För medlemmar

Så här jobbar vi med bidragsförmedling

Du hittar allt om hur bidragsförmedlingen går till och vilka anslag vi förmedlar bidrag till. Här finns information om aktuella seminarier; kurser vi bjuder in dig till och vad som ingår i ditt medlemskap. Här finns även formulär för klagomålsanmälan för den som vill rapportera om det är något som inte går rätt till. Du som arbetar som handläggare hittar vidare till vår databas för insatshantering där du arbetar med ansökningar, rapporter och annat.

Bidragsförmedling

Vi på Svenska missionsrådet förmedlar bidrag till våra medlemsorganisationer för insatser i Sverige och världen. Målet är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling utifrån de mänskliga rättigheterna. Detta är en del av vår roll som paraplyorganisation och syftar till att stärka våra medlemsorganisationer i sina olika uppdrag.

Bidragen är finansierade av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi förmedlar stöd till utvecklingsinsatser, humanitära insatser, informations- och kommunikationsinsatser och praktikantinsatser. Samtliga insatser vägleds av Svenska missionsrådets syn på utvecklingssamarbete och antagna policyer.

Enbart organisationer som är medlemmar i Svenska missionsrådet kan ansöka om bidrag. Vi gör återkommande organisationsbedömningar av de medlemsorganisationer som söker, eller planerar att söka bidrag.

Vi erbjuder kontinuerligt utbildningar och lärtillfällen för våra medlemsorganisationer. I vår kalender hittar du kommande tillfällen.

Ansvarig för bidragsförmedlingen: Hanna Mellergård

 

Utvecklingsinsatser

Svenska missionsrådets mål för utvecklingsinsatserna är att de bidrar till utvecklingen av hållbara, rättvisa, fredliga, jämställda och demokratiska samhällen i de länder de utförs. Det innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls.

Vår metod är rättighetsbaserad. Det betyder att vi arbetar med stöd och kapacitetsutveckling till förändringsaktörer (till exempel organisationer) som har legitimitet och förmåga att utkräva ansvar av skyldighetsbärare (till exempel regeringar) och att stärka rättighetsinnehavares (till exempel medborgares) organisering, egenmakt och förutsättningar att själva förändra sina livsvillkor.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för utvecklingsinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.


Viktiga datum

Sista februari – Sista dag för att delrapportera insatser som stöds genom SMR.

31 maj – Sista dag för att lämna in årlig revision av insatser som stöds genom SMR.

31 maj Sista dag för ansökan om medel för långsiktiga utvecklingsinsatser som planeras att börja kommande år.

1 december – Sista dag för att rekvirera bidrag från SMR för insatser som genomförts samma år.

Löpande – Slutrapporter lämnas in löpande under året, men senast 12 månader efter sista utbetalningsdag från SMR.


Läs mer


Samordnare:
Andrea Samosir Josephson

Värdehöjande insatser

Värdehöjande insatser ska höja värdet och kvaliteten på medlemsorganisationernas och deras samarbetspartners arbete och stärka organisationerna och deras kapacitet i ett långsiktigt perspektiv. Ansökan om värdehöjande insatser kan lämnas in löpande under året till oss.

Särskild resiliens-satsning

Vi använder begreppet resiliens för att beskriva olika aktörers förmåga att hantera förändringar som sker i händelser av stress, chock eller osäkerhet. Ansökan om särskild resiliens-satsning kan lämnas in löpande under året till oss. Läs mer om vår särskilda satsning på resiliens.

Humanitära insatser

Svenska missionsrådets mål för det humanitära arbetet är att rädda liv, minska lidande och upprätthålla värdighet hos kvinnor, män, flickor och pojkar som drabbats av väpnade konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av klimatförändringarna.

Det humanitära arbetet bidrar till ett motståndskraftigt samhälle och stärker lokalsamhällens kapacitet att agera i katastrofer. Vi ger bidrag till såväl längre humanitära insatser som kortare akuta insatser, så kallade Rapid Response Mechanism (RRM).

De medlemsorganisationer som ingår i vårt Humanitära team kan ansöka om bidrag för humanitära insatser. I det humanitära teamet hanteras frågor som rör anslaget. För mer information kontakta den humanitära samordnaren.


Läs mer


Samordnare:
Joel Sverker

Rapid Response Mechanism

Många kriser sker utan förvarning. Inom den humanitära bidragsförmedlingen finns en snabbinsatsmekanism som kallas Rapid Response Mechanism. Den gör det möjligt för livräddande insatser att påbörjas med mycket kort varsel, över hela världen.

Längre humanitära insatser

Ofta får kriser långvariga effekter som påverkar många människors liv. I sådana situationer kan vi uppskatta de humanitära behoven för framtiden. Genom analys och kunskap om olika krisområden kan vi planera för längre humanitära insatser.

Informations- och kommunikationsinsatser

Vårt mål för informations- och kommunikationsinsatserna är att svensk allmänhet har goda kunskaper och ett stort engagemang för de globala målen inom Agenda 2030.

