Lärcenter

Vi förändrar världen genom att organisera oss

När människor samarbetar förändras världen. Därför behövs civilsamhället där människor kan organisera sig. Med ett lärande förhållningssätt kan organisationer hitta metoder för att utvecklas och ta ansvar för sin verksamhet.

Aktuell

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Organisationsutveckling
Organisationer måste utvecklas – och ta plats

När människor samarbetar kan de förändra världen. Därför behöver människor kunna mötas och organisera sig. Med ett lärande förhållningssätt kan organisationer hitta metoder för att utvecklas och ta ansvar för sin verksamhet. Organisationers förmåga att lära genom erfarenheter är avgörande för att bidra till holistisk förändring och försoning. Det lägger grunden för en rättvis, fredlig och hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

Vad är organisationsutveckling?

De flesta organisationer som vi samarbetar med verkar utifrån en kristen värdegrund. Organisationer behöver reflektera kring sin identitet för att kunna förklara sitt syfte och sammanhang. Utöver det behöver organisationer system för samverkan, transparens och ansvarsutkrävande. Allt detta arbetar vi med i vad som kallas organisationsutveckling.

Civilsamhället består av organisationer

Organisationer kan se ut på många olika sätt och jobba för olika mål som ökad jämställdhet, fred och försoning, tillgång till hälsa och utbildning. Här finns till exempel kyrkor och andra samfund, intresseorganisationer och medborgarinitiativ. Tillsammans utgör mångfalden av organisationer ett civilsamhälle som verkar i utrymmet mellan människors privatliv och statens kontroll. På det sättet kan organisationer påverka attityder i samhället men också ställa makthavare till svars och kräva politiska förändringar.

Krympande demokratiskt utrymme är ett hot mot civilsamhället

Vi tror att ett aktivt civilsamhälle behövs för att demokratier som respekterar och skyddar mänskliga rättigheter ska kunna växa sig starkare. Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig och mötas, en rättighet som är nära sammankopplad med yttrandefrihet och religions- och övertygelsefrihet.

Just nu ser vi dock ett växande hot mot olika aktörer i det civila samhället runt om i världen. Vi talar om ett krympande demokratiskt utrymme som en global trend där en ökad kontroll, olika restriktioner och ibland våld begränsar civilsamhället, dess företrädare och arbete. För att motverka denna trend arbetar vi tillsammans med andra organisationer i det svenska och globala civilsamhället för att öka det demokratiska utrymmet.

Så här jobbar vi med organisationsutveckling

OU-häftet SMR (2008) - En introduktion till ett komplext och viktigt område. Här beskriver vi några modeller och metoder som vi funnit användbara i arbetet med organisationsutveckling (OU).
Nätet - I detta häfte beskrivs kärnelementen i organisationer och hur de utvecklas och förändras, och försöker identifiera de viktigaste delarna i god praxis inom organisationsutveckling. Finns även på engelska och spanska (byt språk i toppmenyn).

Tips om hur andra jobbar med organisationsutveckling

Core Humanitarian Standard - What is quality? The Core Humanitarian Standard provides a valuable lens for identifying organisational development needs for work within the humanitarian sector.
Inspiring Change - Creating more Space for Grace in Organisations
Barefoot Guide - Learning Practices in Organisations and Social Change
Tag plats! Concord Sveriges rapport (2018) - Om civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering
Ämnesansvarig:
Rådgivare
Metod och lärande
Ständigt lärande bidrar till att förändra världen

I arbetet för en rättvis, fredlig och hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras finns sällan enkla lösningar. Därför uppmuntrar vi till ständigt lärande, regelbunden reflektion och återkommande utvärderingar i det arbete för en bättre värld som vi är med och stödjer.

Vårt uppdrag i Guds mission är att arbeta för en rättvis, fredlig och hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras. För att nå dit behöver attityder, beteenden och relationer förändras.

Ett lärande arbetssätt kan ändra beteenden

I vårt arbete finns sällan enkla svar på hur beteenden ska ändras, eller ens vad som är ”rätt” beteende. Beteendeförändringar är komplexa och oförutsägbara eftersom de påverkas av många faktorer och är i ständig utveckling. Därför behöver vi ett lärande arbetssätt där vi kontinuerligt kan anpassa planering och aktiviteter efter de lärdomar vi drar från både framgångar och misslyckanden.

Prioritera lärande!

