Lärcenter

Alla människor har lika värde och rättigheter

Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning.

Den som vet sina rättigheter har större möjlighet att själv stå upp för dem. Varje människa har rätt och förmåga att med kunskap själv reflektera över hur hon vill leva sitt liv. Utgångspunkten i allt vårt arbete är varje människas rättigheter. Vi kallar det rättighetsperspektivet. De mänskliga rättigheterna gäller alla utan diskriminering. Därför jobbar vi för ökad jämställdhet i alla situationer. Inte bara jämställdhet mellan män och kvinnor utan alla människor. Som trosbaserad organisation har vi särskild kunskap och erfarenhet av hur religions- och övertygelsefrihet håller ihop och stärker de andra mänskliga rättigheterna.

Aktuellt

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Rättighetsperspektivet
Alla människor har lika värde och rättigheter

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund.

De mänskliga rättigheterna utgår från centrala mänskliga behov som hänger nära samman med det arbete som vi stödjer för en bättre värld genom minskad fattigdom, hållbar utveckling och global rättvisa.
Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet. Alla mänskliga rättigheter till alla är därför utgångspunkten i vårt arbete liksom förverkligandet av Agenda 2030. Vi kallar det rättighetsperspektivet.

Vår förändringsteori bygger på rättighetsperspektivet

Rättighetsperspektivet utgör grunden i vår förändringsteori och vårt sätt att se på världen. Därför genomsyras vårt internationella utvecklingssamarbete av ett rättighetsbaserat arbetssätt. I detta arbete utgår vi från fyra vedertagna principer:

Ickediskriminering – för att alla har samma rättigheter

Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras i utvecklingssamarbetet.

Deltagande – för att alla människor har rätt att påverka sin situation

Varje människa har rätt att forma sin egen utveckling och påverka det samhälle hen lever i. Det innebär också att utveckla och främja ett brett och aktivt deltagande när det gäller planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av olika insatser.

Ansvarsutkrävande – för att makthavare ska förverkliga mänskliga rättigheter

En viktig del i ett rättighetsbaserat arbete är att påverka och utkräva ansvar av stat, myndigheter och andra makthavare. Därför är det också viktigt att ställa de med makt till svars, såsom politiker, domstolar och religiösa ledare så att de lever upp till sina skyldigheter.

Transparens – ger möjlighet till insyn och påverkan

Transparens är en förutsättning för såväl ett aktivt deltagande som ett effektivt ansvarsutkrävande. Alla som deltar i utvecklingssamarbete behöver vara öppna för granskning och frågor. Det kan handla om stater, myndigheter och företag men också organisationer inom civilsamhället som oss själva och våra medlemsorganisationer.

Så här jobbar vi på svenska missionsrådet rättighetsbaserat

Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn)
Harvesting Outcomes on Societal Level - A Learning Review of results 2017-2019 from five organisations supported by SMC
SMC:s Five steps to Human Rights based Programming - Grundläggande engelskspråkig femstegsinstruktion till programmering med rättighetsperspektiv
SMC’s Quick Guide to Power Analysis - Grundläggande engelskspråkig guide till maktanalys
Filmer om ansvarsutkrävande på FORB Learning Platform - Klicka på Access to Justice! Filmerna tar religions- och övertygelsefrihet som exempel, men principerna gäller alla mänskliga rättigheter

Tips om hur andra jobbar rättighetsbaserat

Vad är rättighetsbaserat arbete? - Kort och enkel introduktionsfilm (ca 1½ minut) om rättighetsbaserat arbete från IM
Human Rights Based Approach - Metodmaterial från Sida om rättighetsbaserat arbete och demokrati
FN:s portal för rättighetsbaserat arbete - Förklarar hur FN ser på rättighetsbaserat arbete och har mycket resursmaterial
UN Sustainable Development Group: Human Rights-Based Approach - FN:s grupp för Agenda 2030 förklarar hur ett rättighetsbaserat arbete är förankrat i FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna
The Human Right’s Guide to the Sustainable Development Goals - från The Danish Institute for Human Rights. En webbplats där du lätt hittar hur Agenda 2030s hållbara mål hör samman med mänskliga rättigheter och mycket mer.
Gender-Inclusive Rights-Based Manual - en utbildningsmanual i fem delar om att arbeta rättighetsbaserat med ett tydligt jämställdhetsperspektiv, sammanställd av ACT Alliance (2015)
Ämnesansvarig:
Handläggare
Jämställdhet
En bättre värld är jämställd

Vår syn på jämställdhet utgår från att varje människa är skapad till Guds avbild. Därför har alla människor oavsett könsidentitet och sexuell läggning samma rättigheter.

Fattigdom och förtryck drabbar människor på olika sätt. Det ser vi också i vårt internationella arbete. Generellt sett är kvinnor fortfarande särskilt utsatta för diskriminering, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt. I arbetet för jämställdhet vill vi ändra på det.

