På temat miljö, klimat och resiliens – hur stärker man den biologiska mångfalden?

I september arrangerade SMR en workshop inom miljö, klimat och resiliens tillsammans med det nationella nätverket Kenya4Resilience och Läkarmissionen, med deltagare från åtta medlemsorganisationer och deras samarbetspartners i Afrika. Ett viktigt tema var hur vi kan stärka den biologiska mångfalden inom insatsverksamheten.  

Hotet mot den biologiska mångfalden på global nivå är omfattande och krisen ökar för varje år enligt The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Populationen av fåglar, fiskar och däggdjur har i genomsnitt minskat med 69% sedan 1970. Markomvandlingen på land är något som redan drabbar stora delar av världen, något som våra samarbetspartners redan kämpar med på lokal nivå.  

Vikten av omställning och förändringsarbete

Vi ser att det finns en stark koppling mellan resiliens och biologisk mångfald. Ett samhälle som har en god biologisk mångfald är också mer resilient i förhållande till chocker och kriser. Genom arbetet med att öka den biologiska mångfalden så minskas erosion och förstörelsen av mark och istället säkras matförsörjningen, tillgången till rent vatten och människors hälsa och livskvalité. Det är också så att en ökning av biologisk mångfald verkar positivt på klimatförändringarna.  

För att skapa förändring inom detta område så måste alla aktörer dra åt samma håll. Under workshopen fick vi se flera exempel, från exempelvis WWF, Vi Skogen och kenyanska organisationer, på hur en mindre omställning i insatsverksamheten direkt kan verka för att öka den biologiska mångfalden. Vi lärde oss mer om hur samarbetspartners kan delta i nationella processer för att påverka beslutsfattare, både på nationell och global nivå. Det kanske viktigaste resultatet från workshopen var hur samarbetspartners i bland annat Uganda, Zambia och Burkina Faso går tillsammans för att skapa egna nätverk för att stärka arbetet med miljö, klimat och resiliens.   

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.