexa beteendeförändringar
Outcome Harvesting - En aktörsfokuserad metod med utvärderingsperspektiv som hjälper en organisation att identifiera vilken beteendeförändring som de har bidragit till, både medvetet och omedvetet
Rapid Outcome Mapping - En utveckling av Outcome Mapping som särskilt fokuserar på policyförändring och påverkansarbete
Better Evaluation - Ett internationellt samarbete för utbyte av metoder och praktiska erfarenheter kring utvärdering. Webbplatsen innehåller korta sammanfattningar av olika utvärderingsmetoder och en användbar ram för att identifiera relevanta tillvägagångssätt
Lärandenätverket ALNAP - "The Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action" är ett lärandenätverk inom främst humanitärt arbete. Webbplatsen innehåller flera studier och tips på metoder
Expertgruppen för biståndsanalys - EBA är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte får tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras
Involving Children in Situation Analysis - Bikupeövning med syfte att lära deltagarna hur de kan genomföra en riskkartläggning tillsammans med barn så att barnen själva kan identifiera de risker som påverkar dem i lokalsamhället.
Gender discussions in circles - Guidad övning om mäns och kvinnors olika situationer i relation till lokalsamhället, det motsatta könet och jämställdhet.
Where do you stand? An activity on gender equality concepts and values - Värderingsövning kring könsroller med förberedda påståenden och samtalshandledning.

Vår grundtanke

”En förutsättning för lärande är att kurser, konferenser och workshops följer en bra planering med utrymme för goda samtal och trygga grupprocesser”

Ämnesansvarig:
Rådgivare
Antikorruption
Korruption är ett hot mot arbetet för en bättre värld

Korruption är ett allvarligt hot mot arbetet för en bättre värld eftersom det demoraliserar både människor och politiska system. Genom ett systematiskt antikorruptionsarbete motverkas oegentligheter och det blir lättare att hitta fel och förebygga maktmissbruk.

I Svenska missionsrådets värdegrund är tanken om ett ansvarsfullt förvaltarskap central – människan är skapad till att ta gemensamt ansvar för skapelsen. Bibeln talar inte bara om korruption som något orätt i sig, utan lyfter också fram hur korruption särskilt drabbar de utsatta och fattiga.

Korruption drabbar särskilt människor i utsatthet

Korruption är vanligt i länder med svaga demokratiska institutioner och ineffektiva statsapparater. Den makt i form av pengar och status som finns i utvecklingssamarbetet (också känt som bistånd) riskerar att skapa korrupta beteenden. Därför underminerar korruption respekten för mänskliga rättigheter samtidigt som människor i utsatthet ofta drabbas hårdast. Den makt i form av pengar och status som finns i utvecklingssamarbetet riskerar att medverka till korrupta beteenden, men utvecklingssamarbete kan också bidra till att minska korruption.

Så jobbar vi mot korruption i utvecklingssamarbetet

I vår policy för antikorruption använder vi en bred definition av korruption – korruption är missbruk av resurser, förtroende, makt och/eller position för att nå otillbörlig vinning för egen, en närståendes eller en grupps del.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi systematiskt för att upptäcka och förebygga korruption i den verksamhet som vi stödjer. Våra riktlinjer och uppförandekoder är en hjälp för att undvika misstag i arbetet, effektivt spåra fel och vidta relevanta åtgärder, men också påverka värderingar och attityder kring korruption.

Ämnesansvarig:
Ekonomiansvarig