Vi menar att lärande borde få högre prioritet i det internationella utvecklingssamarbetet och därmed även ökat budgetutrymme. Därför uppmanar och stödjer vi våra medlemsorganisationer att integrera ett lärande förhållningssätt i det dagliga arbetet, och avsätta resurser för det.

Så här jobbar vi med metod och lärande

Svenska missionsrådets policy för lärande och utvärdering - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn).
Stöddokument till policyn för metod och lärande - Användbara frågor, svar och förklaringar till policyn
Resources for educators and facilitators på FORB Learning Platform - Övningar för utbildare och facilitatorer användbara i olika sammanhang, och som kan anpassas till olika tematiska områden

Tips om hur andra jobbar med metod och lärande

Aktiva metoder - en handbok i att leda lärande - från Sida Partnership Forum (2009). Handboken ger stöd i planering av deltagaraktiva pass och kursaktiviteter.
Outcome Mapping Learning Community - Webbplats med mängder av resurser om Outcome Mapping (OM), ett aktörsfokuserat planerings- och uppföljningsverktyg med aktörsfokus som möjliggör uppföljning av komplexa beteendeförändringar.
Outcome Harvesting Community of Practitioners - Webbplats med mängder av resurser och ett forum för Outcome Harvesting (OM), en aktörsfokuserad metod för uppföljning och utvärdering som hjälper en organisation att identifiera beteendeförändringar som de har bidragit till, både medvetet och omedvetet, och lära sig av det.
Rapid Outcome Mapping (ROMA) - En introduktion till ROMA, en variant av Outcome Mapping som särskilt fokuserar på policyförändring och påverkansarbete, från ODI. Bl.a. finns en konkret guide till ROMA steg för steg.
Better Evaluation - Ett internationellt samarbete för utbyte av metoder och praktiska erfarenheter kring utvärdering. Webbplatsen innehåller korta sammanfattningar av olika utvärderingsmetoder och en användbar ram för att identifiera relevanta tillvägagångssätt.
Lärandenätverket ALNAP - "The Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action" är ett lärandenätverk inom främst humanitärt arbete.
Expertgruppen för biståndsanalys - EBA är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet, och belyser aktuella frågor i biståndsdebatten. På webbsidan finns en mängd rapporter om bistånd, men också en podd och inspelade seminarier.

Vår grundtanke

”Vårt uppdrag kräver att vi drar nytta av befintlig kunskap, lär oss av vad vi gör och de förändringar vi ser runt omkring oss.”

Ämnesansvarig:
Rådgivare (föräldraledig)
Antikorruption
Korruption är ett hot mot arbetet för en bättre värld

Korruption är ett allvarligt hot mot arbetet för en bättre värld eftersom det demoraliserar både människor och politiska system. Korruption förekommer i alla länder men drabbar de människor som redan lever i utsatthet och fattigdom hårdast. Genom ett systematiskt antikorruptionsarbete motverkas oegentligheter och det blir lättare att hitta fel och förebygga maktmissbruk.

I Svenska missionsrådets värdegrund är tanken om ett ansvarsfullt förvaltarskap central – människan är skapad till att ta gemensamt ansvar för skapelsen. Bibeln talar inte bara om korruption som något orätt i sig, utan lyfter också fram hur korruption särskilt drabbar de utsatta och fattiga.

Korruption drabbar särskilt människor i utsatthet

Korruption är vanligt i länder med svaga demokratiska institutioner och ineffektiva statsapparater. Den makt i form av pengar och status som finns i utvecklingssamarbetet (också känt som bistånd) riskerar att skapa korrupta beteenden. Därför underminerar korruption respekten för mänskliga rättigheter samtidigt som människor i utsatthet ofta drabbas hårdast. Den makt i form av pengar och status som finns i utvecklingssamarbetet riskerar att medverka till korrupta beteenden, men utvecklingssamarbete kan också bidra till att minska korruption.

Så jobbar vi mot korruption i utvecklingssamarbetet

I vår policy för antikorruption använder vi en bred definition av korruption – korruption är missbruk av resurser, förtroende, makt och/eller position för att nå otillbörlig vinning för egen, en närståendes eller en grupps del.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi systematiskt för att upptäcka och förebygga korruption i den verksamhet som vi stödjer. Våra riktlinjer och uppförandekoder är en hjälp för att undvika misstag i arbetet, effektivt spåra fel och vidta relevanta åtgärder, men också påverka värderingar och attityder kring korruption.

Ämnesansvarig:
Ekonomichef