För medlemmar

Så här jobbar vi tillsammans

Här finns information om aktuella seminarier; kurser vi bjuder in dig till och vad som ingår i ditt medlemskap. Du hittar allt om hur bidragsförmedlingen går till och vilka anslag vi förmedlar bidrag till. Här finns även formulär för klagomålsanmälan för den som vill rapportera om det är något som inte går rätt till. Du som arbetar som handläggare hittar vidare till vår databas för insatshantering där du arbetar med ansökningar, rapporter och annat.

Bidragsförmedling

Vi på Svenska missionsrådet förmedlar bidrag till våra medlemsorganisationer för insatser i Sverige och världen. Målet är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling utifrån de mänskliga rättigheterna. Detta är en del av vår roll som paraplyorganisation och syftar till att stärka våra medlemsorganisationer i sina olika uppdrag.

Bidragen är finansierade av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi förmedlar stöd till utvecklingsinsatser, humanitära insatser, kommunikationsinsatser och praktikantinsatser. Samtliga insatser vägleds av Svenska missionsrådets utvecklingssyn och förändringsteori och antagna policyer.

Enbart organisationer som är medlemmar i Svenska missionsrådet kan ansöka om bidrag. Vi gör återkommande organisationsbedömningar av de medlemsorganisationer som söker, eller planerar att söka bidrag. Vi erbjuder kontinuerligt utbildningar och lärtillfällen för våra medlemsorganisationer som syns i vår kalender.

Ansvarig för bidragsförmedlingen: Hanna Mellergård

Utvecklingsinsatser

Svenska missionsrådets mål för utvecklingsinsatserna är att de bidrar till utvecklingen av hållbara, rättvisa, fredliga, jämställda och demokratiska samhällen i de länder de utförs. Det innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls.

Vår metod är rättighetsbaserad. Det betyder att vi arbetar med stöd och kapacitetsutveckling till förändringsaktörer (till exempel organisationer) som har legitimitet och förmåga att utkräva ansvar av skyldighetsbärare (till exempel regeringar) och att stärka rättighetsinnehavares (till exempel medborgares) organisering, egenmakt och förutsättningar att själva förändra sina livsvillkor.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för utvecklingsinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.


Viktiga datum

Sista februari – Sista dag för att delrapportera insatser som stöds genom SMR.

31 maj – Sista dag för att lämna in årlig revision av insatser som stöds genom SMR.

31 maj Sista dag för ansökan om medel för långsiktiga utvecklingsinsatser som planeras att börja kommande år.

1 december – Sista dag för att rekvirera bidrag från SMR för insatser som genomförts samma år.

Löpande – Slutrapporter lämnas in löpande under året, men senast 12 månader efter sista utbetalningsdag från SMR.


Läs mer


Samordnare:
Hanna Toorell

Humanitära insatser

Svenska missionsrådets mål för det humanitära arbetet är att rädda liv, minska lidande och upprätthålla värdighet hos kvinnor, män, flickor och pojkar som drabbats av väpnade konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av klimatförändringarna.

Det humanitära arbetet bidrar till ett motståndskraftigt samhälle och stärker lokalsamhällens kapacitet att agera i katastrofer. Vi ger bidrag till såväl längre humanitära insatser som kortare akuta insatser, så kallade Rapid Response Mechanism (RRM).

De medlemsorganisationer som ingår i vårt Humanitära team kan ansöka om bidrag för humanitära insatser. I det humanitära teamet hanteras frågor som rör anslaget. För mer information kontakta den humanitära samordnaren.


Läs mer

Samordnare: Isa-Lei Moberg

Rapid Response Mechanism

Många kriser sker utan förvarning. Inom den humanitära bidragsförmedlingen finns en snabbinsatsmekanism som kallas Rapid Response Mechanism. Den gör det möjligt för livräddande insatser att påbörjas med mycket kort varsel, över hela världen.

Längre humanitära insatser

Ofta får kriser långvariga effekter som påverkar många människors liv. I sådana situationer kan vi uppskatta de humanitära behoven för framtiden. Genom analys och kunskap om olika krisområden kan vi planera för längre humanitära insatser.

Kommunikationsinsatser

Vi vill att människor i Sverige ska engagera sig för ett samhälle som är miljömässigt hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt. De kommunikationsinsatser vi stödjer är ett sätt att bidra till ett sådant engagemang.

Kommunikationsinsatserna ska förstärka det utvecklingssamarbete vi stödjer, därför är målen för vårt kommunikationsprogram att människor ska ha kunskap om det arbete som det civila samhällets organisationer bedriver för ett samhälle som är miljömässigt hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt. Men vi vill inte att det ska stanna vid kunskap, istället är vår önskan att människor utifrån den här kunskapen ska bli engagerade och själva vilja bidra till ett sådant samhälle.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för kommunikationsinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.

