Lärcenter

Mission och ekumenik

Att leva i mission innebär att vara del av Guds sändning, att i ord och handling stärka och bejaka livets goda krafter. Mission innebär både diakoni och evangelisation. Mission är något vi är kallade till i gemenskap med varandra och med Gud. Vi har alltid varit en ekumenisk organisation där kyrkors och organisationers gemenskap och samarbete kring mission är en grundsten. I en föränderlig värld arbetar vi för att förnya och fördjupa vår förståelse av kyrkors och kristna organisationers uppdrag.

Vi är en mötesplats och resurs för att stärka och forma samtal och praktik kring mission och missionsteologi. Detta omfattar bland annat arbete med centrala missionsdokument, ekumeniska samtal om mission och missionspraxis liksom olika tematiska seminarier. Vi arbetar också med metodutveckling med fokus på det som kallas receptiv ekumenik. Det är ett nytt sätt att se på arbetet för en kristen enhet där det viktigaste inte är att fråga vad andra traditioner har att lära av oss utan vad vi kan lära av dem. 
Värdegrund
Vår värdegrund

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer som tillsammans arbetar för att ge möjligheter för människor och samhället att förändras.

Vi hämtar vår grund och identitet från Bibelns berättelse om Gud, människan och världen samt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Mission
Missionsdokument

Det pågår ett ständigt samtal om vad mission är, borde eller skulle kunna vara. Olika kristna traditioner har sina egna sätt att beskriva det på, men kring mycket är vi överens. Bland våra medlemmar finns flera av dessa traditioner representerade och det gör också att underlaget till våra samtal kring mission är brett och ibland spretigt. Som en hjälp för samtal och bearbetning finns flera missionsdokument som de olika kristna traditionerna har tagit fram.

Kyrkornas världsråd samlar över 350 olika kyrkor och trossamfund, främst protestantiska men även ortodoxa. 2013 gav de ut samtalsdokumentet Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring. Till detta finns också ett handledningsmaterial som vi tagit fram tillsammans med Sveriges Kristna Råd och studieförbunden Bilda och Sensus.

Ett av de dokument som ger tydligast uttryck för en evangelikal syn på mission och evangelisation är Lausannedeklarationen som kom till i samband med en internationell kongress 1974. Den så kallade Lausannerörelsen har senare även tagit fram dokumenten Manillamanifestet och Cape Town Commitment.

Två katolska dokument som på ett särskilt sätt rör frågor om mission och evangelisation är Ad Gentes (Till folken) och Evangelii Gaudium (Glädjens evangelium).

Till den ortodoxa kyrkans missionsdokument kan man bland annat räkna ett dokument som publicerades i samband med ett koncilum på Kreta 2016: The Mission of the Orthodox Church in Today’s World. Kommentarer på detta dokument kan man till exempel läsa i dokumenten Defending Human Dignity och Some Comments on the Mission Document by Orthodox Missiologists.

Tillsammans för livet - Kyrkornas världsråds samtalsdokument
Tillsammans för livet - Handledningsmaterial från Bilda
Lausannedeklarationen - Evangelikalt missionsdokument
Manillamanifestet - Evangelikalt missionsdokument
Cape Town Commitment - Evangelikalt missionsdokument
Ad Gentes - Katolskt missionsdokument
Public orthodoxy - Några kommentarer på missionsdokumentet av ortodoxa teologer
Defending human dignity - Ortodoxt missionsdokument
Ekumenik
Receptiv ekumenik

I Svenska missionsrådet samlas kyrkor och organisationer från alla de fyra stora kyrkofamiljerna. Därför är ekumenik – strävan efter kristen enhet och samarbete kyrkorna emellan – både en del av vår identitet och ett av våra viktigaste arbetssätt.

Tillsammans med Sveriges Kristna råd arbetar vi under 2018 fram ett resursmaterial kring receptiv ekumenik med särskilt fokus på mission. Receptiv ekumenik är en i Sverige ny metod för ekumenik med starkt fokus på hur vi kan lära av den andres tradition. Detta sätt att mötas och arbeta tillsammans har vuxit fram i en katolsk kontext men har nu börjat uppmärksammas av alltfler kyrkor och samfund. Är du redan nu intresserad av att läsa mer finns till exempel dokumentet Healing Gifts for Wounded Hands.

Evangelisation
Etiska riktlinjer

En del av det kristna missionsuppdraget är det som kallas för ”evangelisation”, att berätta om evangeliet, det kristna budskapet, för andra människor.

Evangelisation måste ske i stor respekt och ödmjukhet. Som ett stöd i detta står vi bakom de etiska riktlinjer/ den uppförandekod som med ett brett ekumeniskt stöd presenterades 2011. Dokumentet fick på svenska namnet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld.

Gudstjänstmaterial
I bön och gudstjänst

Arbetet för fred, försoning och global rättvisa sker på olika sätt, i olika former.

Sveriges kristna råd driver tillsammans med andra kristna organisationer ”Kyrkornas globala vecka”, en idé- och inspirationsbank med böner, psalmförslag och gudstjänstupplägg som alla särskilt knyter an till dessa frågor. Du hittar även ett material som erbjuder teologisk reflektion kring de 17 globala målen inom Agenda 2030.

”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”

Bön från KV:s generalförsamling i Busan, Sydkorea

 ”O Herre, gör mig till ett redskap för din frid”

Franciscus

Ämnesansvarig:
Fler ämnen