Regeringens nya biståndspolitik – analys och kommentar 

Under rubriken ”Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” presenterade utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forssell den 14 december regeringens nya biståndspolitik, den så kallade reformagendan som vi väntat på i över ett år.

Jämfört med de utkast som cirkulerade i augusti känns mycket igen i det 37-sidiga dokumentet, bland annat att bistånd och handel måste samspela; att närområdet prioriteras med Ukraina som största biståndsland; att tematiska områdena står kvar med vissa tyngdpunktsförskjutningar och att bistånd ska användas som påtryckningsmedel för återvändande av flyktingar eller som del av handels-främjande för svensk export. Flera av dessa områden är fortsatt problematiska, och rimmar dåligt med vad som internationellt klassas som ett kvalitativt, hållbart och effektivt bistånd. Men det finns också en del förändringar som svarar mot de inspel som det svenska civilsamhället fört fram i processen.  

– Vi är glada att det övergripande målet för biståndet står kvar ”att svenskt bistånd ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Det är något vi jobbat hårt för, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

– Samtidigt bekräftas i praktiken den omsvängning som regeringen pratat mycket om, där biståndet ska bidra till att främja ekonomisk tillväxt och svenska nationella intressen snarare än att alla politikområden ska bidra till global hållbar utveckling. Synen på vad biståndet är och ska bidra till har tyvärr grumlats, vilket är olyckligt.  

Regeringen måste leva upp till sina löften

Svenska missionsrådet har tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer och nätverket Concord Sverige jobbat med att ta fram rekommendationer för hur regeringen ska genomföra sina biståndsreformer och finansiera en hållbar och rättvis utveckling. En av våra rekommendationer har varit att regeringen ska ”leva upp till löften om ökad finansiering till civilsamhället, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, samt miljö och klimat”. Nu ser detta ut att bli verklighet, åtminstone finns många bra skrivningar om detta i regeringens reformagenda.  

– Att regeringen lovar att stödet till och genom civilsamhällsorganisationer ska öka är väldigt välkommet i denna tid när demokrati, jämställdhet och respekten för mänskliga rättigheter hotas eller är på tillbakagång i många delar av världen, menar Charlotta Norrby.

– Det är något vi gång på gång påtalat, och nu väntar vi oss att detta inte bara ska vara fina ord. Stödet till civilsamhället i sin egen rätt, som grundpelare för att bygga en demokratisk kultur och utkräva ansvar, behövs mer än någonsin. 

Religionsfriheten särskilt prioriterad

Det är också positivt att regeringen lyfter fram två av de profilfrågor som SMR arbetar aktivt med just nu. Det ena är det finns tydliga skrivningar om att arbetet med att skydda och främja biologisk mångfald ska prioriteras inom ramen för ett utökat och effektiviserat klimatbistånd. Det andra är att religionsfriheten ska främjas och att religiösa minoriteters rättigheter ska skyddas.  

– Det är mycket välkommet att regeringen tar upp religionsfriheten som en särskilt prioriterad rättighet, säger Charlotta Norrby. Det är viktigt eftersom det under lång tid funnits ett kunskapsunderskott inom biståndet kring frågan. Här ser vi att vi genom våra nordiska och internationella nätverk (till exempel FORB Learning Platform) har mycket att bidra med. Det är intressant att regeringen specifikt nämner rätten till frihet från religion som viktig. Här finns det anledning att fortsätta samtalen med regeringspartierna och UD om vad som menas. Det är också intressant att kristna nämns som en särskilt förföljd grupp i världen. Detta stämmer i många länder, men vår erfarenhet är att det bästa skyddet för enskilda grupper är att religions- och övertygelsefriheten, precis som alla mänskliga rättigheter, stärks för alla, avslutar Charlotta.  

För en utförlig analys av alla delar av reformagendan, se Concord Sveriges gedigna genomgång.   

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.