Lärcenter

Alla människor har lika värde och rättigheter

Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning.

Den som vet sina rättigheter har större möjlighet att själv stå upp för dem. Varje människa har rätt och förmåga att med kunskap själv reflektera över hur hon vill leva sitt liv. Utgångspunkten i allt vårt arbete är varje människas rättigheter. Vi kallar det rättighetsperspektivet. De mänskliga rättigheterna gäller alla utan diskriminering. Därför jobbar vi för ökad jämställdhet i alla situationer. Inte bara jämställdhet mellan män och kvinnor utan alla människor. Som trosbaserad organisation har vi särskild kunskap och erfarenhet av hur religions- och övertygelsefrihet håller ihop och stärker de andra mänskliga rättigheterna.

Aktuellt

Aktuellt och krönikor

Läs mer

Jämställdhet
En bättre värld är jämställd

Alla människor gynnas av ökad jämställdhet. I ett jämställt förhållande eller samhälle respekterar man varandras rättigheter. Då finns också goda förutsättningar att forma sitt liv efter sin egen övertygelse.

Fattigdom och förtryck drabbar människor på olika sätt. Kvinnor är fortfarande särskilt utsatta för diskriminering, både ekonomiskt, socialt och politiskt. Diskriminering kan till exempel röra rätten till utbildning, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Vår syn på jämställdhet utgår från att varje individ är skapad till Guds avbild. Det innebär att alla människor oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning, bör ha samma villkor, möjligheter och rättigheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället.

Religion och jämställdhet

Religion förknippas ofta med konservativa värderingar som begränsar kvinnor och män. I vårt arbete ser vi däremot att religiösa ledare och samfund ofta kan utmana traditionella värderingar och bidra till ökad jämställdhet. Du kan läsa mer om det i vår lärstudie Skrapa på ytan eller gräva djupare och i vår antologi For Better for Worse.

 

Så är jobbar vi med jämställdhet

Policy för jämställdhet - Vår policy för jämställdhet vägleder vår arbete med internationellt bistånd
Skrapa på ytan eller gräva djupare? - Vår lärstudie om religion och jämställdhet (2015)
Scratch the surface or dig deeper? - Learning review report SMC about religion and equality

Tips om hur andra jobbar med jämställdhet

Kvinnors rättigheter - Det här är ett ­material om kvinnors rättig­heter. Materialet utgår från FN:s Kvinno­konvention CEDAW och Peking­plattformen och berör en rad teman som ekonomi, miljö och hållbar utveckling.
Operation 1325 berättar om CEDAW - En kortfilm som presenterar CEDAW och civilsamhällets skuggrapportering om hur konventionen efterföljs.
Tamar Campaign Contextual Bible Study - Ett bibelstudiematerial om genusbaserat våld från FECCLAHA (2007)

Organisationen Operation 1325 utbildar för att öka kvinnors inflytande i freds-processer och konfliktlösning. Där är Sveriges ekumeniska kvinnoråd medlem.

Ämnesansvarig:
Handläggare
Rättighetsperspektivet
Varje människa har rättigheter

Alla människor har lika värde och rättigheter. Det är grunden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är också grunden i vår kristna värdegrund. Därför tror vi på så kallat rättighetsbaserat arbete.

Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart och lika värde med rätt att leva sitt liv i frihet. Som Guds avbild har varje människa förmåga och ett uppdrag att ta ansvar för den värld hon lever i.

De mänskliga rättigheterna utgår från centrala mänskliga behov som hänger nära samman med det arbete som vi stödjer för en bättre värld genom minskad fattigdom, hållbar utveckling och global rättvisa.

Rättighetsbaserat arbete genomsyrar vårt utvecklingssamarbete, också kallat internationellt bistånd, och utgör grunden i vår förändringsteori och vårt sätt att se på världen.

I vårt rättighetsbaserade arbete utgår vi från fyra principer:

Ickediskriminering – för att alla har samma rättigheter

Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras i utvecklingssamarbetet.

Transparens – ger möjlighet till insyn och påverkan

Alla som deltar i utvecklingssamarbete behöver vara öppna för granskning och frågor. Det kan handla om stater, myndigheter och företag men också organisationer inom civilsamhället som oss själva och våra medlemsorganisationer. Denna tillgänglighet och transparens är en förutsättning för att de människor som berörs av vårt arbete ska kunna delta, påverka och utkräva ansvar från oss.

Deltagande – med människors eget perspektiv

Varje människa har rätt att forma sin egen utveckling och påverka det samhälle hon lever i, därför använder vi begreppet ”rättighetsinnehavare”. För att utsatta människors rättigheter ska kunna stärkas och behöver deras perspektiv styra utvecklingssamarbetet.