Läs mer


Samordnare: 
Viktoria Isaksson

Praktikantinsatser

Svenska missionsrådets mål för praktikantinsatserna är att de ska stärka det svenska utvecklingssamarbete som vi och våra medlemsorganisationer är en del av och bidra till en breddad resursbas, en starkare förankring och ett utvecklat samarbete internationellt.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för praktikantinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.

Läs mer


Samordnare: 
Anna Olsson

Klagomål

Om du upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal, om du upplevt att vår personal agerat på felaktigt sätt och/eller inte följt organisationens uppförandekod kan du framföra klagomål till oss.

I dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning hittar du mer information.

Vill du framföra ett klagomål fyller du i och skickar in formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig någon direkt återkoppling. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption. Ditt klagomål hanteras sedan enligt vår handlingsplan för hantering av avvikelser och klagomål samt korruptionsmisstankar.

Här kan du fylla i klagomålsformuläret.

Onlinekurs "Res säkert"

Onlinekursen ”Res säkert” är ett verktyg för dig som ska ut och resa. Kursen visar på olika situationer att samtala om inför, under och efter en resa.

I vårt arbete reser vi ofta. Varje resa innebär olika säkerhetsrisker. Därför har vi tagit fram onlinekursen ”Res säkert”. Målgruppen är personal i vår bransch. Det är viktigt att komma ihåg att alla kontexter är unika. De generella råden måste hanteras med sunt förnuft kopplat till varje specifik kontext.

Vi hoppas att kursen ska vara användbar för alla våra medlemsorganisationer. Det tar cirka 40-50 minuter att gå igenom hela kursen. Lycka till!

Här är länk till kursen Res säkert

”Res säkert” baseras sig på Riksrevisionens kurs vilken är framtagen tillsammans med en säkerhetskonsult som jobbat på Sida. För vår version har vi även inspirerats av Röda korsets kurs för utsänd personal och FN:s online resekurs. En referensgrupp med representanter från våra medlemsorganisationer har funnits med i processen.

Tematiskt ansvar säkerhet: Sofie Twal Hedman (föräldraledig)

Kanslichef ansvar arbetsmiljö och HR: Linda Jägerskog

Vad ingår i medlemskapet
Det är förmånligt att vara medlemsorganisation

Vi vill ta tillvara samtliga medlemsorganisationers erfarenheter och behov genom att ständigt utveckla nya metoder för att mötas och dela erfarenheter. Medlemskapet ökar också möjligheten för både små och större organisationer att påverka när vi samarbetar inom nätverket. Genom ett rättighetsbaserat långsiktigt arbete bidrar vi till att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Det här gör vi tillsammans för att vi tror på en bättre värld.

Mötesplatser

Varje år ordnar vi olika medlemsexklusiva och kapacitetsutvecklande seminarier och kurser liksom medlemsdagar och årsmöte. Som anställd på en medlemsorganisation kan du delta till låg eller ingen kostnad alls.


Medlemsnätverket är en förmån i sig

 • Alla medlemsorganisationer är en del av och får tillgång till vår breda ekumeniska plattform, vårt nätverk.
 • Det finns möjlighet att samarbeta och byta erfarenheter med varandra.
 • Tillsammans får vi ett större genomslag för att vi på Svenska missionsrådet eller inom nätverket tillsammans för fram våra frågor gentemot Sida, UD och andra beslutsfattare.
 • Det finns möjlighet att påverka Svenska missionsrådets långsiktiga arbete genom att aktivt delta och vara med och fatta beslut vid vårt årsmöte i maj.

Medlemsorganisationer kan söka Sida-medel

 • Anställda på medlemsorganisationer får stöd av våra handläggare både inför en eventuell ansökan och vid planering och uppföljning av olika insatser inom de fyra anslagen för utvecklingsinsatser, humanitära insatser, kommunikations- respektive praktikantinsatser.
 • Anställda på medlemsorganisationer får tillgång till aktuella styrdokument, instruktioner och mallar i vårt insatshanteringssystem (IHS).
 • Medlemsorganisationerna utvecklas genom bland annat organisationsbedömningar med tillhörande kapacitetsutvecklingsplaner och systemrevisioner.

Fler förmåner att ta del av:

 • Bli prenumerant på vårt digitala nyhetsbrev Medlemsnytt som sammanfattar vad som händer inom nätverket.
 • Publikationer och studier.
 • Vår reseförsäkring.
 • Rådgivning i socialförsäkrings- och skattefrågor för utlandspersonal.
 • Möjlighet att annonsera lediga jobb gratis på vår hemsida/lediga jobb.

Börja prenumerera på Medlemsnytt (information via mejl var tredje vecka). Mejla info@smc.global.

Har din organisation bytt postadress? Skicka ändringen till info@smc.global.