Som skapade till Guds avbild menar vi att alla människor, oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning, bör ha samma villkor, möjligheter och rättigheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. Det handlar till exempel om rätten till utbildning, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten till religions- och övertygelsefrihet. Vi tror att alla människor gynnas av ökad jämställdhet.

Religion och jämställdhet

Religion förknippas ofta med konservativa värderingar som begränsar kvinnor som grupp och favoriserar män som grupp. Men i vårt arbete ser vi att religiösa ledare och samfund kan utmana traditionella värderingar och bidra till ökad jämställdhet på olika sätt. Du kan läsa mer om det i vår lärstudie Skrapa på ytan eller gräva djupare och i vår antologi For Better for Worse.

Varför är det viktigt att religiösa ledare pratar om sex och samlevnad? Kolla gärna in när JP Heath, ACT Svenska kyrkan förklarar.

Så är jobbar vi på Svenska missionsrådet med jämställdhet

Vår policy för jämställdhet - Policyn vägleder vår arbete med internationellt bistånd. Finns även på engelska, franska och spanska (byt språk i toppmeyn).
Vår HIV och Aidspolicy - Finns även på engelska (byt språk i toppmenyn), franska och spanska (mejla ansvarig)
Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the fight for civic space (2020) - Vår rapport undersöker sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet. En slutsats i rapporten visar att bristen på religionsfrihet slår särskilt hårt mot jämställdhet och kvinnors rättigheter.
For Better for Worse: The Role of Religion in Development Cooperation (2019) - Vår antologi om religion och utveckling (2019). Jämställdhet tas särskilt upp i kapitlen av Gerald O. West och Emma Tomalin.
Skrapa på ytan eller gräva djupare? - Vår lärstudie om kristna organisationers styrkor och fallgropar i arbetet för jämställdhet (2015). Finns på engelska (byt språk i toppmenyn)

Tips om hur andra jobbar med jämställdhet

Kvinnors rättigheter

Kvinnors rättigheter - Ett svenskt utbildnings¬material som utgår från FN:s Kvinno¬konvention CEDAW och berör olika ämnen som ekonomi, miljö och hållbar utveckling.
Operation 1325 berättar om CEDAW - En kortfilm (2 1/2 minut) om FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och om civilsamhällets skuggrapportering
FN:s sida om jämställdhet - Översikt över FN:s jämställdhetsarbete, med kopplingar både till mänskliga rättigheter och Agenda 2030.
Women and Religious Freedom: Synergies and Opportunities (2017) - Rapport om synergier mellan kvinnors rättigheter och religions- och övertygelsefrihet från United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF).
Affirming Women’s Human Rights. Resources for Faith-Based Organizations - En handbok från Lutherska Världsförbundet (2019) som ger trosbaserade organisationer stöd i påverkansarbete, med fokus på FN:s Kvinnokonvention (CEDAW).

Verktyg för analys och insatshantering

Sida:s Gender Tool Box - Här finns verktyg för jämställdhetsanalys och jämställdhetsintegrering, men också material om jämställdhet i det humanitära arbetet, m.m.
Diakonia’s Gender Mainstreaming Toolbox - Ger stöd i jämställdhetsintegrering genom hela insatscykeln, från planering till utvärdering, på engelska, franska och spanska.
Lutherska världsförbundets policy för genusrättvisa (2013) - Policyn, som finns på 15 språk, kan tjäna som inspiration för kristna organisationer som vill utforma eller uppdatera sin egen jämstäldhetspolicy.

Jämställdhet och tro: fördjupningsmaterial med olika perspektiv

Church and Gender Equality. Resource and Tool Box från PMU (2017) - Denna tar upp både teologi och utvecklingsarbete. Materialet innehåller både exempel, reflektionsfrågor och konkreta övningar.
Transforming Masculinities (2017) - Ett metodmaterial om jämställdhet och maskuliniteter från Tearfund. Materialet är upplagt för ett längre utbildningsprogram, med samtalsfrågor, bibelstudier och övningar.
Side by Side:s resurser för teologi och gudstjänst - Side by Side är ett globalt, trosbaserat nätverk för jämställdhet. Länken går till en samling resurser kring teologi, skriftstudier och gudstjänst – mest kristna men också muslimska.
Tamar Campaign Contextual Bible Study Manual on Gender-Based Violence (2007) - Ett bibelstudiematerial om genusbaserat våld som blivit en klassiker. Producerat av Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa (FECCLAHA)
Wake Up, Rise in Strength: Training for Women Leaders (2017) - Ett studiematerial i flera delar om kvinnor och ledarskap från World Evangelical Alliance

Organisationen Operation 1325 utbildar för att öka kvinnors inflytande i freds-processer och konfliktlösning. 

