Biståndet till Palestina stoppas – och utreds

Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som SMR stödjer kan fortsätta tack vare redan utbetalade medel. Samtidigt kräver Sida nu extra åtgärder och kontroller. 

13 oktober fattade regeringen beslut om att inga nya utbetalningar inom det svenska biståndet får göras till Palestina. Utbetalningsstoppet gäller tills vidare.

– Det är fruktansvärt det som har hänt, och det som händer nu. Men den verksamhet SMR stöttar i Palestina handlar om mänskliga rättigheter, kvinnors rättighet, fred och försoning. Att stoppa stödet till dessa insatser och till de goda krafter som finns inom det palestinska civilsamhället riskerar att bli kontraproduktivt, säger Hanna Toorell, tillförordnad enhetschef för SMR:s vidareförmedling av biståndspengar från Sida.

Genom våra medlemsorganisationer stöttar SMR tre lokala samarbetspartner, samtliga verksamma på Västbanken. Dessa partners har redan fått sina medel för 2023 och berörs därmed inte i nuläget av de stoppade utbetalningarna.

Tydligare översyn av biståndet

Regeringen har också gett Sida i uppdrag att genomföra en översyn av biståndet till Palestina för att säkerställa att inget svenskt bistånd ges till terrorverksamhet eller till aktörer som stödjer eller avstår från att fördöma sådan verksamhet.

SMR måste, liksom övriga vidareförmedlande organisationer, inom kort återkomma till Sida med en beskrivning kring vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att inga medel går till terroristorganisationer, personer eller verksamheter och att våra samarbetspartner agerar i linje med grundläggande principer om icke-diskriminering, hets mot folkgrupp eller hot om våld, rasism eller antisemitism.

– Jag känner mig trygg med de samarbetspartner som finns inom SMR:s nätverk och den granskning vi gör, säger Hanna Toorell.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.