Fortsatt humanitärt engagemang

Många frågor återstår men här berättar vår generalsekreterare Charlotta Norrby vad vi vet just nu.

Vad innebär Sidas besked?

Sida har ännu inte fattat något formellt beslut men i vår dialog med Sidas humanitära avdelning har vi fått besked om en förlängning av vårt avtal från och med 2021 med en två-årig utfasningsperiod. Det innebär att vi går från årets beräknade anslag på 60 miljoner kronor till 30 miljoner kronor under 2021 och slutligen 15 miljoner kronor 2022.

Hur påverkas Svenska missionsrådets humanitära arbete?

De som ytterst drabbas är människor i svåra kriser där våra medlemsorganisationer genom sina samarbetspartners på plats ibland varit ensamma om att kunna erbjuda humanitär hjälp i form av t.ex. rent vatten, mat och skydd. Från och med nästa år kommer Svenska missionsrådets humanitära team (ADRAErikshjälpenLäkarmissionen och PMU) endast kunna ansöka om medel för insatser i länder där det redan finns påbörjade årliga projekt (s k major) såsom Jemen, Syrien och Sydsudan. Det innebär att vi inte kommer kunna stödja arbete i nya kriser som uppkommer akut (Rapid Response Mechanism) så som vi nyligen kunnat göra i Zimbabwe, Sydsudan och just nu i Etiopien.

Varför förnyar inte Sida avtalet med Svenska missionsrådet?

Vi har ställt frågor till Sida om det bedömningsunderlag som ligger till grund för beskedet att inte skriva nytt avtal om strategiskt humanitärt partnerskap med Svenska missionsrådet. Vi ställer oss frågande till flera av slutsatserna och har uttryckt kritik mot Sidas förfarande både skriftligt och i möten. Vi inväntar fortfarande svar från Sida för att bättre förstå bedömningen, men vet att några av skälen är att vi är förhållandevis liten som partner, och att vi är vidareförmedlande i flera led.

Har det funnits brister i Svenska missionsrådet humanitära arbete?

Det är utmanande att verka i länder som drabbats av kris eller konflikt. Eftersom vi förmedlar stöd i flera led har vi inte alltid varit så snabba som vi skulle vilja vara. Under åren har vi dock jobbat hårt för att bli mer effektiva. På det stora hela är vi stolta och tacksamma över att det humanitära teamet kunnat genomföra över 90 insatser sedan starten 2014.

Kan Svenska missionsrådet bli aktuell som humanitär strategisk partner till Sida igen?

Vi har blivit uppmuntrade av Sida att söka strategiskt humanitärt partnerskap igen inför nästa period som börjar 2025. Vi kan eventuellt få ett visst stöd för att upprätthålla vår humanitära kapacitet fram till dess men det är ännu oklart hur.

Riskerar detta att påverka Svenska missionsrådets övriga biståndsanslag?

Svenska missionsrådet har sedan 80-talet ett gott samarbete med Sida som handlar om långsiktigt utvecklingssamarbete genom stöd till civilsamhället. Vår senaste resultatrapport fick mycket positiv respons från Sida. Ett annat anslagsområde som vi har avtal med Sida för handlar om kommunikationsinsatser om bistånd i Sverige. Genom Universitets- och högskolerådet hanterar vi även ett anslag som möjliggör praktik för unga i länder där våra medlemsorganisationer verkar. Av Svenska missionsrådets biståndsanslag har det humanitära som mest utgjort 20 procent av verksamheten.

Är inte religiösa aktörer viktiga för svensk utrikespolitik?

Jo! Vi vet ju att kyrkor till exempel ofta finns kvar och fortsätter jobba också efter att biståndsprojekt tar slut och att människor i många länder har större förtroende för sina religiösa ledare än de styrande politikerna. Fler behöver förstå det och vi märker ett ökat intresse för religiösa aktörer inom biståndet.

Vad händer nu?

Vi har tillsammans med flera andra biståndsorganisationer en mycket god dialog med UD om de humanitära frågorna där vi möter ett stort intresse för våra erfarenheter och synpunkter. Nyligen skickade vi och alla medlemsorganisationer i det humanitära teamet gemensam input till UD:s kommande strategi för Sidas humanitära bistånd. Vi lyfter lokaliseringsagendan, lokala religiösa aktörers mervärde och triple nexus som särskilt viktiga områden.

Nu i oktober lämnar vi som vanligt in en rapport till Sida för det senaste årets humanitära arbete 2019. Vi ser framemot att dela resultat och lärdomar ur den inom kort. Vi fortsätter även vår dialog med Sida för att nå ett avslut i den process som varit och för att kunna ta med det vi lärt oss i vår planering för framtiden.