Ämnesansvarig:
Handläggare
Religions- och övertygelsefrihet
Religions- och övertygelsefrihet - en mänsklig rättighet

Religions- och övertygelsefriheten ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse. Det är en mänsklig rättighet att utöva sin religion eller övertygelse ensam, tillsammans med andra; privat eller offentligt till exempel genom andakt, förkunnelse eller undervisning.

Religions- och övertygelsefriheten ger staten ett uppdrag att skydda alla medborgare mot tvång och diskriminering på religiösa eller liknande grunder. Ändå lever mer än tre fjärdedelar av världens befolkning i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller sociala motsättningar som ger upphov till hatbrott, våldsamma upplopp eller terrorism kopplat till religion.

Religions- och övertygelsefrihet för alla

I många av dessa länder arbetar våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartners för en bättre värld. Vi vet att kvinnor ofta drabbas hårdare än män av kränkningar mot religions- och övertygelsefriheten. Därför ser vi religions- och övertygelsefrihet som en nyckel i arbetet för jämställdhet, men också för främjandet av andra rättigheter som yttrandefrihet.

Utifrån vår kristna värdegrund menar vi att varje människa är skapad till Guds avbild med fri vilja, förmåga och ett uppdrag att ta ansvar. Kränkningar av religions- och övertygelsefriheten förhindrar människor från att leva sina liv i fullhet och därmed utvecklingen av jämställda, fredliga och demokratiska samhällen. Därför arbetar vi för religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet för alla oavsett övertygelse eller religiös tillhörighet.

Utbildningar i religions- och övertygelsefrihet

Vi tycker att religions- och övertygelsefrihet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges och EU:s utrikespolitik. Därför har vi en nära dialog och håller utbildningar med ansvariga tjänstepersoner för att de ska få djupare kunskap om frågorna. Samtidigt utbildar vi också lokala aktörer tillsammans med våra medlemsorganisationer på plats i länder där religions- och övertygelsefriheten är kraftigt begränsad. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar internationellt, inte bara för religions- och övertygelsefriheten utan även för jämställdhet och demokratisk utveckling.

Vill du också bidra till en kultur av religionsfrihet?

Genom att lära dig mer om religions- och övertygelsefrihet och reflektera över hur dina egna värderingar påverkar andra människors rättigheter kan du göra skillnad.

Våra verktyg i arbetet för religions- och övertygelsefrihet

På FORB Learning Platform finns filmer, övningar och texter som du kan använda själv eller tillsammans med andra för att se hur religions- och övertygelsefriheten påverkar just dig och det samhälle du är en del av.

FORB Learning Platform är ett initiativ från nätverket NORFORB där vi tillsammans med andra organisationer i Norden samarbetar för att stärka religions- och övertygelsefriheten globalt.

Så här jobbar vi på Svenska missionsrådet med religions- och övertygelsefrihet

Conventions & declarations compendium - Kompendiet ger en översikt av viktiga internationella och regionala avtal och dokument om religions- och övertygelsefrihet.
In dialogue with critics: The need for religious literacy and a FoRB culture for all (2019) - Vårt eget kapitel i antologin For Better or Worse om vikten av att religiös läskunnighet och en kultur av religions och övertygelsefrihet integreras i allt professionellt utvecklingssamarbete.
Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the fight for civic space (2020) - Vår rapport undersöker sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet. Rapporten visar att när hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar globalt spelar rätten till religions- och övertygelsefrihet en avgörande roll. Bristen på religionsfrihet slår också särskilt hårt mot kvinnors rättigheter.
Lathund: Vad religions- och övertygelsefrihet innebär (2021) - En lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor. Finns på engelska (byt språk i toppmenyn för att hitta den engelska). Den finns även i en äldre version på arabiska, franska och ryska (mejla ämnesansvarig)
Religionsfrihet för alla, SMR (2014) - Skriften belyser situationen för religions- och övertygelsefrihet internationellt, lyfter fram exempel på hur europeiska länder jobbar utrikespolitiskt med frågan samt förslag på hur Sverige kan agera.

Tips på hur andra jobbar med religions- och övertygelsefrihet

Leaving No One Behind (2021) - Det här är en serie av briefing papers om religions och övertygelsefrihet och dess koppling till de globala målen. Serien uppdateras kontinuerligt under hösten 2021 med tematiskt fokus kopplade till b.la. jämställdhet, utbildning, hälsa, yttrandefrihet samt miljö och klimat.
Stefanus FoRB Booklet (2012) - A useful and attractive booklet introducing freedom of religion or belief as a human right. Available in several languages.
Promoting freedom of religion or belief and gender equality in the context of the sustainable development goals - Rapporten ger en grundläggande introduktion till relationen mellan FoRB och jämställdhet i relation till SDG-målen. Rapporten är skriven mot bakgrund av en bred expertkonsultation arrangerad av b.la. FNs specialrådgivare för religions- och övertygelsefrihet samt den norska NORFORB medlemmen Stefanus Alliansen.
Ämnesansvarig:
Rådgivare