Det är viktigt att vi som organisationer kontinuerligt arbetar med vår egen kultur och struktur för att utveckla och främja ett brett och aktivt deltagande av rättighetsbärare både i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av olika insatser.

Ansvarsutkrävande – för att mänskliga rättigheter ska respekteras

Ett viktigt mål med de insatser som vi stödjer är att människor själva ska kunna stå upp för och kräva sina rättigheter. Därför är det också viktigt att bemöta de som har makt, såsom politiker, domstolar och religiösa ledare så att de lever upp till sina skyldigheter. Det är deras skyldighet att de mänskliga rättigheterna respekteras – juridiskt eller moraliskt.

Att engagera och lära ut ny kunskap är ett bra sätt att inspirera rättighetsinnehavare att utkräva sina rättigheter och få skyldighetsbärare att ta sitt ansvar.

Så här jobbar vi rättighetsbaserat

SMC:s Five steps to Human Rights based Programming - Grundläggande engelskspråkig femstegsinstruktion till RBA-planering

Tips om hur andra jobbar rättighetsbaserat

Rights-based approach - A reference material applying RBA in the project cycle- LWF Uganda Programme

Det här är vår enkla instruktion till rättighetsbaserat arbete (RBA) där alla de centrala delarna finns med (på engelska).

Ämnesansvarig:
Vikarierande samordnare
Religions- och övertygelsefrihet
Religions- och övertygelsefrihet - en mänsklig rättighet

Den ger varje människa rätt att ha eller byta sin religion eller övertygelse och att utöva den till exempel genom andakt eller undervisning. Den innebär också skydd från tvång eller diskriminering.

Men mer än tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller av sociala motsättningar som ger upphov till hatbrott, våldsamma upplopp eller terrorism kopplat till religion. I många av dessa länder arbetar våra medlemsorganisationer.
Vi arbetar för att främja religions- och övertygelsefrihet för alla, oavsett tro eller övertygelse. När mångfald ses som en tillgång och alla människors övertygelse respekteras kan en kultur av religionsfrihet byggas. Det ger stabilitet, fred och demokratisk utveckling.

Vi vill att religions- och övertygelsefrihet ska vara en prioriterad fråga i Sveriges och EU:s utrikespolitik. Därför utbildar vi ansvariga tjänstepersoner för att de ska få djupare kunskap om frågorna. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar internationellt.

Vill du också bidra till en kultur av religionsfrihet?

Genom att lära dig mer om religions- och övertygelsefrihet och reflektera över hur dina egna värderingar påverkar andra människors rättigheter kan du göra skillnad. På FoRB Learning Platform finns filmer och övningar och texter som du kan använda själv eller tillsammans med andra för att se hur religions- och övertygelsefriheten påverkar just dig och det samhälle du är en del av.

Så här jobbar vi med religions- och övertygelsefrihet

The Assumption game - Workshop-övning med syfte att få deltagarna att se och analysera sina egna fördomar.
Conventions & declarations compendium - Kompendiet ger en översikt av viktiga internationella och regionala avtal och dokument om religions- och övertygelsefrihet (FoRB).
Discussion on FORB legitimate limitations - Workshop-övning med syfte att smälta teoretiska presentationer kring legitima begränsningar av FoRB.
Exploring the ICCPR through art - Workshop-övning med syfte att hjälpa deltagare att utforska FN:s konventioner om mänskliga rättigheter genom att använda sina sinnen och olika lärstilar
Human needs/Human Rights exercise - Workshop-övning med syfte att hjälpa deltagarna att se samband mellan behov och rättigheter. Utformad för att övervinna fördomen om att mänskliga rättigheter är en västerländsk idé
The Interview game - Klassisk "ice-breaker" som också hjälper deltagarna att gå "i den andres skor"
Lathund: Vad innebär religionsfrihet? SMR (2010) - En lathund för dig som vill veta mer om religionsfrihetsfrågor
Quick Guide Religious Freedom, SMC (2010) - The Quick Guide is also available in French, Russian and Arabic
Religionsfrihet för alla, SMR (2014) - Skriften belyser situationen för religions- och övertygelsfrihet internationellt, lyfter fram exempel på hur europeiska länder jobbar utrikespolitiskt med frågan samt förslag på hur Sverige kan agera.
Faith Freedom and change, SMR (2010) - A report highlighting violations of freedom of religion or belief around the world, their impact on poverty, democracy and peace and the importance of foreign policy engagement in the issues

Tips på hur andra jobbar med religions- och övertygelsefrihet

Stefanus FoRB Booklet (2012) - A useful and attractive booklet introducing freedom of religion or belief as a human right
Ämnesansvarig:
Rådgivare