Kärnstöd ska underlätta biståndssamarbete

Sida har under de senaste åren utmanat oss strategiska partnerorganisationer att jobba mer med en ny stödform som kallas kärnstöd, eller Core Support. Under våren har vi på Svenska missionsrådets kansli tillsammans med våra medlemsorganisationer ADRA och Lepramissionen genomfört ett pilotprojekt för att testa hur insatser med kärnstöd kan planeras och genomföras av deras lokala samarbetspartner.  

Vi bad vår rådgivare för kapacitetsutveckling, Erik Bäckelid, att berätta mer om vad kärnstöd egentligen är och vad som kommer hända när pilotprojektet tar slut.  

Kärnstöd gör samarbetspartner mer självständiga 

Kärnstöd är en relativt ny stödform för vårt nätverk. Vi jobbar sedan tidigare främst med projekt- eller programstöd. Kärnstöd fungerar annorlunda eftersom det bidrar till en samarbetspartners hela strategiska plan istället för till enskilda aktiveter. Tanken är att det ska underlätta för dem att styra verksamheten efter sina egna prioriteringar och att det blir lättare för dem att finansiera delar av verksamheten som ofta är svårfinansierade. Det kan till exempel handla om kostnader för administration och internt kapacitetsbyggande. När samarbetspartnern får större möjligheter att jobba efter en egen plan så minskar den påverkan som givarnas (till exempel Sida eller Svenska missionsrådet) egna agendor kan ha på verksamheten. Kärnstöd gör det också möjligt att minska den administrativa bördan gentemot givarna när rapporteringen sker utifrån samarbetspartnerns egen strategi och budget, istället för en separat rapportering till varje givare. 

Pilotprojekt banar vägen för omställning till kärnstöd 

Först ut med en ansökan om kärnstöd är ADRA Uganda och Lepramissionen i Indien. Under våren har vi haft gemensamma möten med dem och deras motsvarighet bland våra medlemsorganisationer. Syftet har varit att lära tillsammans och planera för ansökan. Mötena har varit viktiga för att identifiera de frågeställningar som uppstår med en ny stödform. Det har också hjälpt oss på Svenska missionsrådets kansli att förändra och tydliggöra instruktioner så att vi har bra rutiner framåt. En utmaning som vi kommit i hamn med är hur vi kan främja samarbete med breda rörelser som kyrkosamfund eller humanitära aktörer vars hela verksamhet inte kan omfattas av kärnstöd.  

Pilotprojektet har också varit viktigt för att säkerställa att Svenska missionsrådet kan uppfylla Sidas villkor för bidraget och att stödformen faktiskt fyller syftet om effektivare arbetsprocesser och ett förstärkt mandat för våra samarbetspartner. Nu har ADRA och Lepramissionen skickat in sina ansökningar och beslut kommer fattas av Utvecklingsutskottet i början av hösten. Efter det gör Svenska missionsrådet en samlad ansökan inför 2022 till Sida.  

Vill ni också komma igång med kärnstöd till era lokala partner? 

De medlemsorganisationer som är intresserade av att veta mer om kärnstöd kommer bjudas in till samtal av oss på kansliet under hösten för att titta närmare på lärdomarna från pilotsatsningen. Vi hoppas att dessa samtal ska ge en tydligare bild av hur arbetet med ansökan och genomförande går till.  

Håll alltså utkik efter mer information och ta gärna kontakt med er handläggare på Svenska missionsrådet om ni tillsammans med er samarbetspartner vill påbörja processen med att gå över till kärnstöd.