På temat klimat, religion och konflikt – hur bygger man resiliens?

Under workshopen “African Regional Resilience” sista dag var temat klimat och konflikt. Michelle Nyandong från Life and Peace Institute berättade om hur viktigt det är att tänka in konfliktkänslighet i alla insatser vi gör.

Okunskap eller brist på analys av en given situation riskerar att skapa nya konflikter mellan de som gynnas och de som upplever sig som missgynnade. En insats utan konfliktmedvetenhet riskerar att skapa en värre kris än den man försökte lösa.

Vi fick också en föreläsning av Kheira Tarif från Sipri om sambanden mellan konflikter och klimatförändringar. Den som vill kan alltid invända att enskilda händelser alltid kunde ägt rum, oavsett mänskligt skapade förändringar i klimatet. Torka eller översvämning har alltid inträffat med viss regelbundenhet i världen. Men helheten av trender och statistik visar att frekvensen av extremväder ökar och det finns en koppling mellan dessa extrema vädersituationer och konfliktsituationer som ibland eskalerar till öppet våld. Om stora grupper människor förlorar sin möjlighet att odla, fiska, hålla boskap eller på annat sätt livnära sig – och därmed måste flytta på sig eller bruka större områden – kommer detta att skapa konkurrens och konflikt med andra grupper.

Resiliens ur ett klimatperspektiv

Det är lika uppenbart att de förändringar som skapas av ökade koldioxidhalter i atmosfären startar mycket komplexa processer som påverkar människor. Samhällen som kan bygga motståndskraft och som är demokratiskt stabila, är bättre rustade att stå emot förändringar och hot. Det som är ett bekymmer i ett stabilt land är en katastrof i ett dåligt förberett land. Michelle Nyandong, LPI, beskrev hur en mix av korruption, dysfunktionellt styre, tillgång till vapen, olösta konflikter mellan jordbrukare och boskapsskötare, toppat med en eskalerande brist på vatten och jordbruksmark, skapar öppen konflikt i gränsområdet mellan Kenya, Uganda, Etiopien och Sydsudan. 

Behovet att stärka religiösa aktörer

Hon återkopplade till ett av de teman som burit workshopen; behovet av religiös läskunnighet för att agera på bästa sätt i en given kontext. Konfliktanalysen och analysen av religionens och de religiösa aktörernas roll är sammanflätade. Religiösa aktörer är alltid nyckelspelare för att skapa motståndskraft i en given kontext. Att stärka religiösa aktörer genom att utbilda dem i till exempel konfliktlösning eller försoningsarbete, eller att ge dem resurser att fungera som medlare, kan vara ett av de mest effektiva sätten att hantera en begynnande konflikt. 

Att bygga resiliens handlar alltid om att arbeta med alla de olika resurser eller kapital som står till buds. 

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.