Ytterligare ett mål med insatserna är att den svenska allmänheten ska ha kunskap om vilken roll religion har för att genomföra Agenda 2030. Vi vill också att de ska känna till hur trosbaserade organisationer bidrar till att uppfylla de globala målen. Slutligen vill vi att de ska öka sin kunskap och sitt engagemang för religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för informations- och kommunikationsinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.

Läs mer


Samordnare: 
Viktoria Isaksson

 

Praktikantinsatser

Svenska missionsrådets mål för praktikantinsatserna är att de ska stärka det svenska utvecklingssamarbete som vi och våra medlemsorganisationer är en del av och bidra till en breddad resursbas, en starkare förankring och ett utvecklat samarbete internationellt.

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan ansöka om bidrag för praktikantinsatser genom oss. Om din medlemsorganisation är intresserad av att ansöka om bidrag vill vi gärna ha kontakt med er i god tid innan ansökan lämnas in, för att påbörja en dialog om innehåll och möjligheter.

Läs mer


Samordnare: 
Anna Olsson

Klagomål

Om du upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal, om du upplevt att vår personal agerat på felaktigt sätt och/eller inte följt organisationens uppförandekod kan du framföra klagomål till oss.

I dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning hittar du mer information.

Vill du framföra ett klagomål fyller du i och skickar in formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig någon direkt återkoppling. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption. Ditt klagomål hanteras sedan enligt vår handlingsplan för hantering av avvikelser och klagomål samt korruptionsmisstankar.

Här kan du fylla i klagomålsformuläret.

Onlinekurs "Res säkert"

Onlinekursen ”Res säkert” är ett verktyg för dig som ska ut och resa. Kursen visar på olika situationer att samtala om inför, under och efter en resa.

I vårt arbete reser vi ofta. Varje resa innebär olika säkerhetsrisker. Därför har vi tagit fram onlinekursen ”Res säkert”. Målgruppen är personal i vår bransch. Det är viktigt att komma ihåg att alla kontexter är unika. De generella råden måste hanteras med sunt förnuft kopplat till varje specifik kontext.

Vi hoppas att kursen ska vara användbar för alla våra medlemsorganisationer. Det tar cirka 40-50 minuter att gå igenom hela kursen. Lycka till!

Här är länk till kursen Res säkert

”Res säkert” baseras sig på Riksrevisionens kurs vilken är framtagen tillsammans med en säkerhetskonsult som jobbat på Sida. För vår version har vi även inspirerats av Röda korsets kurs för utsänd personal och FN:s online resekurs. En referensgrupp med representanter från våra medlemsorganisationer har funnits med i processen.

Tematisk ansvarig säkerhet:
Sofie Twal Hedman

 

 

 

 

 

Ansvarig arbetsmiljö och personal:
Linda Jägerskog

 

 

 

 

 

 

Vad ingår i medlemskapet
Det är förmånligt att vara medlemsorganisation

Syftet med medlemskapet är att stärka er som medlemsorganisationer genom att ni blir en del av ett större sammanhang. Som anställd på en medlemsorganisation finns förmåner att dra nytta av.

Mötesplatser

Varje år ordnar vi olika seminarier, kurser, medlemsdagar och håller årsmöte. Som anställd på en medlemsorganisation kan du delta till låg eller ingen kostnad alls. Håll utkik i kalendern.


Medlemsnätverket är en förmån i sig

  • Alla medlemsorganisationer är en del av en bred ekumenisk plattform.
  • Det finns möjlighet att samarbeta med de andra organisationerna inom nätverket.
  • Vi företräder våra medlemsorganisationer gentemot Sida, UD och andra beslutsfattare.


Medlemsorganisationer kan söka Sida-medel

Det finns fyra anslag uppdelade på dessa områden: Utvecklingsinsatser, Humanitära insatser, Informations- och kommunikationsinsatser och Praktikantinsatser.

  • Anställda på medlemsorganisationer får stöd av våra handläggare både inför en eventuell ansökan och vid planering och uppföljning av olika insatser.
  • Anställda på medlemsorganisationer får tillgång till aktuella styrdokument och mallar i vårt insatshanteringssystem (IHS).
  • Medlemsorganisationerna utvecklas genom bland annat organisationsbedömningar och systemrevisioner.


Tillgång till olika förmåner som 

  • Publikationer och studier.
  • Vårt digitala nyhetsbrev Medlemsnytt som sammanfattar vad som händer inom nätverket.
  • Del av vår reseförsäkring.
  • Rådgivning i socialförsäkrings- och skattefrågor för utlandspersonal.
Medlemsnytt

Var tredje vecka skickar vi ut ett informationsmejl till anställda på våra medlemsorganisationer. Börja prenumerera genom att mejla ann.sundell@smc.global.

Om din organisation har bytt adress vill vi veta det. Skicka ändringen till info@smc.global så uppdaterar vi.